ONA TILI VA ADABIYOTI

ONA-ADAB — 11 IV-VARIANT
1. Zid bog’lovchili boglangan qo’shma gapni aniqlang.
A) U ko’zlarini goh pirpiratar, goh peshonalarini tirishtirib tinglardi. B) Xayoli uni hali u yoqqa, hali bu yoqqa sudrab ketaverdi.
C) Ota-bola suhbatga berilib qorong’i tusha boshlaganini ezmagilar ham. D) Mana bu niyating yaxshi, ammo hozir uzoq safarga chiqadigan payt emas. E) Tumanli osmonda oy xuddi doka chodir orqasida yoqilgan shamdek shaklini yoqotgan.
2. Berilgan tobe gaplardan foydalanib qo’shma gap hosil qiling » hech qachon donishmandlikni dunyoga keltira olmaysiz.
A) Agar siz kutubxonada shug’ullanmasangiz B) Agar siz sifatni sevmasangiz C) Agar siz bolalarning sho’xliklariga yo’l bermasangiz D) Agar siz mehnat qilmasangiz E) To’g’ri javob yoq
3. Qaysi qatordagi qo’shma gapni ikki nuqta vositasida bog’lash mumkin? A) Inson o’z aqlini bilimlar bilan boyitarkan … yana hayotni zavqlanib o’rgana bilishi zarur B) Dars vasifalarini mustaqil bajarmaslik tekinxo’rlikka qo’yilgan birinchi qadam. C) Bilim kuch … kuch esa bilimdadir D) Ilmning har bir pog’onasi yana yuqoriroq pog’onaga olib boradi … bilimning chegarasi yo’q.
E) Agar oqil odam nodonlar gurungiga tushib qolsa … ulardan izzat-ikrom kutmasin
4. Qo’shma gap tire vositasida bog’lanishi mumkin bo’lgan qatorni aniqlang. A) Aql-idrok bilan boyishga harakat qil … u mol-dunyo boyligidan yaxshidir. B) Jahonda yaramaslilar ko’p … yomon aqlga yetadigan yo’q. C) Ko’pni bilgan emas … kerakni bilgan dono.
D) Qaerda dono va olim kishilar bo’lsa … ularning suhbatidan tortinma. E) Kitoblar jonsiz … sodiq do’stlardir.
5. Qaysi qatordagi qo’shma gapni nuqtali vergul bilan ajratish mumkin? A) O’qish tafakkurni chuqurlashtiradi… aqlni izlanish va hodisalarni tahlil qilishga undiydi. B) Bema’ni fikrlardan qutilmoq uchun o’qishga tutinishning o’zi kifoya… u diqqat-e’tiborni osongina zabt etib … yomon fikrlarni yiroq haydaydi. C) Kimki ajdodlar yaratgan boyliklarni bilmasa … u nafosatdan bebahra yashagan D) Bolalarni o’qitib … o’zimiz ham o’rganamiz. E) Bo’lar bo’lmasga qattiq kulaverish farosatsizlik … yomon tarbiya alomati
6. Miqdorni aniqlanishga qaratilgan so’roq olmoshli gapni aniqlang. A) Vatanimiz tarixini tiklashda odamlar qanday manbalardan foydalanadilar? B) Sharq xalqlari madaniyati taraqqiyotiga Markaziy Osiyo xalqlari qanday ta’sir ko’rsatganlar?
C) O’zbekiston tarixiga oid qanday kitoblar o’qigansiz? D) Moddiy madaniyat deganda nimani tushunasiz?
E) Eng qadimgi tarix nechanchi yillarga to’g’ri keladi?
7. Berilgan maqolda olmoshning qanday turlari ishtirok etgan? Nima eksang, shuni o’rasan.
A) so’roq, kishilik B) ko’rsatish, gumon C) belgilash, kishilik D) so’roq, ko’rsatish E) o’zlik, kishilik
8. Moslashuvli birikmani toping. A)Kitob o`qimoq. B)Maktab bog`i. C)Erk haqida qo`shiq. D)Majlisda gapirmoq. E)Mustaqil fikr.
9. Iborani aniqlang. A) ko’klam, chiroyli, ko’ylak B) oltin soat, ona Vatan C) sho’x bola, a’lochi o’quvchi D) suv quyganday, quruq aravani olib qochadi E) tartibli bola, shirin olma
10. Muhandis kasbiga xos so’zlar qaysi javobda berilgan? A) asbob, sotar, arqon B) qorishma, patnis, mis C) loyiha, uskuna, chizma D) baxmal, igna, ip E) pul, charx, qo’shni
11. Tasviriy ifoda qo’llangan gapni toping. A) Yashil boyligimizni asraylik B) Bizga ilm fidoyilari kerak C) Katta temir darvoza ochildi D) Kitobni mo’yqalam ustasi bezadi E) Suvda dengiz qoploni ko’rindi.
12. Qaysi gapda uslubiy xato bor? A) Yerlar yetila boshlashi bilan ekin maydonlari tekislanib, ertangi ekinlarni ekish boshlab yuborildi. B) Nimani o’rgatadi axir u? C) O’ninchi yillarning sargardonligi, xayol ko’zgusidan o’chmaydi sira. D) Lekin testga yaxshi tayyorlanasizda, ayniqsa tarixdan. E) Iye, siz ham hasharga keldingizmi?
13. Qaysi birikmalarda bosh so’z ravish bilan ifodalangan? A) asalday shirin, buyumlarning barchasi B) tez borgan, suvda suzib C) qorday oppoq, yugirishda birinchi D) otdan baland, tovushdan tez E) hammadan chaqqon, anorday qizil
14. Qaysi gapda vositali to’ldiruvchi otlashgan so’z bilan ifodalangan? A) Barvaqt uyg’onib, olma terdik. B) Biz bilan muzeyni tomosha qildi. C) Bekorchidan bemaza gap chiqadi. D) To’g’ri ishni bajarishga intil. E) Uch o’quvchiga yo’llanma berildi.
15. Javoblarning qaysi biri atov gap? A) Yo’q, Bormayman! B) Bahor! O’z oti bilan go’zal fasl! C) Gapimni unga aytingizmi? — Aytdim. — Rahmat. D) Qayoqqa otlanyapsiz? Ishgami?
E) Yashnasin hur o’lkam!
16. O’zlashtirma gapni aniqlang. A) Behuda kulgi adabsizlikning birinchi belgisidir B) odshoh xizmatidan yiroq bo’lgan yaxshi C) lisher Navoiy nayza tog’ri bo’lgani uchun mag’rur, tik turishini, kamon egri bo’lgani uchun band qilib, bog’lab qo’yilganini etdi. D) Shoir yolg’onni qattiq qoralaydi E) Mayli dugonalarini bog’ sayriga taklif etdi.
17. Qaysi ko’chirma gapda tinish belgilari noto’g’ri qo’yilgan? A) «Ismoilga ko’rsataman buni», -dedi Salima. B) — Nima ko’rdingiz? — dedi polvon C) O’ylar edi — «Ishning qizig’i keyin bilinadi». D) «Xo’sh, qanday yangiliklar bor?! -dedi O’ktam. E) «Qalay Turg’unboy, -so’radi akasi, — otam qalay, yaxshimi?»
18. Qaysi gapda egalik qo’shimchasi sifatdosh bilan birga kelgan? A) Har bir inson o’z Vatani tarixiniyaxshi bilishi kerak B) O’qitish, ikki barobar o’qish demakdir C) Inson tarbiyasi u tug’ilishi hamono boshlanadi. D) Bilganlarimizning cheki bor, bilmagan narsalarimizning esa had-chegarasi yo’q E) Odamzotning birinchi tarbiyachilari onalaridir
19. Ohang vositasida bog’langan qo’shma gap qaysi qatorda berilgan? A) Ona ko’zi oldida o’g’lining qop-qora qoshlari, chaqnagan ko’zlari qoldi. B) Mana, tag’in bahor keldi, huvillab qolgan darxt shoxlariga qushlar cho’p tashib in qura boshladilar C) Kampir ko’chaga chiqdiyu, baxtiyor guzarga qarab yura boshladi. D) Ko’zlari bir nuqtaga tikilganicha indamay turib qoldi. E) Qizil barkashdek oy shoshilmay osmonlay boshladi.
20. Yuklamayli qo’shma gap qatorini belgilang. A) Oftob botgan, lekin osmonning g’arb tomoni hamon lovullab yonib turibdi. B) Kun yoyilib, lekin oftob qizdira boshladi. C) Hofizlar qo’shiq boshlashdi, odamlar jimgina bosh egib tinglashardi. D) Eshik «g’irch» etib ochildi-da, ruxsat so’rab, ukasi Darveshali kirdi. E) Ona-yu bola, gul bilan lola
21. Quyidagi gaplarning qaysi biri sodda gap? A) Yomg’ir tinsa, biz dalaga jo’naymiz B) Kun sovuq, lekin bozor qaynaydi. C) Turobjon bu gapni aytdi, ammo xotini eshitmadi. D) Umrimda bunday baxtiyor kishini ko’rmagan edim. E) Agar senga gapirmasang, xatni bugunog yozaman.
22. Qaysi gapning kesimida bog’lama ishtirok etgan? A) To’plam temirdan mustahkam B)Ertaga uning tug’ilgan kuni ekan. C) Respublikamiz mustaqilikka erishdi. D) U yurtimga jo’nab ketdi. E) Biz qariyalarni hurmat qilamiz.
23. Qaysi gapda fe’lning zamon ma’nosi ko’chgan? A) Unga qishloqdan yer berishyapti. B)Orzu qanoat bag’ishlaydi. C) Hovli tomonni supirib ketdi. D) Umr oqar suvday ekan. E) Shu bilan qanoatlanib qolmang.
24. Murakkab kesimli gap qaysi qatorda berilgan? A) Buyuk alloma «Abdurahmon Jomiy «Bahoristoni-da» saxovat va karamni ulug’laydi. B) Bitta bulbul qanchadan-qancha odamning dilini xush qiladi. C) Inson bolasi hamma rizq-ro’zni erdan topadi. D) Yaxshi kishi doim topadi.
E) Ilmu kamolat hamisha fazilatdir.
25. Qaysi qatordagi kesimli gapda tire qo’yiladi? A) Saxiylik va olijanoblik inson uchun ulug’ fazilatdir. B) Daraxtlar mo’l va yirik, lekin deyarli hammasi ko’m-ko’k. C) Ma’rifat tinchlik va farovon hayot kaliti hisoblanadi. D) Davolashga na dori bor, na darmoni bor. E) Bu siz uchun katta sinov.

ONA-ADAB — 11 IV-VARIANT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D C D A B E D B D C A A D C B C B D B D D B A B E

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !