5 sinf ona tili va adbiyot

5 синф она тили ва адабиёти 1 – вариант

1 Bog’langan qo’shma gap qaysi javoblarda berilmagan.
А) Arava tinmay g’itirlardi, yo’lovchilar esa so’zsiz borishardi
Б) Ariqdan mayin ohang bilan suv oqardi va shamol esardi
С) Mahkamboy goh nur egilib turgan derazalarga, goh baland-baland binolarga qarardi
Д) Daraxtlarning barglariga hayot suvi yugurganda ko’m-ko’k barglar mavj ura boshlar
2 Qaysi gaplarda egadan keyin tire qo’yish kerak? Baxt garovi do’stlik Ona yerim ona tuprog’imdir Plansiz ish qolipsiz g’isht demakdir. А) 1-2 Б) 3-4 С) 2-3 Д) 1-4
3 Shunisi quvonchliki , sinfimizda qoloq o’quvchilar yo’q Bu gap ergash gapli qo’shma gapning qaysi turiga kiradi?
А) To’ldiruvchi ergash gapli qo’shma gap Б) Ega ergash gapli qo’shma gap
С) Aniklovchi ershgash gapli qo’shma gap Д) Urin ergash gapli qo’shma gap
4. OT -kesimli gapni toping А) Yetti o’lchab bir kes Б) Qani, qani mexmonlar, ichkariga С) Uyat o’limdan qattiq
Д) Vaqting ketdi-baxting ketdi .
5 To’siqsiz ergash gapning bosh gapga bog’lanishi haqidagi javoblarning qaysinisi to’g’ri? А) -ki qo’shimchasi bilan Б) -sa, ham,-sa,-da qo’shimchalari bilan С) -gach qo’shimchasi bilan Д) -b,-ib qo’shimchasi bilan
6 Qaysi javobda uyushiq bo’lak qatnashgan?
А) Bunda hamma, hamma narsa bor Б) Kel, gulyor etib kel, yangrasin har сq
С) Ertalabdan сqimli mayin shaboda esmoqda edi Д) Sherali kamgap, qaysar bola edi
7 Men otam singari o’qituvchi bo’laman Gapda qanday ma’nodagi ko’makchi qo’llangan?
А) Yo’nalish Б) Maqsad С) Sabab Д) Vosita
8 -i qo’shimchasini omonimlik vazifalari hakidagi javoblarning qaysinisi noto’g’ri?
А) uchinchi shaxs birlik, egalik qo’shimchasi Б) sifat yasovchi qo’shimcha
С) fel yasovchi qo’shimcha Д) hammasi tug’ri
9 Quyoshning oltin qalami nur taratar edi
Ostiga chizilgan so’zning ko’chma ma’nosi qanday?
А) Metafora Б) metanimiya С) Sinegdaxi Д) O’xshatish
10 Dunyoda o’zimizdan keyin qoladirg’on tuyog’imiz…
Shul Otabekdir, deb yozadi Yusufbek hoji.
a) Metanimiya Б) Sinegdoxo с)Metafora Д)O’xshatish
11 Imlo qoidalari qaysi javobda to’liq berilgan?
a) Fonetik, morfologik, sintaktik б)Morfologik,Orfoepik,Shakliy
b) Shakliy, fonetik, leksik д)Fonetik, frezeologik, shakliy
12 O’zakka yasovchi qo’shimchalar qo’shish bilan hosil bo’lgan yangi so’z-
ning ma’nosi qismi nima deyiladi?
a) yasama so’z б)o’zak с) qo’shimcha д)negiz
13 So’zlar o’z ma’nosi bilan betaraf bo’lsalar ham, ammo uslubiy ma’no ifodalash
uchun ularning ma’nosi jumladan ko’chma ma’noga ega bo’lishi shart Fikr qaysi
uslubiyat haqida?
a) FONETIK uslub б)Leksik uslub с)Grammatik uslub Д) Morfologik uslub
14 Kinoyada so’z aks ma’noda qo’llanadi. Yozuvda bunday so’zlar qo’shtirnoqqa olinadi.
Bu fikr kaysi uslubiyatga xos?
a) Leksik б)Fonetik С)Grammatik Д) Morfologik
15 Uslub turlari qaysi javobda notug’ri ko’rsatilgan?
a) Badiiy uslub Б)Morfoologik uslub С) So’zlashuv uslub Д)Rasmiy uslub
16 Qaysi so’z turkumidan fel yasalmaydi?
17 Birgalik nisbati qaysi tushunchaga sinonim hisoblanadi?
18 -Tolga chiqmaysiz? -Chiqaman -Chiqmaysiz
Bu diologda qatnashgan aniq mayldagi fel qaysi maylni ifodalayapti?
19 Kinoyada so’z aks ma’noda ko’llanadi. Yozuvda bunday so’zlar qo’shtirnoqqa olinadi.
Bu fikr kaysi uslubiyatga xos?
20 So’zlar o’z ma’nosi bilan betaraf bo’lsalar xam, ammo uslubiy ma’no ifodalash
uchun ularning ma’nosi jumladan ko’chma ma’noga ega bo’lishi shart. Fikr qaysi
uslubiyat hakida?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Б А Д А С С Б Б С Д Д С А Д А

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !