6-sinf ona tili

6-sinf uchun ona-tili fanidan test 2 chorak

1-variant
l.Quyida berilgan atamalarnimg qaysi biri fe’l turini ifodalamaydi ?
A sifatdosh turi B kesimlik turi C egalik turi D ravishdosh turi
2.»Olish » so’zi qaysi qatorda kesimlik vazifasini bajaryapti ?
A chuqur nafas olish juda foydali B burun bilan nafas olish kerak.
C odam toza havoda chuqur nafas olishdan yayraydi D men do’kondan non olishga bordim
3 Qo’shimchadosh harakat nomlari qaysi qatorda berilgan ?
A o’qimoq, o’qish, o’quv. B ko’rish, ko’ruv, ko’rmaslik,
C bichuv , tikuv , to’quv . D saylov , so’roq ,saylash .
4. Harakat nomi ega bo’lib kelgan gapni aniqlang ?
A tortinchoqlik-qo’rquvning bir turidir B qo’rquvni yengish -irodalilikdir.
C irodfali odam qo’rquvni bilmaydi. D iroda hamisha qiyinchilikni yengadi.
5 Bo’lishsiz ma’noli harakat nomi bilan kelgan gapni belgilang?
A ko’chada to’xtagan mashinaning orqasidan o’tish mumkin.
B sport bilan shug’ullanmaslik odamni bo’shashtirib yuboradi
C bilim o’rganish uchun qiyinchilikni yengish zarur.
D milliy tilni yo’qatmoq millatning ruhini yo’qatmoqdir.
6 Qo’shimchadosh sifatdoshlar qo’llangan gapni belgilang?
A ko’rgan bilganlarim aytayin senga B bizga o’qigan , ishlaydigan kerak
C zalga kirganlardan chiqib ketayotganlar ko’p D bilmaganni so’rab o’rganmoq kerak
7 Aniqlovchisi sifatdosh bilan ifodalangan gapni toping?
A Samixon biz bilan kinoga bordi B biz yangi filmni tomasha qildik
C ko’rgan tilmimiz hanimaga yoqdi D bu filim barcha kino teatrlarda namoish qilinayotir
8 O’tgan zamon sifatdoshi qo’langan gapni aniqlang?
A kechikayotgan poyezd yo’lovchilarni bezovta qildi
B Kecha yoqan qor tezda eridi
C o’qituvchimiz beradigan kitob menga kerak edi
D sen o’qiydigan kitobni oldingmi
9 Harakat nomi manosini bildirmagan sifatdosh qo’llangan gapni toping ?
A sening yozgan xatingni oldim
B o’qishlaring haqida xabar berganingdan xursand bo’ldim
C xatingda yaxshi o’qayotganingni yozibsan
D ammo biznikiga kelmayotganingdan afsuslandim
10 Ravishdoshlarning bo’lishsiz shakli qo’llangan gapni belgilang?
A qoravul voqeani shoshilmay gapirdi
B tabib darvozaga qarab tanimadi
C hovliga shoshilib Samijon kirib keldi
D Saida inshoni akasiga o’qib berdi
11 Bo’lishsiz ravishdoshni bo’lishli ravidosh bilan almashtirib bo’lmaydigan gapni belgilang ?
A oldidagi ovqatni yemasdan hovliga chiqdi
B yerga ozuqa solmasdan mo’l hosil kutub bo’lmaydi
C atrof bilan tanishmasdan sayyohlar chayla qurishga kirishdilar
D bayon matnini diqqat bilan tinglamasdan , o’quvchilar reja tuzishni boshladilar
12 Kengaygan ravish dosh birikmali gapni belgilang
A havo ochildi biz yo’lga chiqdik
B ovqat bir soatda tayyor bo’ladi, ungacha hovlini supurib suv, sepdim
C derazalar ochilgach , xonaga toza havo kirdi
D onam ishdan qaytib kelib ,ovqatga unnadi.
13 Harakatning kutilmaganligini anglatgan harakat tarsi shakli qo’llangan gapni toping?
A qizcha varaqqa rasm chiza boshladi
B yigitning oldidan katta ayiq chiqib qoldi.
14 «Bermoq “ fe’li o’z ma’nosida qo’llangan gapni aniqlang ?
A Shahlohon hammagapni aytib berdi
B dadam kundalikni mening qo’limga berdi
C Yo’lchi Mirzakarimboyning yerida ishlab berib , hech narsaga ega bo’lmadi.
D dugonam menga ko`ylak tikib berdi
15.Harakatning kutilmaganda sodir bo’lishini bildirgan ravishdoshli gapni belgilang?
A Biz diqqat bilan kuzata boshladik.
B.Ukam rasm chiza boshladi.
CMen to’garakka qatnab turibman.
D.Yo’I chekkasida yotgan odamni ko’rib qoldi.
16. Harakatni bajarmaslikni qat’iy takidlashni bildirgan ravishdoshli gapni belgilang?
A. Terorchilar fosh qilib tashlandi
B. Bu ishni bir kunda bajarib bo’lmaydi
C. Sen u yerga bora ko’rma
D. Maktub hammaning oldida o’qib berildi
17. Berilgan gapdagi harakat tarsi shakli ma’nosi qaysi qatorda to’g’ri taxlil qilingan ? — Maktub o’qila boshlandi.
A. Harakat boshqa shaxs tomonidan bajarildi
B. Harakat aniq shaxs tomonidan bajarildi
C. Harakatni bajarishga kirishildi
D. Harakatni bajargan shaxs nomolum
18. Quyidagi javoblardan qaysi biri harakat tarzi shakllaridagi yordamchi fe’llarning vazifasiga kirmaydi?
A. Harakat tarzining zamonini belgilaydi B . Harakat tarzining manosini belgilaydi
C. Harakat tarzining shaxsini belgilaydi D. Harakatning maqsadini belgilaydi
19. °Sinfmiz o’quvchilari yer maydonchasida ishlaganlar » gapida qo’langan fe’l (ishlaganlar ) qanday mano bidiradi?
A. Harakatning maqsadini. B. Harakatning .favquloddagini.
C Harakatning sanash maqsadi. D.Harakatning tugallanganligi.
20. Berilgan fellarning biror manzlga yaqinlachishi ma’nolarini ifodalovchi qatorini belgilang?
A kelmoq , bormoq . B .Uzoqlashmoq 5 ajralmoq. C .Ketmoq, chiqmoq. D.Yetmoq, bormoq.
21.Otdan yasalgan fe’llar qatorini belgilang?
AYangilamoq. BHo’plamoq. C.Tezlamoq. D. O’ynamoq.
22. Fe’I yasovchi qo’shimchalar qaysi qatorda berilgan ?
A.- Oq, -yoq,- a. B.-Sirarilla,-ay. S.-chak, -roq,-la. D.-chirsiz-,sir.
23. Qo’shma fel ishtirok etgan gap qaysi javobda berilgan?
A.O» quvchi oz fikrini bildiradi. BYomg’ir sgharros yoga boshladi.
C.Dadam o’tgan oyda Marg’ilonga borib keldilar. D.Eshik qattiq- qattiq taqilladi.
24.Luft feMiaf berilgan qatorini aniqlang?
A. Urundi-turtundi. B Havas qildi. C Bahs yuritdi. DAytib yubordi.
25. Nutqiy faoliyat fe’llarni toping.
A.Qimirlamoq B. Faxrlanmoq C. Kiyintirmoq D.Duduqlanmoq

6-sinf uchun ona-tili fanidan test 2 chorak

2 — vapiant
1. Nutqiy faoliyat fe’llarni toping.
A.Qimirlamoq B. Faxrlanmoq C. Kiyintirmoq D.Duduqlanmoq Z.Luft
2. fe’iiaf berilgan qatorini aniqlang?
A. Urimdi-turtundi. B Havas qildi. C Bahs yuritdi. DAytib yubordi.
3. Qo’shma fe’l ishtirok etgan gap qaysi javobda berilgan?
A.O’quvchi oz fikrini bildiradi. BYomg’ir sgharros yoga boshladi.
C.Dadam o’tgan oyda Marg’ilonga borib keldilar. D.Eshik qattiq- qattiq taqilladi.
4. Fe’I yasovchi qo’shimchalar qaysi qatorda berilgan ?
A.- Oq, -yoq,- a. B.-Sira,-illa,-ay. C.-chak, -roq,-la. D.-chi,-siz-,sir.
5.Otdan yasalgan fe’llar qatorini belgilang?
AYangilamoq. BHo’plamoq. C.Tezlamoq. D. CTynamoq.
6. Berilgan fe’llarning biror manzlga yaqinlachishi ma’nolarini ifodalovchi qatorini belgilang?
A kelmoq , bormoq . B .Uzoqlashmoq, ajralmoq.
C .Ketmoq, chiqmoq. D.Yetmoq, bormoq.
7. «Sinfmiz o’quvchilari yer maydonchasida ishlaganlar ° gapida qo’langan fe’l (ishlaganlar )
qanday mano bidiradi?
A. Harakatning maqsadini. B. Harakatning .favquloddagini.
C Harakatning sanash maqsadi. D.Harakatning tugallanganligi.
8. Quyidagi javoblardan qaysi biri harakat tarzi shakllaridagi yordamchi fe’llarning vazifasiga
kirmaydi?
A. Harakat tarzining zamonini belgilaydi
B . Harakat tarzining manosini belgilaydi
C. Harakat tarzining shaxsini belgilaydi
D. Harakatning maqsadini belgilaydi
9. Berilgan gapdagi harakat tarsi shakli ma’nosi qaysi qatorda to’g’ri taxlil qilingan ?
— Maktub o’qila boshlandi.
A. Harakat boshqa shaxs tomonidan bajarildi
B. Harakat aniq shaxs tomonidan bajarildi
C. Harakatni bajarishga kirishildi
D. Harakatni bajargan shaxs nomolum
10. Harakatni bajarmaslikni qat’iy takidlashni bildirgan ravishdoshli gapni belgilang?
A. Terorchilar fosh qilib tashlandi
B. Bu ishni bir kunda bajarib bo’lmaydi
C. Sen u yerga bora ko’rma
D. Maktub hammaning oldida o’qib berildi
11.Harakatning kutilmaganda sodir bo»lishini bildirgan ravishdoshli gapni belgilang?
A Biz diqqat bilan kuzata boshladik.
B.Ukam rasm chiza boshladi.
C. Men to’garakka qatnab turibman.
D.Yo’I chekkasida yotgan odamni ko>ib qoldi.
12 «Bermoq «fe’li o’z ma’nosida qo’llangan gapni aniqlang ?
A Shahlohon hammagapni aytib berdi
B dadam kundalikni mening qo’limga berdi
C Yo’lchi Mirzakarimboyning yerida ishlab berib , hech narsaga ega bo’lmadi.
D dugonam menga ko’ylak tikib berdi
13 Harakatning kutilmaganligini anglatgan harakat tarsi shakli qo’llangan gapni toping?
A qizcha varaqqa rasm chiza boshladi
B yigitning oldidan katta ayiq chiqib qoldi.
C xo’rozqanddan bittasini men olib qo’ydim
D kuz kelib ,dallalarda ishlar qizib ketdi.
B ovqat bir soatda tayyor bo’ladi, ungacha hovlini supurib suv, sepdim
C derazalar ochilgach , xonaga toza havo kirdi
D onam ishdan qaytib kelib ,ovqatga unnadi.
15 Bo’lishsiz ravishdoshni bo’lishli ravidosh bilan almashtirib bo’lmaydigan gapni belgilang ?
A oldidagi ovqatni yemasdan hovliga chiqdi
B yerga ozuqa solmasdan mo’l hosil kutub bo’lmaydi
C atrof bilan tanishmasdan sayyohlar chayla qurishga kirishdilar
D bayon matnini diqqat bilan tinglamasdan , o’quvehilar reja tuzishni boshladilar
16 Ravishdoshlarning bo’lishsiz shakli qo’llangan gapni belgilang?
A qoravul voqeani shoshilmay gapirdi
B tabib darvozaga qarab tanimadi
C hovliga shoshilib Samijon kirib keldi
D Saida inshoni akasiga o’qib berdi
17 Harakat nomi manosini bildirmagan sifatdosh qo’llangan gapni toping ?
A sening yozgan xatingni oldim
B o’qishlaring haqida xabar berganingdan xursand bo’ldim
C xatingda yaxshi o’qayotganingni yozibsan
D ammo biznikiga kelmayotganingdan afsuslandim
18. O’tgan zamon sifatdoshi qo’langan gapni aniqlang?
A kechikayotgan poyezd yo’lovchilarni bezovta qildi
B Kecha yoqan qor tezda eridi
C o’qituvchimiz beradigan kitob menga kerak edi
D sen o’qiydigan kitobni oldingmi
19 Aniqlovchisi sifatdosh bilan ifodalangan gapni toping?
A Samixon biz bilan kinoga bordi
B biz yangi filmni tomasha qildik
C ko’rgan filmimiz hammaga yoqdi
D bu filim barcha kino teatrlarda namoish qilinayotir
20. Qo’shimchadosh sifatdoshlar qo’llangan gapni belgilang?
A ko’rgan bilganlarim aytayin senga
B bizga o’qigan , ishlaydigan kerak
C zalga kirganlardan chiqib ketayotganlar ko’p
D bilmaganni so’rab o’rganmoq kerak
21. Bo’lishsiz ma’noli harakat nomi bilan kelgan gapni belgilang?
A ko’chada to’xtagan mashinaning orqasidan o’tish mumkin.
B sport bilan shug’ullanmaslik odamni bo’shashtirib yuboradi
C bilim o’rganish uchun qiyinchilikni yengish zarur.
D milliy tilni yo’qatmoq millatning ruhini yo’qatmoqdir.
22.. Harakat nomi ega bo’lib kelgan gapni aniqlang ?
A tortinchoqlik-qo’rquvning bir turidir
B qo’rquvni yengish -irodalilikdir.
C irodfali odam qo’rquvni bilmaydi.
D iroda hamisha qiyinchilikni yengadi.
23 Qo’shimchadosh harakat nomlari qaysi qatorda berilgan ?
A o’qimoq, o’qish, o’quv. B ko’rish, ko’ruv, ko’rmaslik.
C bichuv , tikuv , to’quv . D saylov , so’roq ,saylash .
24.»Olish » so’zi qaysi qatorda kesimlik vazifasini bajaryapti ?
A chuqur nafas olish juda foydali
B burun bilan nafas olish kerak.
C odam toza havoda chuqur nafas olishdan yayraydi
D men do’kondan non olishga bordim
25.Quyida berilgan atamalarnimg qaysi biri fe’l turini ifodalamaydi ?
A sifatdosh turi B kesimlik turi C egalik turi D ravishdosh turi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !