QIZIQARLI SAVOLLAR

Бир кишининг ери квадрат шаклида бўлиб 4 бурчагида 4 та дарахат кўкартирилган. Орадан анча вақт ўтгандан кейин дехқон ерни 2 марта катталаштирган. Ер яна квадрат шаклида бўлиб дарахтлар янги квадратнинг чизиғида тўғри келган. Деҳқон бунга қандай эришган?

Яшикда олмалар бор. Болалар 1 тадан олма олганида 3 та олма ортиб қолади, 3 тадан олма олмоқчи бўлганида 3 та болага етмади. Нечта бола ва нечта олма бўлган?

12 литрли бак сут тула 7 литрли ва 5 литрли бўш идишлар ёрдамида сутни тенг бўлинг.

1 кг 100 грамм қуруқ чой банкага тулдириб қўйилган. 300 грамм ва 650 грамм бўш банкалар ёрдамида чойни 1 кг ва 100 грамм қилиб ажратинг.

Чукурлиги 2 м ва кенглиги 2 м бўлган чукурдан қанча тупрок казиб олиш мумкин?

4 та қуш 4 та қуртни 4 минутда ейди. 8 та қуш 8 та қуртни неча минутда ейди?

Ахмад деган савдогар бозордан донаси 7 сўмдан чиннивор олди ва Рахмат деган савдогарга донаси 8 сўмдан сотди. Али савдогар эса хар бир чинивор учун 10 сўмдан тулашини айтди. Шунда Ахмад яна кайтиб Рахматдан олмокчи булди. Рахмат эса донаси 9 сўмдан сотди. Ахмад савдогар Али савдогарга чиннивор донасини 10 сўмдан сотди. Қани айтингчи Ахмад хар бир чиннивордан неча сўмдан фойда кўрган?

Отамнинг ёши 31 да бунганда мен 8 яшар эдим. Хозир эса отам мендан 2 баравар катта. Мен неча ёшдаман?

Деҳқон бозордан ҳаммаси 40 та бўлган товук, ғоз ва курка олиб борди. Куркани 2 сўмдан, ғозни 1,5 сўмдан, товуқни 45 тийиндан сотган. Жами бўлиб 40 сўмга сотган. Нечта товуқ, курка, ғоз бўлган?

Чўпондан куйларни сонини сурадилар. 5000 дан камроқ. Агар 9 тадан бўлсам 3 та ортиб колади, 16 тадан бўлсам 4 та ортиб колади. 25 тадан таксимласам 19 та ортиб колади. Қани ўзингиз топинг-чи, қўйларим нечта?

11. Бободан невара суради:
-Сиз неча ёшда?
— Бобо деди: — Агар менинг ёшимни 6 марта камайтирсанг ва 6 ни айирсанг 6 колади.
Бобонинг ёши нечада?
Саватдан 3 та олма олдилар, кейин яна қисмини олдилар, Яна 3 та олма олдилар. Шундан сунг саватдаги олмаларнинг ярми колди. Саватда нечта олма бўлган?

13. Чол қизча олдидан чикиб ёшини суради.
Шунда қизча: — Мен онамдан 2 марта кичик, онам дадамдан 5 ёш кичик. Ҳаммамизнинг ёшимизни қўшганда 100 га тенг деди. Қизча неча ёшда?

14. 10 та стулни уйнинг 4 деворига шундай қўйингки, хар бир деворда 3 тадан стул тўғри келсин.

15. Бир эркак кетаётиб 2 киши олдидан чиққанда:-
Салом она ва ўғил деди.
Шунда аёл: —
Биз она ва ўғил эмасмиз. Лекин менинг дадам шу боланинг бобоси- деди.
Кани айтингчи:
Аёл ва ўғил бир- бирига қанақа қариндош- ?

16. Саватда 5 та олма бор. Олмаларни 5 қизга шундай таркатиш керакки, уларнинг хар бирига 1 та олма бўлсин ва саватда 1 та олма қолсин.

17. Лўлилар оиласида жами 12 киши бор. Оталар, оналар ва болалар. Улар 12 буханка нонни шундай таксимладики, эркаклар 2 тадан, аёллар яримтадан, болалар чорактадан олдилар. Уларнинг оталари нечта, оналари нечта, болалари нечта?

18. Отанинг 3 та қизи бор. Қизларнинг хар бирининг 3 тадан акаси бор. Оилада нечта фарзанд бор?

20. Отага 5 та Тула 6 та ярим ва 9 та бўш бочкалар бор. 4 ўғлига тенг микдорда тула, ярим ва бўш бочкаларни бўлиб бериш керак. Қандай қилади?

21. Бир киши олдидан ўтаётган 2 кишига деди.
— салом эр ва хотин – деди.
-шунда аёл:
— биз эр, хотин эмасмиз, бу кишининг онаси- менинг онамнинг кайнонаси.
Аёлга эркак ким бўлган?

22. Тўрт арифметик амал ва фойдаланиб қуйидаги сонлар орасига шундай қўйингки натижа 1 чиқсин.

1 2 3 = 1
1 2 3 4 = 1
1 2 3 4 5 = 1
1 2 3 4 5 6 = 1
1 2 3 4 5 6 7 =1
1 2 3 4 5 6 7 8 =1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =1

5 та 3 ёрдамида 37 ни 2 усулда ҳосил қилинг.

6 та бир хил сонлардан фойдаланиб 100 ҳосил қилинг.

Факат 5 та 4 ёрдамида 55 сонини ҳосил қилинг.

4 та 9 ёрдамида 20 сонини ҳосил қилинг.

5) 7 та гугурт чўпидан ҳосил килинди. Сиз 7 та гугурт чўпидан ни ҳосил қилинг.

24. Колхозчи аёл бозорга 1 сават тухум олиб бораётган эди. Бир бегона киши уни туртиб юборди ва тухумларни синдирди. Шунда бегона киши:
— Тухумлар нечта эди-деди:
-Аниқ билмайману, лекин хар сафар 2 тадан, 3 тадан, 4 тадан, 5 тадан, 6 тадан солганимда 1 та тухум ортиб колар эди, аммо 7 тадан солганимда қолмас эди.
Саватда нечта тухум бўлган?

25. Қуйидаги учбурчак учларида 1,2,3 сонлари жойлаштирилган. Сиз 4,5,6,7,8,9 сонларини шундай қўйингки натижада учбурчакнинг хар бир томонидаги сонлар йигиндиси 17 чиқсин.
2

1 3

26. 1 дан 9 гача бўлган сонларни учбурчак томонларига ва учларига шундай қўйингки, бунда хар бир томонда тенг сонлар бўлсин ва рақамлар йиғиндиси 20 чиқсин.
27. 9 та нуқта квадрат шаклида жойлаштирилган. Шу 9 та нуқтадан кулингизни дафтардан узмай шундай 4 та тўғри чизиқ чизингки, ҳамма нуқтадан ўтсин.
Геометриядан билимингизни синаган холда расмда нечта учбурчак жойлашганнини айтинг.

29. Хатони тўғриланг. 12 та гугурт чўпини олинг ва улардан худди шундай тенглик ҳосил қилинг.
VI-IV=IX
Кўриб турибсизки, тенглик нотўғри 6-4=9. 1 та гугурт чўпини шундай алмаштирингки тенглик тўғри бўлсин.

30. Бир кишидан «девордаги осилиб турган портретда ким тасвирланган» деб сўрашганда, у «Суратдаги йигитнинг отаси, менинг отамнинг ёлгизгина боласи» — деб жавоб берибди. У кимнинг портрети.
31. Бир киши ўлими олдидан хомиладор хотинига васиятнома қолдирибди. Унда хатони ўғил туғса, қолган мулкининг қисмини ўғлига, қисмини онасига бўлиб беришни, агар қиз булса қисмини қизига қисмини онасига бўлиб беришни васият қилган. Хотин эгизак ўғил ва қиз туққан. Васиятни бажариш учун хотин ўғли, қизи ва онаси ўртасида мулкни қандай қилиб бўлиб бериши керак.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !