MOLIYALASHTIRISH TO’G’RISIDA

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ФАРМОНИ
26.02.2007 й.
N ПФ-3857

ХАЛҚ ТАЪЛИМИ МУАССАСАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЎҒРИСИДА

Мазкур Фармонга ЎзР Президентининг 20.05.2011 й. ПФ-4309-сон Фармонига мувофиқ ўзгартиришлар киритилган

Халқ таълими муассасаларини молиялаштириш механизмини такомиллаштириш, молиявий-иқтисодий масалаларни ҳал этишда таълим муассасаларининг мустақиллигини кенгайтириш ва масъулиятини ошириш, бюджет маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланиш, шунингдек, таълим-тарбия жараёнини мувофиқлаштириш ва услубий раҳбарлик қилишни кучайтириш мақсадида:

1. Халқ таълими муассасаларини ҳисоб-китоб — молиявий жиҳатдан таъминлаш, уларнинг сарф-харажатларини ҳисобга олиш ва назорат қилиш функциялари ҳамда тузилмаларини Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар халқ таълими бошқармалари, халқ таълими туман ва шаҳар бўлимларидан тегишли ҳудудий молия органларига топшириш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг таклифи қабул қилинсин.
Белгилансинки, халқ таълими муассасаларининг фаолиятини молиялаштириш бевосита ҳудудий молия органлари томонидан амалга оширилади.

Қаранг: ВМ* 2007 йил 30 мартдаги “Халқ таълими муассасаларининг молиявий-иқтисодий таъминотини такомиллаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш тўғрисида”ги 63-сон Қарори

2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги бир ой муддатда ҳудудий молия органлари тузилмасида Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар халқ таълими бошқармалари, халқ таълими туман ва шаҳар бўлимларининг топширилаётган марказлаштирилган бухгалтериялари ва марказлаштирилган хўжалик хизмати кўрсатиш гуруҳлари негизида халқ таълими муассасаларини молиялаштириш бўлимлари ташкил қилинсин.
Ҳудудий молия органлари зиммасига қўшимча равишда қуйидаги асосий вазифа ва функциялар юклансин:
халқ таълими муассасалари билан биргаликда харажатлар сметаси ва штат жадвалларини ишлаб чиқиш, уларни молиялаштириш, шунингдек, иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни ҳисоблаш;
Ғазначилик ҳудудий бўлинмалари билан ҳамкорликда халқ таълими муассасаларининг топшириқлари бўйича ҳисоб-китоб операцияларини амалга ошириш, шунингдек, уларнинг фаолияти бўйича ҳисоб ва ҳисоботларни юритиш;
халқ таълими муассасаларида бюджет маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланишни ҳамда бюджет интизомига риоя этишни, шу жумладан халқ таълими ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг такомиллаштирилган тизими талабларини бажаришни таъминлаш;
халқ таълими муассасаларининг харажатлар сметаси доирасида халқ таълими муассасаларининг буюртмаларига мувофиқ ва уларнинг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда товарлар харид қилиш ва хизматлар кўрсатиш учун шартномалар тузиш, шунингдек, истеъмол лимитлари ва сарф-харажат нормаларига риоя этилишини мониторинг қилиб бориш.

3. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар халқ таълими бошқармалари, халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман ва шаҳар бўлимлари мактабгача тарбия, умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим муассасаларидаги услубий ва таълим-тарбия ишларини такомиллаштириш масалаларини ўз фаолияти марказида тутсин ва бунда қуйидагиларга асосий эътиборни қаратсин:
халқ таълими муассасалари томонидан Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни қоидаларига ҳамда умумий ўрта таълимнинг белгиланган давлат таълим стандартларига риоя этилиши мониторингини амалга ошириш;
идоравий бўйсуниши ва мулкчилик шаклидан қатъи назар, таълим муассасаларига услубий раҳбарликни такомиллаштириш, замонавий таълим шаклларини, янги педагогик ва ахборот технологиялари, маънавий-ахлоқий тарбиянинг самарали шакл ва усулларини таълим-тарбия жараёнига татбиқ этиш;
республика етакчи ўқитувчилари ва умумтаълим муассасаларининг ижобий иш тажрибасини ўрганиш ва умумлаштириш ҳамда унинг умумтаълим мактаблари ўқув-услубий ва тарбиявий ишида кенг оммалашувига кўмаклашиш;
2004-2009 йилларда Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастурида назарда тутилган чора-тадбирларнинг вилоятлар, шаҳар ва туманларда рўёбга чиқарилишини таъминлаш борасидаги тадбирлар комплексини амалга ошириш.

4. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва Молия вазирлиги бир ой муддатда манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда қонун ҳужжатларига мазкур Фармондан келиб чиқадиган ўзгартиш ва қўшимчалар тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига такл
Қаранг: ВМ 2007 йил 19 июлдаги “Вазирлар Маҳкамасининг «Бюджет ташкилотларини маблағ билан таъминлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида» 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сон Қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 148-сон Қарори

5. Ушбу Фармоннинг ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш.Мирзиёев зиммасига юклансин.

Қаранг: Президентнинг 2007 йил 29 мартдаги “Умумтаълим мактабларининг намунавий штатларини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-609-сон Қарори

Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримов

УКАЗ П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.02.2007 г.
N УП-3857

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящий Указ внесены изменения в соответствии с
Указом Президента РУз от 20.05.2011 г. N УП-4309

В целях совершенствования механизма финансирования учреждений народного образования, расширения самостоятельности и повышения ответственности образовательных учреждений в решении финансово-экономических вопросов, целевого и эффективного использования бюджетных средств, а также усиления координации и методического руководства учебно-воспитательным процессом:

1. Принять предложение Министерства народного образования, Министерства финансов Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента о передаче функций и структур по расчетно-финансовому обеспечению, учету и контролю за расходами учреждений народного образования от Министерства народного образования Республики Каракалпакстан, управлений народного образования областей и г. Ташкента, районных и городских отделов народного образования соответствующим территориальным финансовым органам.
Определить, что финансирование деятельности учреждений народного образования осуществляется непосредственно территориальными финансовыми органами.

2. Министерству финансов Республики Узбекистан в месячный срок создать в структуре территориальных финансовых органов отделы финансирования учреждений народного образования на базе передаваемых централизованных бухгалтерий и групп по централизованному хозяйственному обслуживанию Министерства народного образования Республики Каракалпакстан, управлений народного образования областей и г. Ташкента, районных и городских отделов народного образования.
Возложить на территориальные финансовые органы дополнительно следующие основные задачи и функции:
разработку совместно с учреждениями народного образования смет расходов и штатных расписаний, их финансирование, а также начисление заработной платы и приравненных к ней платежей;
осуществление, во взаимодействии с территориальными подразделениями Казначейства, расчетных операций по поручениям учреждений народного образования, а также ведение учета и отчетности по их деятельности;
обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения бюджетной дисциплины в учреждениях народного образования, включая выполнение требований усовершенствованной системы оплаты труда работников народного образования;
заключение, в пределах смет расходов учреждений народного образования, договоров на закупку товаров и оказание услуг согласно заявкам и исходя из потребности учреждений народного образования, а также осуществление мониторинга за соблюдением лимитов потребления и норм расходов.

3. Министерству народного образования Республики Узбекистан, Министерству народного образования Республики Каракалпакстан, управлениям народного образования областей и г. Ташкента, районным и городским отделам методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования сосредоточить свою деятельность на вопросах совершенствования методической и учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, обратив особое внимание на: (Абзац в редакции Указа Президента РУз от 20.05.2011 г. N УП-4309)
осуществление мониторинга за соблюдением учреждениями народного образования положений Закона Республики Узбекистан «Об образовании» и установленных государственных образовательных стандартов общего среднего образования;
совершенствование методического руководства образовательными учреждениями, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных форм обучения, новых педагогических и информационных технологий, эффективных форм и методов духовно-нравственного воспитания;
изучение и обобщение положительного опыта работы ведущих учителей и общеобразовательных учреждений республики и содействие его широкому распространению в учебно-методической и воспитательной работе общеобразовательных школ;
осуществление комплекса мер по обеспечению реализации в областях, городах и районах мероприятий, предусмотренных Государственной общенациональной Программой развития школьного образования на 2004 — 2009 годы.

4. Министерству юстиции и Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

См. Постановление КМ от 30.03.2007 г. N 63

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.

Президент
Республики Узбекистан И. Каримов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !