9 SINF ADABIYOT

2 – chorak
1 — variant

1. Shoir Mashrab e’tiqod qo`ygan buyuk zot kim edi?
A) Sulton Vallad B) Ofoqxo`ja Eshon S) Jaloliddin Rumiy
D) Sulaymon E) Nasimiy
2. Vah, muhabbat kuida qon yig`ladim,
Etti iqlim g`arq bo`ldi ko`z yoshimda
Ushbu misralar kim va unga qaysi badiiy tasviriy vositadan foydalanilgan?
A) Ogahiy, sifatlash B) Xorazmiy, istiora S) Mashrab, mubolag`a
D) Atoiy, metafora E) Feruz
3. “Sanoma, nechuk shirinsan, oyu – kun ota – onangmi”
Mashrab qalamiga mansub ushbu misralarda san’atning qaysi turidan foydalanilgan?
A) Tazod B) Tao`beh S) Mubolag`a
D) Istiora E) Metafora
4. Mashrab o`zining dunyoqarashi va tasavvufga munosabati jihatidan qaysi buyuk shoirga yaqin turadi?
A) Rudakiy B) Ganjaviy S) A. Navoiy
D) Firdavsiy E) Nasimiy
5. Quydagi misralar qaysi shoir ijodiga mansub?
Qarilig` bosib kelsa kasbdin sani ojiz,
Tashlabon taalluqni tarki ranji mehnat qil.
A) Mashrab B) Furqat S) Ogahiy
D) Xuvaydo E) Munis
6. Quydagilardan Munis Xorazmiy qalamiga mansub asarni aniqlang.
A) “Suhbat ut – tavorix” B) “Firdavsul – iqbol” S) “Ta’vizul – oshiqin”
D) “Ravnaq us – safo” E) “Gulshani saodat”
7. “Qobusnoma”, “Xaft paykar”, “Guliston”, “Yusuf va Zulayxo” asarlari kim tomonidan tarjima qilingan?
A) M. Ogahiy B) Furqat S) Xorazmiy
D) Munis E) Gulxaniy
8. Haloyiq mushkulin qudrating etguncha jon et,
Agar istar esang haq mushkulingni aylagay oson.
Ushbu xalqchil misaralar qaysi shoir ijodidan olingan?
A) Huvaydo B) Mashrab S) Ogahiy
D) M. Xorazmiy E) Pahlovon Mahmud
9. Quydagi misra kimga tegishli va unda qaysi san’at o`z ifodasini topadi?
A) Fuzuliy, tashbeh B) Navoiy, tanosub S) Ogahiy, mubolag`a
D) Sakkoiy, iyhom E) M. Xorazmiy, ig`roq
10. Qilmoq ila parvarish tikan gul bo`lmas,
Ham tarbiyat ila zog` bulbul bo`lmas,
Gar asli yomonga yaxshilik ming qilsang,
Yaxshilik aning niyati bilgul bo`lmas.
Ushbu misralar she’riyatning qaysi janriga mansub?
A) Murabba B) Fasal S) Qit’a
D) Ruboiy E) Masnaviy
11. Rahimxon – Feruzga bag`ishlangan asar berilgan qatorni toping.
A) Amakisi Munis Xorazmiy B) “Ta’viz ul – oshiqin” S) “Munis ul – ushshoq”
D) “Firdavs ul – iqbol” E) “Riyoz ud – davla”
12. Tabiat manzaralari, jonzotlar, hayotdagi turli tushunchalarning insonga xos xususiyatlari bilan berilishi she’riyat ilmida — ….
A) Tashxis B) Tajnis S) Ig`roq
D) Tanosib E) Tazmin
13. Ogahiy lirikasidagi etakchi mavzulardan biri.
A) Vatan ishqi B) Xalq do`stligi S) Tabiat manzaralari
D) Saroy adabiyotini tanqid qilish E) Tuzumdan norozilik
14. Shoir o`ziga manzur bo`lgan go`zal satrdan aynan foydalanishi va shu satr ishtirokida husni mat’lii tuzishi mumkin.
A) Tashxis B) Tanosib S) Tazmin
D) Tarjiband E) Xusni ta’xlil
15. Furqat publistik maqolalari va adabiy – madaniy mavzulardagi chiqishlari bilan faol ishtirok etgan gazeta?
A) “Turkiston” B) “Ishtirokiyun” S) “Qizil bayroq”
D) “Obinai Sharq” E) Turkiston viloyatining gazetasi
16. G`azal o`zbek she’riyatining etakchi janrida aytilgan asarni ko`rsating.
A) XVI asr B) XV asr S) XIV asr
D) XIII asr E) XIV va XVI asrlarda
17. O`zbek adabiyotidagi qaysi asarlarda g`azalning ilk namunalari uchraydi?
A) “Qutadg`u bilig”, Hibat – ul haqoyiq” B) “Zafarnoma”, “Shayboniynoma” S) “Vavzaot ul – safo”, “Shohnoma”
D) “Devoni Foniy”, “Guliston” E) “Qissasi Rabg`o`ziy”, “Muhabbatnoma”
18. A. Qodiriy ijodining dastlabki davriga mansub asarlar berilgan qatorni ko`rsating.
A) “Uloqda”, “Millatimga”, “Kalvak maxzumning xotira daftaridan” B) “Millatimga”, “Axvolimiz”, “Baxtsiz kuyov” S) “Toshpo`lat tajang nima deydi?”, “Baxtsiz kuyov”, “Mehrobdan chayon”
D) “Juvontoz”, “Uloqda”, “Obid ketmon” E) “Millatimga”, “Uloqda”, “Mehrobdan chayon”
19. “O`tgan kunlar” romanidagi qahramonlar to`g`ri berilgan qatorni aniqlang.
A) O`zbek oyim, Obid, Qutidor, Kumush B) Oftoboyim, Kumush, Yusuf Hoji, Qumri S) Otabek, Kumush, Hasanali, To`yneka
D) Otabek, Anvar, Kumush, Hamid E) Qutidor, Solih, Otabek, Kumush
20. Furqat “Sayding qo`ya ber, sayyod” musaddasida ….
A) Milliy istiqlol orzularini B) Oshiq va ma’shuqa o`rtasidagi dunyoviy muhabbatni S) Do`stlik, birdamlik g`oyalarini
D) Insonparvarlik, hurriyat, erkinlik E) Tabiatning go`zal manzaralarini
21. Quydagilardan qaysi biri “Ilohiy sharobga etishgan” ma’noni anglatuvchi taxallus bilan ijod etgan?
A) Bobur B) Alisher Navoiy S) Mashrab
D) Ogahiy E) Munis
22. Bulbul dayinkim faryod etarman.
Ishq dafatarin bunyod etarman.
Misralarida qaysi badiiy san’at qo`llanilgan?
A) Tazmin B) Talmeh S) Tazod
D) Tashbeh E) Takror
23. Quydagilardan Mashrab qarashiga xos jixatlarni belgilang.
A) Allohning yagonaligi, dunyoviy go`zalliklarni inkor etish B) Tangrini yor etish, uning chiroyini madh etish, boqiy dunyo orzulari bilan yashash S) Borliq va mavjudotni olloh tajallisidan iborat deb tushunish, insonni uning jilvasi sifatida talqin etish.
D) Yor jamolini Olloh jamoli deb qarash, uning vasli yo`lida o`zlikdan kechish E) Ollohni inkor etish, “Ajal haq” aqidasiga suyanish, insonga eng barkamol zot sifatida qarash
24. Ogahiy tarjimasidagi “Ravzat – us – safo” asari muallifi kim?
A) Munis B) Xorazmiy S) Sayfi Saroyi
D) Mirxonid E) Turdi
25. Salkam yigirma ming misra she’rni o`z ichiga olgan asar muallifi kim va uning mazmuni qanday ataladi?
A) Bobur “Devon” B) Navoiy “Yigitlik nodirliklari” S) Ogahiy “Oshiqlar tumori”
D) Munis “Saodat bog`i” E) Ogahiy “Davlat qonunlari”

2 – chorak
2 — variant

1. Salkam yigirma ming misra she’rni o`z ichiga olgan asar muallifi kim va uning mazmuni qanday ataladi?
A) Bobur “Devon” B) Navoiy “Yigitlik nodirliklari” S) Ogahiy “Oshiqlar tumori”
D) Munis “Saodat bog`i” E) Ogahiy “Davlat qonunlari”
2. Ogahiy tarjimasidagi “Ravzat – us – safo” asari muallifi kim?
A) Munis B) Xorazmiy S) Sayfi Saroyi
D) Mirxonid E) Turdi

3. Quydagilardan Mashrab qarashiga xos jixatlarni belgilang.
A) Allohning yagonaligi, dunyoviy go`zalliklarni inkor etish B) Tangrini yor etish, uning chiroyini madh etish, boqiy dunyo orzulari bilan yashash S) Borliq va mavjudotni olloh tajallisidan iborat deb tushunish, insonni uning jilvasi sifatida talqin etish.
D) Yor jamolini Olloh jamoli deb qarash, uning vasli yo`lida o`zlikdan kechish E) Ollohni inkor etish, “Ajal haq” aqidasiga suyanish, insonga eng barkamol zot sifatida qarash
4. Bulbul dayinkim faryod etarman.
Ishq dafatarin bunyod etarman.
Misralarida qaysi badiiy san’at qo`llanilgan?
A) Tazmin B) Talmeh S) Tazod
D) Tashbeh E) Takror
5. Quydagilardan qaysi biri “Ilohiy sharobga etishgan” ma’noni anglatuvchi taxallus bilan ijod etgan?
A) Bobur B) Alisher Navoiy S) Mashrab
D) Ogahiy E) Munis
6. Furqat “Sayding qo`ya ber, sayyod” musaddasida ….
A) Milliy istiqlol orzularini B) Oshiq va ma’shuqa o`rtasidagi dunyoviy muhabbatni S) Do`stlik, birdamlik g`oyalarini
D) Insonparvarlik, hurriyat, erkinlik E) Tabiatning go`zal manzaralarini
7. “O`tgan kunlar” romanidagi qahramonlar to`g`ri berilgan qatorni aniqlang.
A) O`zbek oyim, Obid, Qutidor, Kumush B) Oftoboyim, Kumush, Yusuf Hoji, Qumri S) Otabek, Kumush, Hasanali, To`yneka
D) Otabek, Anvar, Kumush, Hamid E) Qutidor, Solih, Otabek, Kumush
8. A. Qodiriy ijodining dastlabki davriga mansub asarlar berilgan qatorni ko`rsating.
A) “Uloqda”, “Millatimga”, “Kalvak maxzumning xotira daftaridan” B) “Millatimga”, “Axvolimiz”, “Baxtsiz kuyov” S) “Toshpo`lat tajang nima deydi?”, “Baxtsiz kuyov”, “Mehrobdan chayon”
D) “Juvontoz”, “Uloqda”, “Obid ketmon” E) “Millatimga”, “Uloqda”, “Mehrobdan chayon”
9. O`zbek adabiyotidagi qaysi asarlarda g`azalning ilk namunalari uchraydi?
A) “Qutadg`u bilig”, Hibat – ul haqoyiq” B) “Zafarnoma”, “Shayboniynoma” S) “Vavzaot ul – safo”, “Shohnoma”
D) “Devoni Foniy”, “Guliston” E) “Qissasi Rabg`o`ziy”, “Muhabbatnoma”
10. G`azal o`zbek she’riyatining etakchi janrida aytilgan asarni ko`rsating.
A) XVI asr B) XV asr S) XIV asr
D) XIII asr E) XIV va XVI asrlarda
11. Furqat publistik maqolalari va adabiy – madaniy mavzulardagi chiqishlari bilan faol ishtirok etgan gazeta?
A) “Turkiston” B) “Ishtirokiyun” S) “Qizil bayroq”
D) “Obinai Sharq” E) Turkiston viloyatining gazetasi
12. Shoir o`ziga manzur bo`lgan go`zal satrdan aynan foydalanishi va shu satr ishtirokida husni mat’lii tuzishi mumkin.
A) Tashxis B) Tanosib S) Tazmin
D) Tarjiband E) Xusni ta’xlil
13. Ogahiy lirikasidagi etakchi mavzulardan biri.
A) Vatan ishqi B) Xalq do`stligi S) Tabiat manzaralari
D) Saroy adabiyotini tanqid qilish E) Tuzumdan norozilik
14. Tabiat manzaralari, jonzotlar, hayotdagi turli tushunchalarning insonga xos xususiyatlari bilan berilishi she’riyat ilmida — ….
A) Tashxis B) Tajnis S) Ig`roq
D) Tanosib E) Tazmin
15. Rahimxon – Feruzga bag`ishlangan asar berilgan qatorni toping.
A) Amakisi Munis Xorazmiy B) “Ta’viz ul – oshiqin” S) “Munis ul – ushshoq”
D) “Firdavs ul – iqbol” E) “Riyoz ud – davla”
16. Qilmoq ila parvarish tikan gul bo`lmas,
Ham tarbiyat ila zog` bulbul bo`lmas,
Gar asli yomonga yaxshilik ming qilsang,
Yaxshilik aning niyati bilgul bo`lmas.
Ushbu misralar she’riyatning qaysi janriga mansub?
A) Murabba B) Fasal S) Qit’a
D) Ruboiy E) Masnaviy
17. Quydagi misra kimga tegishli va unda qaysi san’at o`z ifodasini topadi?
A) Fuzuliy, tashbeh B) Navoiy, tanosub S) Ogahiy, mubolag`a
D) Sakkoiy, iyhom E) M. Xorazmiy, ig`roq
18. Haloyiq mushkulin qudrating etguncha jon et,
Agar istar esang haq mushkulingni aylagay oson.
Ushbu xalqchil misaralar qaysi shoir ijodidan olingan?
A) Huvaydo B) Mashrab S) Ogahiy
D) M. Xorazmiy E) Pahlovon Mahmud
19. “Qobusnoma”, “Xaft paykar”, “Guliston”, “Yusuf va Zulayxo” asarlari kim tomonidan tarjima qilingan?
A) M. Ogahiy B) Furqat S) Xorazmiy
D) Munis E) Gulxaniy
20. Quydagilardan Munis Xorazmiy qalamiga mansub asarni aniqlang.
A) “Suhbat ut – tavorix” B) “Firdavsul – iqbol” S) “Ta’vizul – oshiqin”
D) “Ravnaq us – safo” E) “Gulshani saodat”
21. Quydagi misralar qaysi shoir ijodiga mansub?
Qarilig` bosib kelsa kasbdin sani ojiz,
Tashlabon taalluqni tarki ranji mehnat qil.
A) Mashrab B) Furqat S) Ogahiy
D) Xuvaydo E) Munis
22. Mashrab o`zining dunyoqarashi va tasavvufga munosabati jihatidan qaysi buyuk shoirga yaqin turadi?
A) Rudakiy B) Ganjaviy S) A. Navoiy
D) Firdavsiy E) Nasimiy
23. “Sanoma, nechuk shirinsan, oyu – kun ota – onangmi”
Mashrab qalamiga mansub ushbu misralarda san’atning qaysi turidan foydalanilgan?
A) Tazod B) Tao`beh S) Mubolag`a
D) Istiora E) Metafora
24. Vah, muhabbat kuida qon yig`ladim,
Etti iqlim g`arq bo`ldi ko`z yoshimda
Ushbu misralar kim va unga qaysi badiiy tasviriy vositadan foydalanilgan?
A) Ogahiy, sifatlash B) Xorazmiy, istiora S) Mashrab, mubolag`a
D) Atoiy, metafora E) Feruz
25. Shoir Mashrab e’tiqod qo`ygan buyuk zot kim edi?
A) Sulton Vallad B) Ofoqxo`ja Eshon S) Jaloliddin Rumiy
D) Sulaymon E) Nasimiy

Test kalitlari 2 – chorak
1 – variant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
S S D E A B A S B D A B S S E B E B S D S D S D S

Test kalitlari 2 – chorak
2 – variant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
S D S D S D S B E B E S S B A D B S A B A E D S S

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !