ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ

ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТДАН КИРИШ ТЕСТ САВОЛЛАРИ (50 ТА) 2002 йил

1. қуйидаги гапда тиниш белгиларидан қайси бири тушириб қолдирилган? Хушхабар олиб келдим душман янчилди.
А) Вергул; Б) нуқтали вергул; В) тире; Г) щеч нарса тушириб қолдирилмаган; Д) икки нуқта.
2. Эргаш напли қўшма гап турини аниқланг. Агар сиз менга ишни ўргатиб турсангиз, мен дуруст ишлай оламан.
А) Шарт эргаш гапли қўшма гап; Б) тўсиқсиз эргаш гапли қўшма гап; В) сабаб эргаш гапли қўшма гап;
Г) мақсад эргаш гапли қўшма гап; Д) равиш эргаш гапли қўшма гап.
3. Янги тащрирдаги «Тил щақидаги қонун» қачон қабул қилинган ва у неча моддадан иборат?
А) 1989 йил 30 модда; Б) 1991 йил 21 модда; В) 1995 йил 25 модда;
Г) 1989 йил 24 модда; Д) 1995 йил 30 модда.
4. Элакни «элай», теракни «терай» шаклида талаффуз этиш ўзбек тилининг қайси лащжасига хос?
А) қипчоқ; Б) қарлуқ, қипчоқ; В) қарлуқ, ўғуз; Г) қарлуқ; Д) ўғуз.
5. Лотин ёзувига асосланган «Ўзбек тилининг асосий имло қоидалари» неча моддадан иборат?
А) 35; Б) 46; В) 56; Г) 72; Д) 82;
6.Кирилл ёзувига қачон ўтилган?
А) 1940 йил 1 сентябрь; Б) 1940 йил 8 май; В) 1940 йил 1 январь;
Г) 1940 йил 5 март; Д) 1940 йил 1 апрель;
7. Умумлаштирувчи сўзларда ишлатиладиган тиниш белгиларини аниқланг.
А) Нуқта; Б) икки нуқта; В) ундов белгиси; Г) сўроқ белгиси; Д) нуқтали вергул;
8. Белгисиз қаратқич аниқловчили сўз бирикмалар қайси қаторда берилган?
А) Навбащор кезлари, ойдин кезлар; Б) ой шуъласи, институт биноси; В) шаффоф сув, нафис гуллар;
Г) оламшумул кашфиёт, ғайрат билан ишламоқ; Д) оппоқ тонг, шарафли касб.
9. қайси гапда кириш сўз йўқ?
А) Дейдиларки, ойда щам доғ бор; Б) Яхшиям, шодлик бор, боркий щаётда; В) Демак, қўшиқ бутун оламга; Г) Щозирча унинг, Камолнинг вақти йўқ эмиш; Д) Эщтимол эртага дарсга келмасман
10. қайси ўринда воситасиз тўлдирувчи белгисиз қўллана олади?
А) Тил кишини бахтли қилади; Б) Сўзни билиб сўзласа, донолик саналур;
В) Отабек товуш эгасини таниди; Г) Нодоннинг сўзи бошини ейди;
Д) Вақтингни кўп қисмини китобни ўқишга сарфла.
11. Таъкидни англатувчи кириш сўз иштирок этган қаторни топинг.
А) Тил алока қуроли, у восита; Б) Зап гапларни айтасиз-да, Дилдорахон;
В) Хафа бўлманг, қизим! Кўп емасак, озроқ еймиз;
Г) Нукта эса айнан шу алоқа жараёнини амалга оширишда хизмат қилади.
Д) 20 августда, албатта, Тошкентда бўлишимиз керак.
12. Гапнинг асосий белгиси нечта?
А) 3 та; Б) 4 та; В) 5 та; Г) 6 та; Д) 7 та;
13. қуйидаги гапда нечта сўз қўшилмаси бор? Кенг пахтазорда дещқонлар ва щашарчилар оппок пахталарни термоқдалар.
А) 5 та; Б) 3 та; В) 8 та; Г) 7 та; Д) 4 та;
14. Ёмғир ёғиб турса-да, биз вазифани уддаладик. Ушбу эргаш гапнинг турини аниқланг.
А) Натижа эргаш гапли қўшма гап; Б) Пайт эргаш гапли қўшма гап; В) Мақсад эргаш гапли қўшма гап;
Г) Тўсиқсиз эргаш гапли қўшма гап; Д) Шарт эргаш гапли қўшма гап.
15. Китоблар келтирилди. Дилфуза таранди. Ушбу гапларда қайси нисбат иштирок этмоқда.
А)Мажщул, орттирма; Б)ўзлик, мажщул; В) аниқ, биргалик; Г) мажщул, ўзлик; Д) нисбат иштирок этмаган.
16. «Абулфайзхон» драмасидаги Иброщим оталик қандай қащрамон?
А) Исёнчи, щақиқатпарвар инсон; Б) ёзувчи шахс; В) босқинчи лашкарбоши; Г) худбин одам;
Д) маърифатпарвар шахс.
17. Щудуд кишиларининг соддалиги, щангоматалаб эканлиги қайси асарда ўз аксини топган?
А) «Ширвон хола нима дейди»; Б) «Жинлар базми»; В) «/ирвонлик Маллавой»;
Г) «Тошпўлат тажанг нима дейди»; Д) «Калвак мащзумнинг хотира дафтаридан».
18. Фитратнинг «Абулфайзхон » драмасидаги Абулфайзхон ким?
А) қўқон хонларидан бири; Б) мустабид Хива хони; В) Машщур Эрон шохи;
Г) Бухородаги ўзбек хонларидан охиргиси; Д) ХIХ асрда яшаган Бухоро қозикалони.
19. «Ичкилик, кўкнор, наша, афюн, папирус каби баданнинг саломатлигига зарарли оғулик…нарсалардан сақланмак шариат, ахл, щикмат юзасидан лозимдир.» Юқоридаги парча А. Авлонийнинг «Туркий Гулистон
ёхуд ахлок» асаридаги кайси бўлимдан олинган?
А) Тарбиянинг замони; Б) бадан тарбияси; В) хулқ; Г) тарбия; Д) ахлоқ.
20. Ушбу парчада кайси бадиий воситалардан фойдаланилган?
«Минорадай бўб майдонга киради,
Шердай қайсар, қўл бўлгашиб келади.»
А) Сифатлаш, муболаға; Б) истиора, жонлантириш; В) ўхшатиш, муболаға; Г) муболаға, истиора;
Д) жонлантириш, қаршилантириш.
21. Кодирийнинг «Ўтган кунлар» романидан персонажлар орасидаги тарихий шахсни аниқланг.
А) Отабек; Б) Мирзакарим кутидор; В) Мусулмонқул; Г) Зиё Шощичи; Д) Юсуфбек хожи.
23. Фитрат қаламига мансуб асарни аниқланг.
А) «Мунозара», «Ўғузхон», «Туйғулар», «Арслон»; Б) » Ащволимиз», «Темур сағанаси», «қиёмат»;
В)»Чин севги», «Миллатимга», «Доктор Мущаммадёр»;
Г)»Мунозара», «Сайща», «Абулфайзхон»,»Абу Муслим»; Д) А ва Б жавоблар тўғри.
24. Асримиз бошида фаолият кўрсатган маърифатпарварлар гурущини аникланг.
А) Фурқат, Муқимий, Махмур; Б) Мунис, Хоразмий, Огахий; В) Хамза, А. Кодирий, Усмон Носир;
Г) Мунаввар қори, Абдулла Авлоний, Бехбудий; Д) Х.Олимжон, Ойбек, А.Кащщор.
25. «Ўтган кунлар» романидаги персонажлар тўғри ёзилган қаторни топинг
А) Зиё мощичи, Акрамщожи, Ращмат, Азизбек, Мусулмонқул;
Б) Зайнаб, Кумуш, Отабек, Юсуфбекщожи, Раъно;
В) Ойбодоқ, Хасанали, Худоёрхон, Хомид, Солищ Мащдум;
Г) Уста Олим, Сафар бўзчи, Мирзо, қутидор, Султонали.
Д) Солищ Мащдум, Раъно, Отабек.
26. қуйидаги парча «Ўтган кунлар»романинг кайси кахрамонига тегишли? «Бу даргоқдан щеч ким норози кетган эмас.»
А) Мурзакарим қутидор; Б) Офтобойим; В) Юсуфбек щожи; Г) Хасанали; Д) Уста Олим
27. Адабий тахаллуси»Туғма истеъдод» деган маънони англатувчи адиб ким?
А) Боту; В) Элбек; А) Авлоний; М) Бехбудий; А) Фитрат.
28. қатағон қурбонларидан қайси бири 1938 йил 4 октябрда отиб ташланиб, 1938 йил 5 октябрда қайси
бири ўлимга щукм қилинган?
А) Абдулщамид Чўлпон, А.қодирий; Б) Усмон Носир, М. Бехбудий; В) Фитрат, Элбек;
Г) А. Авлоний, Хамза; Д) Боту, Элбек.
30. Бадиий адабиётнинг бошқа сощаларидан хусусан илм-фандан фарқлайдиган асосий белги нимада кўринади?
А) Халқчиллик; Б) Миллийлик; В) Синфийлик; Г) /оявийлик; Д) Образлилик;
31. Тест нима?
А Тест — бу топшириқ Б. Тест – бу синов ВТест — бу топширик ва эталон
Г. А ва в тўғри Д. Барчаси тўғри
32. Педагогика фанининг олдида турган вазифалардан бири.
А) Щамкорлик педагогикаси асосларини яратиш
Б) Авторитор педагогикаси асосларини яратиш
В) Миллий педагогикаси асосларини яратиш
Г) Ўзлаштириш таълими педагогикаси асосларини яратиш
Д) Барча жавоблар тўғри
33. қайси жавобда ДТС жумласига кирувчи жищатлардан бири тўғри кўрсатилган?
А) Дарслик Б)дастур. В) Муқобил ўқув режа. Г) Таянч ўқув режа Д) Барча жавоб тўғри.
34. Ўқитиш жараёнида ички мотивизация деганда нимани тушунасиз?
А) Шахс хатти-щаракатларини тартибга солиш ва бошқаришда авторитор педагогикадан фойдаланиш
Б) Ўқув жараёнида диққатни тортиш, ички туйғу, истак, интилиш, эщтиёж ва заруриятни шакллантириш
В) Ўқитиш жараёнида назарий билимларни амалиёт билан боғлаш.
Г). А ва Г тўғри
Д) В ва Г жавоблар тўғри
35. «Педагогик психология» фани қандай фан?
А) Психологияни назарий ва амалий хулосаларини педагогик жараёнда қўллаш масалаларини ўрганувчи
Б) Педагогларнинг психологиясини тадқиқ қилувчи фан
В) Фанни ўқитиш методикасини ўрганувчи фан
Г) Ўқувчилар психикасини ўрганувчи фан.
Д) Барча жавоблар тўғри
36. Муайян миллатга хос бўлган психологик хусусиятларни ўрганувчи фан нима дейилади?
А) Этнопсихология Б) Социал психологияси В) Оила психологияси
Г) Миллий психологияси Д) тўғри жавоб йўқ
37. Ўқитувчининг академик қобилияти нима?
А) Барча фанлар юзасидан муайян билимга эга бўлишлик
Б) Ўқувчиларни ўз фанидан тўлиқ ўзлаштиришини таъминлаш қобилияти
В) Муайян академик соатга мўлжалланган дарсни ушбу вақтда тўлиқ ва аниқ ўта олиш қобилияти
Г) «Академик»унвонига эга бўлишлик.
Д) Барча жавоб тўғри
38. Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимида психологик хизмат щақидаги низомга кўра (1996 йил) мактаб психология фаолиятининг асосий йўналишлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
А) Психологик оқартув, психологик маслащат Б) психопрофилоктика, психодиагностика
В) Психик ривожлантириш ва психокоррекция Г А, В жавоблар тўғри Д) Тўғри жавоб йўқ
39. Кишилик жамиятини таназзулга етакловчи қандай диний таълимот бор?
А) Ислом Б) Будизм В) Ващобийлик Г) Индуизм Д) Насронийлик
40. «Дилинг Оллощда, қўлинг мещнатда бўлсин» ушбу щикматнинг муаллифи ким?
А) Навоий Б) Б. Нақшбандий В) А. Яссавий Г) Исо ат Термизий Д) Абдухолиқ /иждувоний
41. Ўзбекистон щудуди неча минг квадрат км ни ташкил этади?
А) 447,4 минг кв.км Б). 474,6 минг кв.км В)297,7 минг кв.км Г) 496,5 минг кв.км Д) 347,7 минг кв.км
42. Миллий мафкурани шакллантириш манбаи нима?
А). Иқтисод Б) Сиёсат В) Маънавият Г) Миллат Д) Элат

43. Ўзбекистон Конституцияси неча бўлим ва қанча моддадан иборат?
А)6 бўлим 128 модда. Б)66 бўлим 130 модда. В) 5 булим 128 модда. Г)5 боб 135 модда Д) 4 боб 132 модда

44. Щар бир инсон малакали медицина хизматидан фойдаланиш щуқуқига эга деган сўз. Конституциянинг қайси маддасида ёзилган?
А) 25-модда Б) 40-модда В) 41-модда Г). 47-модда Д) 52-модда

45. «Щар бир киши билим олиш щуқуқига эга. Илм олиш бепул. Мактаб ишлари давлат назоратидадир» деган ёзув Конституциянинг қайси моддасида?
А) 25-модда Б) 40-модда В) 41-модда Г) 47-модда Д) 52-модда

46. Бозордаги талаб ва таклифларни ўрганиб, уни керакли жойларга етказувчи соща нима?
А) Брокерлик Б) Пудрат В) Маркетинг Г) Девидент Д) Кредит
47. Девидент тушунчаси қандай?
А). Ишлаб чиқарилган товар бўйича тўлаш % Б) Сотилган товар бўйича тўлаш %
В) қилинган сарф щаражат бўйича тўлаш % Г). Фойда бўйича тўланадиган % Д) Тўғри жавоб йўқ.
48. Ўзбекистонда «Бола щуқуқлари тўғрисида Конвенция» қачон ратификация қилинган?
А) 1989 йилда Б) 1992 йилда В) 1996 йилда Г) 1956 йилда Д) Тўғри жавоб йўқ
49. Cd-rom қандай қурилма?
А) Лазер диск юритувчи Б) Киритиш порти В) Чиқариш порти Д) Катта дикс юритувчи
Г). Интеграл схемаларнинг бири
50. Ўқитувчидан бошқа одам дарс ўтадиган дарслар қайси?
А). Практикум машғулоти Б) Саёщат дарси В) Семинар дарси Г) Конференция дарси Д) Барча жавоб тўғри
ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТДАН ЧИқИШ ТЕСТЛАРИ (50 та)

1. қуйидаги гап эргаш гап эргаш гапнинг қайси турига мансуб? Ўртоқлар кўп бўлмаса-да, Лола девонасифат Хасан амакини ёқтирарди.
А. Сабаб эргаш гапли қўшма гап. Б. Шарт эргаш гапли қўшма гап. В. Тўсиқсиз эргаш гапли қўшма гап.
Г. Пайт эргаш гапли қўшма гап. Д. Натижа эргаш гапли қўшма гап.
2. «Бобурнома» воқеалари қайси йил воқеалари тасвиридан бошланади?
А. 899 — 1493 йил Б. 908 — 1502-1503 йил В. 903 — 1497-1498 йил
Г. 900 — 1494-1495 йил Д. 893 — 1495-1498 йил
3. Тоғдай оғир билак бердим, ёвларни муштласин деб. Эргаш гапнинг турини топинг?
А. Равиш эргаш гапли қўшма гап. Б. Мақсад эргаш гапли қўшма гап. В. Сабаб эргаш гапли қўшма гап. Г. Тўлдирувчи эргаш гапли қўшма гап. Д. Аниқловчи эргаш гапли қўшма гап.
4. П.қодировнинг чорвадорлар щаётидан олиб ёзилган асари қандай номланади?
А. «Яйлов» Б. «қора кўзлар» В. «Олой маликаси» Г. «Олмос камар» Д. «қадрим»
5. қайси шоир адабиётни «Ўткир юрак кирларини ювадирғон маърифат — суви» деб айтган?
А. Фитрат Б. Усмон Носир В. Чулпон Г. А. Кодирий Д. А. Авлоний.
6. қайси қаторда бош сўз сифат билан ифодаланган?
А. Шундай ўлка Б. Щалол ишламоқ В. Аълочилардан бештаси Г. Кузги буғдой
Д. Воқеадан хабардор
7. Тўғри сўзи кириш сўз вазифасини бажарган қаторни аниқланг.
А. Тўғри сўз тошни кесади. Б. Тўғри ўзади, эгри озади. В. Сен мисолни тўғри ечдинг.
Г. Тўғри келдингми? Д. Тўғри мен янглишибман.
8. «Кеча ва кундуз» романида Акбарали мингбоши кимнинг щийласидан ўлади?
А. Умаралибой Б. Пошшахон. В. Зеби Г. Султонхон тўра. Д. қўшниси.
9. Улуғбек Мирзо щақида асарлар ёзган ижодкорларни топинг?
А. Ойбек, Усмон Носир, Мурод Мущаммад Дўст
Б. Пиримқул қодиров, Шукрулло, Щаким Назир.
В. Иброщим Ращим, Мирмухсин, Хуршид Даврон.
Г. Бўривой Ащмедов, Одил Ёқубов, Мақсуд Шайхзода.
Д. /афур /улом, Шущрат, Ўлмас Умарбеков.
10. қайси гапда тушум келишигидаги от белгисиз қўлланган?
А. Чўл қовунлари ширин бўлади.
Б. Щеч қачон ўзинг қилишинг мумкин бўлган ишни бировга юклаб, уни ташвишга қўйма. В. Щар фасл ўз ишин билсин.
Г. Бир киши ариқ қазийди, минг киши сув ичади.
Д. Ўлкамиз тарихи кенг ва бой
11. Кўрсатиш олмошида қайси мисол тўғри кўрсатилган?
А. Щамма уни щурмат қиларди Б.Бу китоб сизга, бу қалам Нодирага В.Бир ўлкаки боғларида шивирлар бащор Г. Бащорда ўрик қийғос гуллади. Д. Мен бугун кеч қолмасликка сўз бердим.
12. қуйидаги шеърий парча Ойбекнинг қайси шеъридан олинган?
Яна мудщиш, қизғин қумли шу чўллардан,
Тилакларим, ғайратларим менга боғлиқ.
қайтмайман щеч орқага, кучим толмас,
Щаёт гўзал, амал буюк, сел тусолмас.
А) «Тонг сайри»; Б) «Наъматак»; В) «қуёш қўшиғи»; Г) «Турмуш йўлида»; Д) «Чимён дафтари»;
13. Фожеа жанрининг «отаси» щисобланган адабиёт намояндасини белгиланг.
А) Шекспир; Б) Софокл; В) Эсхил; Г) Горький; Д) Островский;
14. Чўлпоннинг «Кўнгил» шеъридаги етакчи ғояни белгиланг.
А) Ишқ-мущаббат; Б) Дўстлик; В) Шахс эрки; Г) Фожеа; Д) Садоқат;
15. Чўлпоннинг истилочилар кораланган, эрксеварлик улуғланган ва миллатга қайғуриш рущидаги меъёрлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
А) «Бинафша», «Диёрим»; Б) «Гўзал», «Сирлардан»; В) «Ўзбегим», «Туғилган ўлка»;
Г) «қаландар ишқи», «Кўнгил»; Д) «Галдир», «Кишан»;
16. Чўлпоннинг «Гўзал» шеъридан келтирилган куйидаги мисраларда қандай бадиий усул қўлланганлигини топинг.
Эрта тонг шамоли сочларин ёйиб,
Ёнимдан ўтганда сўраб кўраман.
Айтадир: бир кўриб, йўлимдан озиб,
Тоғу тошлар ичра излаб юраман!
А) Сифатлаш; Б) муболаға; В) жонлантириш; Г) ўхшатиш; Д) кичрайтириш;
17. Изощловчи бирикмалар қайси қаторда берилган?
А) Билимли бола, билим маскани; Б) салқин щаво, щавонинг таъсири;
В) аёл учувчи, профессор Комилов; Г) дала щовли, щовли сащни Д) бинафшагул, кўм-кўк водий.
18. Щаётхон /уломжоннинг мардлигига, чидам ва садоқатига, азаматлигига қойил қолди. Ушбу гапда қайси бўлак уюшиб келган.
А) Эга; Б) кесим; В) тўлдирувчи; Г) аниқловчи; Д) щол.
19. Щаракат номи билан ифодаланган эга қайси қаторда берилган?
А) Ойни этак билан ёпиб бўлмайди; Б) кўчатни кўпинча бащорда экадилар;
В) янги шащар кўчалари; Г) ўқиш- улғайиш; Д) ялқов билан анқов душман учун катта ёв.
20. Ёрдамчи сўзлар билан боғланган сўз бирикмаларини топинг.
А) Ижодий фикр, буюк кашфиёт; Б) озодликка эришиш, бахт куйчиси;
В) чўққи сари интилиш, радио орқали сўзлаш; Г) зещнли бола, дўстлардан миннатдор;
Д) очиқ танлов, дещқон бозори.
21. Кириллчага асосланган ўзбек тилининг амалдаги «имло қоидаси» нечанчи йилда қабул қилинган?
А) 1940 йилда; Б) 1945 йилда; В) 1995 йилда; Г) 1956 йилда; Д) 1993 йилда.
22. Тест нима?
А Тест — бу топшириқ Б. Тест – бу синов ВТест — бу топширик ва эталон Г. А ва в тўғри
Д. Барчаси тўғри
23. Педагогика фанининг олдида турган вазифалардан бири.
А) Щамкорлик педагогикаси асосларини яратиш
Б) Авторитор педагогикаси асосларини яратиш
В) Миллий педагогикаси асосларини яратиш
Г) Ўзлаштириш таълими педагогикаси асосларини яратиш
Д) Барча жавоблар тўғри
24. қайси жавобда ДТС жумласига кирувчи жищатлардан бири тўғри кўрсатилган?
А) Дарслик Б)дастур. В) Муқобил ўқув режа. Г) Таянч ўқув режа Д) Барча жавоб тўғри.

25. Ўқитиш жараёнида ички мотивизация деганда нимани тушунасиз?
А) Шахс хатти-щаракатларини тартибга солиш ва бошқаришда авторитор педагогикадан фойдаланиш
Б) Ўқув жараёнида диққатни тортиш, ички туйғу, истак, интилиш, эщтиёж ва заруриятни шакллантириш
В) Ўқитиш жараёнида назарий билимларни амалиёт билан боғлаш.
Г). А ва Г тўғри Д) В ва Г жавоблар тўғри
26. «Педагогик психология» фани қандай фан?
А) Психологияни назарий ва амалий хулосаларини педагогик жараёнда қўллаш масалаларини ўрганувчи
Б) Педагогларнинг психологиясини тадқиқ қилувчи фан
В) Фанни ўқитиш методикасини ўрганувчи фан
Г) Ўқувчилар психикасини ўрганувчи фан.
Д) Барча жавоблар тўғри
27. Муайян миллатга хос бўлган психологик хусусиятларни ўрганувчи фан нима дейилади?
А) Этнопсихология Б) Социал психологияси В) Оила психологияси
Г) Миллий психологияси Д) тўғри жавоб йўқ
28. Ўқитувчининг академик қобилияти нима?
А) Барча фанлар юзасидан муайян билимга эга бўлишлик
Б) Ўқувчиларни ўз фанидан тўлиқ ўзлаштиришини таъминлаш қобилияти
В) Муайян академик соатга мўлжалланган дарсни ушбу вақтда тўлиқ ва аниқ ўта олиш қобилияти
Г) «Академик»унвонига эга бўлишлик.
Д) Барча жавоб тўғри
29. Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимида психологик хизмат щақидаги низомга кўра (1996 йил) мактаб психология фаолиятининг асосий йўналишлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
А) Психологик оқартув, психологик маслащат
Б) психопрофилоктика, психодиагностика
В) Психик ривожлантириш ва психокоррекция
Г) А, В жавоблар тўғри
Д) Тўғри жавоб йўқ
30. Кишилик жамиятини таназзулга етакловчи қандай диний таълимот бор?
А) Ислом Б) Будизм В) Ващобийлик Г) Индуизм Д) Насронийлик
31. «Дилинг Оллощда, қўлинг мещнатда бўлсин» ушбу щикматнинг муаллифи ким?
А) Навоий Б) Б. Нақшбандий В) А. Яссавий Г) Исо ат Термизий Д) Абдухолиқ /иждувоний
32. Ўзбекистон щудуди неча минг квадрат км ни ташкил этади?
А) 447,4 минг кв.км Б). 474,6 минг кв.км В)297,7 минг кв.км Г) 496,5 минг кв.км Д) 347,7 минг кв.км
33. Миллий мафкурани шакллантириш манбаи нимада?
А). Иқтисод Б) Сиёсат В) Маънавият Г) Миллат Д) Элат
34. Ўзбекистон Конституцияси неча бўлим ва қанча моддадан иборат?
А)6 бўлим 128 модда. Б)66 бўлим 130 модда. В) 5 булим 128 модда. Г)5 боб 135 модда Д) 4 боб 132 модда
35. Щар бир инсон малакали медицина хизматидан фойдаланиш щуқуқига эга деган сўз. Конституциянинг қайси маддасида ёзилган?
А) 25-модда Б) 40-модда В) 41-модда Г). 47-модда Д) 52-модда
36. «Щар бир киши билим олиш щуқуқига эга. Илм олиш бепул. Мактаб ишлари давлат назоратидадир» деган ёзув Конституциянинг қайси моддасида?
А) 25-модда Б) 40-модда В) 41-модда Г) 47-модда Д) 52-модда
37. Бозордаги талаб ва таклифларни ўрганиб, уни керакли жойларга етказувчи соща нима?
А) Брокерлик Б) Пудрат В) Маркетинг Г) Девидент Д) Кредит
38. Девидент тушунчаси қандай?
А). Ишлаб чиқарилган товар бўйича тўлаш % Б) Сотилган товар бўйича тўлаш %
В) қилинган сарф щаражат бўйича тўлаш % Г). Фойда бўйича тўланадиган % Д) Тўғри жавоб йўқ.
39. Ахборот ўлчов бирлиги қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
А) Сащифа Б) Байт В). Босма табоқ Г) Щаммаси тўғри Д) Тўғри жавоб йўқ
40. Cd-rom қандай қурилма?
А) Лазер диск юритувчи Б) Киритиш порти В) Чиқариш порти Д) Катта дикс юритувчи
Г). Интеграл схемаларнинг бири
41. Ўқитувчидан бошқа одам дарс ўтадиган дарслар қайси?
А). Практикум машғулоти Б) Саёщат дарси В) Семинар дарси Г) Конференция дарси Д) Барча жавоб тўғри
42. Зощидлик щаракати қачон бошланган?
А) IX аср ўрталаридан Б) X аср охиридан В) XI аср бошларидан Г) VIII ўрталаридан Д) XV асрдан
43. Алишер Навоийни сўфий деб щисоблаш мумкинми?
А) Ща Б) Йўқ В) Билмадим Г) санаш мумкин бўлса керак. Д) Ўйлаб кўриш керак.
44. Чўлпоннинг энг катта асарини топинг
А) “Кеча” Б) “Ўтган кунлар” В) “Кундуз” Г) “Халқ денгиздир” Д) “Кеча ва кундуз”
45. “Менга номещрибон ёр, ўзгаларга мещрибон эрмиш,
Менинг жоним олиб, ағёрга оромижон эрмиш“ Ушбу мисралар кимнинг қаламига мансуб ва қандай шеърий санъат тури бор?
А) Лутфий. Тазод Б) Атоий. Антитеза. В) Саккокий. Таносуб Г) Навоий . Антитеза
Д) Машраб. Тажощилу орифона
46. “Зощид” сўзининг луғавий маъноси нима ва у қайси тилга мансуб?
А) Арабча “Тақводор, динга берилган” Б) Туркийча “Илощий мущаббат эгаси” В) Арабча “Узлат қилган, чекинган” Г) Арабча “Покиза, соф” Д) Мўғулча “Оллощга ўзини бахшида этган”
47. Мослашувли бирикмани топинг.
А) Шащар кўчалари, бозор бормоқ Б) Укамнинг китоби, элдан чиқмоқ В) Дарсга тайёрланмоқ, тиниқ сув
Г) Мактаб щовлиси, шащар ташқариси Д) Бизнинг истак, шащар томон бормоқ
48. “Кафансиз кўмилганлар” асари кимнинг қаламига мансуб?
А) Усмон Носир Б) Саид Ащмад В) Шукрулло Г) Щ.Щ.Ниёзий Д) Нурали қобил
49. Турланиш билан боғлиқ товуш ўзгариши бўладиган сўзлар қаторини тўғри белгиланг.
А) Китоб, хўроз, иттифоқ. Б) само, осмон, шивир. В) бўталоқ, чироқ, этик. Г) ўқиш, педагог, етти
Д) ўлчов, қизиқиш, иштирок.

50. Тонг шабадаси ғир-ғир эсмоқда. Ушбу гапда щолнинг қайси тури қўлланган?
А) миқдор щоли Б) вазият щоли В) мақсад щоли Г) пайт щоли Д) сабаб щоли

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !