ADABIYOT 8 SINF

8-sinf ushun Аdabiyot fanidan test
1. ,,Mirzo Ulug’bek “ fojeasida Ulug’bekni Abbos va Abdulatif sipohlaridan himoya qilgan navkar yigitlarning ismlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
A Yigitali, Berdiyor. B Ota Murod, Abdurazzoq
C Ali Qushchi iroqlik talaba D Piri Zindoniy, Berdiyor.
2. M. SHayxzodaning ,,Mirzo Ulug’bek’’ fojeasida ozodlik uchun boshini dorga qo’ygan –sarbadorlar farzandi bo’lmisn adolatsevar obraz qaysi javobda to’g’ri ko’rstilgan?
A.Piri Zindoniy. B. Ali Qushchi
C Ota Murod D. Berdiyor.
3. ,,Mirzo Ulug’bek’’ fojeasida bir donishmandning 90 olimm va talaba huzurida nutq so’zlab, ilmini namoyon qildani aytiladi. U mashhuralloma kim edi?
A. Beruniy. B. Forobiy. C Xorazmiy. D. Zamaxshariy
4.,,Ufq’’ romanida Ikromjon va Jannat xolaga farzandlik qilgan. Zebixonning sevgisiga sazovor bo’lgan yigit kim?
A. Tursunboy. B. Azizxon. C.Sodiq. D. Nizomjon.
5. ,,Ufq’’ romani necha kitobdan ibotat va bunday roman qanday nomlanadi?
A.Ikki kitobdan-diologiya. B. Uch kitobdan-tetrologiya
C.To’rt kitobdan-tetrakogiya. D.Besh kitobdan-pentalogiya.
6.,,Ufq’’ romanida Tursunboy sevgan qizning ismini ko’rsating?
A. SHoira. B. Manzura. C SHohida. D. Zebi.
7.U.Nosirning ,,Nil va Rim’’ she’ridagi bosn g’oyani toping.
A.Sof sevgi va sadoqat uchun qurbon bo’lish.
B.Chet el bosqinchlariga qarshi kurash.
C.Mamlakat obodonchiligi uchun qayg’urish.
D.Erk, ozodlik uchun kurash.
8.L. Tolstoyning ,,Iqrornoma’’ asarini o’zbek tiliga kim tarjima qilgan?
A. O.SHarofiddinov. B.I.G’ofurov.C.N.Komilov. D.A.Qahhor
9. ,,Jahon adabiyoti’’ jurnali tashkil etgan adabiyotshunos olim kim?
A.Unormatov. B.N.Xudoyberganov. C.B.Qosimov. D.O.SHarofiddinov
10. T. Sulaymonning qaysi she’rida har bir fasl nomini ramzuy ma’noni ifodalab kelgan?
A. ,,Iltijo’’ B.,,Tavallo’’ C.,,Armon’’ D.,,Gul biryon chaman bir
Yon.
11.,,Yfq’’ romanida urushdan qochgan yigit kim?
A. Tursunboy. B. Nizomjon. C.Ikromjon. D.Azizxon.
12.U.Nosirning qausi se’rini ikki og’iz so’z bilan ,,Erk haqida madhiya’’ deb atash mumkin?
A,,Monolog’’ B.,,Nil va Rim’’ C.,,Yrak’’ D.,,Mehrim’’
13.T. Sulaymonning qaysi she’rida farzandi uchun chin dildan iztirob chekuvchi faqat ona ekanligi tasvirlanadi?
A. ,,Armon’’ B.,,Iltijo’’ C.,,Tavallo’’ D. ,,Gulshan’’
14.To’ra Sulaymonning quyidagi misralari qaysu she’ridan olingan?
,,Bir mard bilan nopokning taqdirini tutash ko’rsam…
Bir betayn kimsaning oyog’ida bosh ko’rsam’’.
A.,,Armon’’ B. ,,Iltijo” C. ,,Tavallo’’ D.,,Gulshan’’.
15.U. Nosir necha yoshida qamoqqa qamaladi?
A.24. B.23. C.26. D.36.
16.T. Sulaymonning qaysi she’rida har bir fasl nomi ramziy ma’noni ifodalab kelgan?
17. T. Sulaymonning ,,Iltijo’’ she’ridagi bahor nimaning ramziy timsoli bo’lib gavdalanadi?
18. S. Ahmadning ,,Qoplon’’ hikoyasida qanday g’oya ifoda qilingan?
19. S. Ahmadning ,,Ufq’’ romani qaysi asarlardan tashkil topgan?
20. ,,Odam deb o’lgan odam-doim tirik. O’zini deb yashagan-o’lik’’. Mazkur gaplar qaysi asardan olingan va qaysi badiiy obrazlar tilidan aytilgan?
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
J A A B D B D D A D A C B C A A
16.,,Iltijo’’
17.Vatan, barcha tiriklikka, jon ato etguvchi muqaddas yurt timsoli.
18. Manfaatparast, xushomadgo’y kimsalarning har xil qiyofadagi kirisni ko’rsatilgan.
19.,,Qirq besh kun’’, ,,Hijron kunlarida’’ , ,,Ufq’’ bo’sag’asida’’.
20. A. Muxtor ,,Chinor’’ –Ochil buva, Akbarali.

5-sinflar uchun Adabiyot fanidan test (D. Samadova)

1.U.Nosirning ,,Esingdami,g’arib ona u qushlarning zahri?’’misralari qaysi she’rdan olingan?
A.,,Oq uvib oq tarab’’. B.,,Bolaligim’’ C.,,Yurganmisiz birga oy bilan’’ D.,,Yoshlik’’
2.,,Bolaligimga’’she’rida bolalik nimaga o’xshatiladi?
A.Kapalakka. B.Asalariga C.Gulga,barglari ko’m-ko’k palakka, malakka. D. Suvga.
3.Eng dahshatli sukunat –shoir jim yursa!’’ degan fikrni kim aytgan?
A.X. Davron B. U.Nosir. C. E. Vohidov. D. A.oripov
4. She’r uchun uch xususiyat –ezgulik , go’zallik, donolik shart bo’lisnini kim ta’kidlagan/
A.A. N. Dobrolyubov. B.A.P.Chexov. C.A.S.Pushkin. D.I.A.Krilov.
5.,,Manas’’, qirg’iz xalq eposini kim o’zbek tiliga tarjima qilgan?
A O’.Hoshimov. B. Mirtemir. C.G’ Fulom. D.Oybek.
6.Mirtemirning birinchi she’ri qanday nomlanadi/
A.,,Tanburim ovozi’’ B.,,Chu’larqo’ynida’’/ C.,,Zafar’’ D.,,Qaynashar’’.
7.O’. Hoshimovning ona haqidagi asari qaysi qatorda berilgan?
A. ,,Dunyoning ishlari’’. B. ,,Nur borki, soya bor’’ C.,,Inson sadoqati’’ D. Odamlar nima derkin’’
8.O’zbekiston Qahramoni S. Ahmad aytganidek , ,,…dostondek o’qiladi’’gan asar qaysi?
A.,,Dunyoning ishlari’’. B.,,Muhabbat’’ C. ,,Inson sadoqati’’ D. To’ylar muborak’’.
9.O’tkir Hoshimovniing qaysi asarida alla haqida hikoya berilgan?
A ,,Dunyoning ishlari’’ B. ,,Ikki eshik orasi’’ C. ,,Bahor qaytmaydi’’. D.,,Shamol esaveradi’’
10. Mirtemirning qaysi she’ri ,,Qishlog’im’’ she’rining mantiqiy davomi hisoblanadi?
A,,Bulut’’ B.,,Baliq ovi’’. C,,Shudring’’ D,,To’rgay’’.
11. Sent-ekzyuperining ilk yirik asari qaysi qatorda berilgan?
A.,,Janub chopari’’ B.,,Tungi parvoz’’. C ,,Uchuvchi’’ D.,,Osmondagi tort’’.
12. ,,Kichkina shahzoda’’ asarida Kichkina shahzoda qiyofasida qanday kuch namoyon bo’ladi?
A. Yovuzlik. B. Shuhratparaslik. C.Yolg’onchilik. D Ezgulik.
13. ,,Kichkina shahzoda’’ asaridagi yovuzlik timsoli nima?
A.Boabab daraxti. B. Firuza guli C. Kichkina shahzoda. D.Uchuvchi.
14.,,Sher bilan Durroj’’ masalida qanday illat qoralangan?
A. Dangasalik. B. Manmanlik. C Yolg’onchilik D. Ziqnalik.
15.M. Bobur Nindistonni qachon zabt etdi?
A.1524-y. B. 1526-y. C 1526-y. D.1527-y
16.A.Navoiyning ,,Nayrat ul- abror’’dostoni neca bob va necha maqolatdan iborat?
17.,,Sayohatnoma’’ asarida Muqimiy qaysi qishloqni ,,qaroqchizor ekan’’deydi.
18. Nind diyorida yashab, o’z vataniniqo’msab o’tgan shoir kim?
19. Muqimiyning bizgacha yetib kelgan ijodiy merosining umumiy hajmi necha misradn iborat?
20.,,Bulut’’, ,,To’rg’ay’’, ,,Shudring’’ she’rlarining muallifi kim?

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
J A C A A B A A D A A A D A C C

16.63 bob , 20 ta maqolat.
17.,,Do’rmanchi’’
18.M.Bobur.
19.10000misra.
20.Mirtemir.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !