BAHOLASH MEZONI

Академик лицейлар, касб-ҳунар коллежлари ва умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг умумтаълим фанлари бўйича Республика олимпиадаси ўтказиладиган фанлар бўйича баҳолаш мезонлари

ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ
( ҚОЗОҚ, ТОЖИК ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ)

Она тили ва адабиёти (Қозоқ, тожик тили ва адабиёти) фанидан олимпиаданинг биринчи, иккинчи, учинчи босқичи умумтаълим мактабларининг 9-11-синфлари ўқувчилари орасида ўтказилади.
Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари орасида она тили ва адабиёти фанидан биринчи босқич 1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқич 2-3 курсларда ўтказилади.
Олимпиаданинг биринчи, иккинчи босқичи 3 турда (ёзма иш, тест синовлари, оғзаки), учинчи босқичи 2 турда ( ёзма иш, тест синовлари) ўтказилади.
Олимпиада синовларини қуйидаги тартибда ўтказиш тавсия этилади.
Ёзма иш
2-3 курс (9-11 синф)ларда биринчи (таълим муассасаси) ва иккинчи (туман), учинчи (вилоят) босқичларида ўқувчилар адабий, адабий-ижодий ва эркин мавзуларда иншо ёзадилар.
Мазкур турда ўқувчининг ёзма нутқ қобилияти, мустақил фикрлаши ҳамда саводхонлик даражаси синовдан ўтказилади. Иншо ёзиш учун 2 соат (120 дақиқа) вақт ажратилади. Ёзма иш мавзулари ўқувчиларни ижодий изланишга, шахсий фикр-мулоҳаза билдиришга, бир хил мавзудаги бир неча манбаларда ифодаланган фикрлардан умумлашма хулосалар чиқара олиш ва уни ёза билишга кўмаклашувига қаратилиши лозим. Бунда ўқувчи мавзу бўйича фикрлай олиши, берилган мавзу манбаларини шунчаки баён қилиб ёзмасдан, ўз ижодий фикрини билдириш зарурлигини идрок қилиши керак. Бунда иншоларнинг минимал ҳажми қуйидагича бўлиши мумкин: 1-курс (9-синф
4-4,5 бет, 2-курс 4,5–5 бет, 3-курс (11-синф) 6-7 бетдан кам бўлмаслиги талаб қилинади.
Иншо учун мавзу намуналари:
1-курс (9-синф)
1. Мустаҳкам оила –юрт таянчи.
2. Келажак менинг тасаввуримда.
3. Она тилим, сен ўзбекнинг ғурури.
2- курс
1. Тил-маънавият кўзгуси.
2. Менинг севимли қаҳрамоним.
3. Ғазалхон ёшлигим.
3- курс (11-синф)
1. Меҳр-мурувват — инсон безаги.
2. Мен севган шоир.
3. Маънавият қалбим қуёши.
Мазкур турда энг юқори кўрсаткич 50 баллни ташкил қилади.
Олимпиаданинг ҳар бир босқичида ёзма иш учун бериладиган мавзулар оддийдан мураккабга қараб такомиллашиб бориши мақсадга мувофиқ.

Ёзма иш қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади
Т\р Мазмуни 1,2- босқич баллари 3- босқич баллари
1 Режа ижодий, изчил, мавзуга мос тузилган бўлса ва матн мазмунини ўзида тўла-тўкис равишда намоён қилиб турса 2 3
2 Мавзуга мос келадиган эпиграф тўғри танланган бўлса 1 1
3 Мавзу тўғри, тўлиқ ва батафсил ёритилган бўлса- 2-3 балл;
бадиий матн яратиш қонун-қоидаларига монанд бўлса –2-3 балл;
мустақил ижодий фикрлаб ёзилган бўлса –2-3 балл;
фикрлари ёрқин, асосли бўлса-2 балл;
мавзу мазмуни адабий тил меъёрларига амал қилган ҳолда ёритилса- 2 балл 10 13
4 Мавзуга мос цитата (кўчирма) ларни тўғри танласа 1 1
5 Режа бандлари мазмуни ёритилган бўлса 1 2
6 Матнда миллий ва умуминсоний қадриятлардан (ҳикматли сўз, мақол ва ҳ) ўринли фойдаланган бўлса 1 1
7 Матн мавзу бўйича умумий хулосаланган бўлса 1 1
8 Мавзу мазмуни ҳозирги давр билан боғланган бўлса 2 2
9 Иншо ҳуснихат билан ёзилган бўлса 1 1
Жами: 20 балл 25 балл
Т\р Саводхонлиги 1,2-босқич баллари 3-босқич баллари
1 Иншода ҳеч қандай грамматик хато бўлмаса 20 25
2 1 та имло, 1 та ишора хато бўлса 19 24
3 1 та қўпол бўлмаган услубий, 1 та имло, 1та ишора
хато бўлса 18 23
4 1 та қўпол бўлмаган услубий, 2 та имло, 2 та ишора
хато бўлса 17 22
5 2 та қўпол бўлмаган услубий, 3 та имло, 3 та ишора
хатоси бўлса 16 21
6 2 та услубий, 4 та имло, 4 та ишора хато бўлса 15 20
7 3 та қўпол бўлмаган услубий, 5 та имло, 5 та ишора
хато бўлса 14 19
8 3 услубий, 5 та имло, 5та ишора хато бўлса 13 18
9 4 та услубий, 6 та имло, 6 та ишора хато бўлса 12 17
10 5 та услубий, 7 та имло, 7та ишора хато бўлса 11 16
11 6 та услубий, 8 та имло, 8 та ишора хато бўлса 10 15
12 7 та услубий, 9 та имло, 9 та ишора хато бўлса 9 14
13 8 та услубий, 10 та имло, 10 та ишора хато бўлса 8 13
14 Иншода 9 та услубий, 11 та имло, 11 та ишора
хато бўлса 7 12
15 Иншода 10 та услубий, 12 та имло, 12 та ишора
хато бўлса 6 11
16 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 13 та имло,
13 та ишора хато бўлса 5 10
17 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 14 та имло,
14 та ишора хато бўлса 4 9
18 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 15 та имло, 15 та ишора хато бўлса 3 8
19 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 16 та имло,
16 та ишора хато бўлса 2 7
20 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 17 та имло,
17 та ишора хато бўлса 1 6
21 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 18 та имло,
18 та ишора хато бўлса 1 5
Изоҳ: Баъзан ўқувчининг ёзма ишидаги хатолар миқдори юқоридаги мезонга мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда 2 та ишоравий хатони 1 та имло хато ўрнида, 2 ёки 3 та имло хатони 1 та услубий хато сифатида баҳолаш мумкин. Хатоларнинг (услубий, имло, ишора) ҳар бири сони жами 10 тадан ошса ўқувчининг баҳоси ўз-ўзидан пасаяди.

Тест топшириқлари
Олимпиаданинг биринчи, иккинчи босқичларида ўқувчилар 25 та (17 та жавоби танланадиган тест ва 8 та жавоби ёзиладиган тестлар берилади, улардан 13 таси она тили, 12 таси адабиётдан бўлади) тест топшириғини бажарадилар. Тест топшириқларини бажаришга 50 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 2 балдан, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар, улардан 20 таси она тили 20 таси, адабиётдан бўлади), тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 80 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.Тест саволларини тузишда ўқувчилар ўқув дастури доирасида ўзлаштирган барча назарий, амалий билим ва тушунчаларнинг қамраб олинишига эришиш лозим. Бунда тестлар:
• ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларни синаш кўринишларида бўлиши;
• саволларнинг оддийлик ва мураккаблик даражаси, мавзу доираси бир хил бўлиши;
• саволлар аниқ, қисқа ва тушунарли тарзда тузилиши;
• савол таркибига кирувчи изоҳ, жумла, матн аниқ бўлиши;.
• саволнинг қўйилиши, мазмуни, талаблари, тузилиши айнан бир-бирига ўхшаш, такрор бўлмаслигига эришиш лозим.
Масалан:
Адабиёт
1-курс ( 9-синф)
1.Жавоби танланадиган тест.
Бадиий адабиётда «сажъ» нимани билдиради?
А. Вазн тури.
В. Насрий қофия.
С. Мисра сўнггида такрор.
D. Бадиий санъат тури.
2. Жавоби ёзиладиган тест.
а-а, б-а, в-а тарзида қофияланиш қайси шеър турига хос?
……………… ………………………………………………
2-курс
1.Жавоби танланадиган тест.
Жамолинг васфини қилдим чаманда,
Қизорди гул уяттин анжуманда.
Атойи ғазалининг ушбу матласида қандай шеърий санъат қўлланган?
А. Ирсоли масал.
В. Талмеҳ.
С. Жонлантириш.
D. Муболаға.
2.Жавоби ёзиладиган тест.
Ўтға солғил сарвни ул қадди мавзун бўлмаса,
Елга бергил гулни, ул рухсори гулгун бўлмаса. Навоий ижодидан олинган ушбу мисралардаги асосий ғояни ёзинг? …………………………………………………………………

3-курс (11-синф)
1.Жавоби танланадиган тест.
«Меҳробдан чаён» асаридаги Солиҳ Махдум образини «орасида энг жонли, энг ёрқин, энг типик фигура» деб ким таърифлаган?
А. Пиримқул Қодиров.
В. Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек.
С. Абдулла Қодирий.
D. Мақсуд Шайхзода.
2.Жавоби ёзиладиган тест.
«Сурат» лирик қиссаси кимнинг қаламига мансуб?……………………………………

Оғзаки суҳбат
Олимпиаданинг биринчи (таълим муассасаси), иккинчи (туман) босқичларида суҳбат тарзида ўтказиладиган турда ўқувчининг қанча бадиий асарларни ўқигани, қай даражада тушуниши, асардан олган таассуротлари ва ифодали ёд ўқиши синаб кўрилади.
Оғзаки суҳбатда қуйидагиларга:
• бадиий матнни вазн талабларига амал қилган ҳолда равон, ёддан айтиши;
• матннинг оҳангдор, таъсирчан, ифодали айтилгани;
• сўз урғуси, мантиқий урғуни тўғри қўйиб айтганлиги;
• асар мазмуни, ғоясини жонли, бадиий ва аниқ ифодалай олгани;
• тасвирларни, сўзларни адабий талаффуз меъёрларига амал қилган ҳолда айтиши;
• ўзини тутиши, қўл ҳаракати, имо-ишора каби воситалардан ўринли фойдаланганига эътибор берилади.
Оғзаки суҳбат учун энг юқори кўрсаткич -10 балл.

Оғзаки тур бўйича ўқувчилар билими қуйидагича баҳоланади:
Т\р Мазмуни Балл
1 Бадиий матнни вазн талабларига амал қилган ҳолда равон, ёддан айтса 2
2 Матн оҳангдор, таъсирчан, ифодали айтилса 1
3 Сўз урғуси, мантиқий урғуни тўғри қўйиб ёд айтса 1
4 Асар мазмуни, ғоясини жонли, бадиий ва аниқ
ифодалай олса 2
5 Тасвирларни, сўзларни адабий талаффуз меъёрларига амал қилган ҳолда айтса 1
6 Бадиий матн юзасидан ўқувчининг ўз хулосаси бỹлса 1
7 Қўшимча саволларга тўлиқ ва аниқ жавоб берса 2
Жами 10 балл
Барча босқичларда умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

ЎЗБЕК ТИЛИ

Ўзбек тили фанидан олимпиаданинг биринчи, иккинчи, учинчи босқичи умумий ўрта таълим мактабларининг 9-11 синф ўқувчилари орасида ўтказилади. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари орасида биринчи босқич 1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқич 2-3 курсларда ўтказилади.
Олимпиаданинг биринчи ва иккинчи босқичи 3 турда ( ёзма иш, тест синовлари, оғзаки) ўтказилади. Учинчи босқич 2 турда (ёзма иш, тест синовлари) ўтказилади.
Олимпиада синовларини қуйидаги тартибда ўтказиш тавсия этилади.
2-3 курс (9-11 синф)ларда биринчи (таълим муассасаси) ва иккинчи (туман), учинчи (вилоят) босқичларида ўқувчилар эркин мавзуда матн ёзадилар.
Мазкур турда ўқувчининг ёзма нутқ қобилияти, мустақил фикрлаши ҳамда саводхонлик даражаси синовдан ўтказилади. Матн яратиш учун 2 соат (120 дақиқа) вақт ажратилади.
Бунда матнларнинг минимал ҳажми қуйидагича бўлиши керак. 1-2 курс (9-синф) – 2-3 бет; 3-курс (11-синф): 3-4 бет.
Биринчи ва иккинчи босқичда энг юқори кўрсаткич 40 бални, учинчи босқичда энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Масалан:
1-курс (9-синф)
1. Оиламиз анъаналари.
2. Она шаҳрим манзаралари.
3.Ватанга садоқат.
2-курс
1. Устоз меҳри.
2. Ўзбекистон спорти.
3. Мен ёқтирган санъат тури.
3-курс (11-синф)
1. Буюк орзулар сари.
2. Хотира-муқаддас.
3. Устоз-отангдек улуғ.

Ёзма иш қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади

Т\р Мазмуни Балл
1,2- босқич баллари 3- босқич баллари
1 Мавзу тўғри, тўлиқ ва батафсил ёритилган бўлса-3 (5) балл,ижодийлик руҳи аниқ кўриниб турган бўлса-3 (4) балл; фикрни баён қилишда изчиллик таъминланган бўлса — 2 (3) балл; фикр баёнида такрорлар бўлмаса-2 (3) балл 10 15
2 Режа мустақил ва ижодий тузилган бўлиб, режа бандлари
мавзуга мос келса 1 1
3 Мавзуни ёритишда адабий материаллардан ўринли фойдаланса 1 1
4 Мавзуни ҳозирги давр билан боғлай олса 1 1
5 Фикрлар мустақил бўлиб, манбадан айнан кўчирилмаган бўлса 1 1
6 Мавзуга мос эпиграф танлай олса 1 1
7 Матн қўшимча фикрлар (ОАВ ва интернет материаллари)
билан тўлдирилган бўлса 1 1
8 Сўз бойлиги, ифода қурилиши ва услуби адабий тил талабларига мос бўлса 1 1
9 Матн мазмунининг таъсирчанлиги учун: матнда миллий ва умуминсоний қадриятлар ўринли қўлланган бўлса 1
1

10 Иш хулосаланган бўлса, хулоса асосий фикр билан боғланган бўлса 1
1
11 Матн ҳуснихат билан ёзилган бўлса 1 1
Жами: 20 балл 25 балл

Т\р Саводхонлиги балл
1 Матнда ҳеч қандай грамматик хато бўлмаса 20 25
2 Матнда 1 та имло, 1та ишора хато бўлса 19 24
3 Матнда 1 та қўпол бўлмаган услубий, 1 та имло, 1та ишора
хато бўлса 18 23
4 Матнда 1 та қўпол бўлмаган услубий, 2 та имло, 2 та ишора хатоси бўлса 17 22
5 Матнда 2 та қўпол бўлмаган услубий, 3 та имло, 3 та ишора хато бўлса 16 21
6 Матнда 2 та услубий, 4 та имло, 4 та ишора хатоси бўлса 15 20
7 Матнда 3 та қўпол бўлмаган услубий, 4 та имло, 4 та ишора хато бўлса 14 19
8 Матнда 3 та услубий, 5 та имло, 5 та ишора хато бўлса 13 18
9 Матнда 4 та услубий, 6 та имло, 6 та ишора хато бўлса 12 17
10 Матнда 5 та услубий, 7 та имло, 7 та ишора хато бўлса 11 16
11 Матнда 6 та услубий, 8 та имло, 8 та ишора хато бўлса 10 15
12 Матнда 7 та услубий, 9 та имло, 9 та ишора хато бўлса 9 14
13 Матнда 8 та услубий, 10 та имло, 10 та ишора хато бўлса 8 13
14 Матнда 9 та услубий, 11 та имло, 11 та ишора хато бўлса 7 12
15 Матнда 10 та услубий, 12 та имло, 12 та ишора хато бўлса 6 11
16 Матнда 10 дан ортиқ услубий, 13 та имло, 13 та ишора хато бўлса 5 10
17 Матнда 10 дан ортиқ услубий, 14 та имло, 14 та ишора хато бўлса 4 9
18 Матнда 10 дан ортиқ услубий, 15 та имло, 15 та ишора хато бўлса 3 8
19 Матнда 10 дан ортиқ услубий, 16 та имло, 16 та ишора хато бўлса 2 7
20 Матнда 10 дан ортиқ услубий, 17 та имло, 17 та ишора хато бўлса 1 6
21 Матнда 10 дан ортиқ услубий, 18 та имло, 18 та ишора хато бўлса 1 5
Изоҳ: баъзан ўқувчининг ёзма ишидаги хатолар миқдори юқоридаги мезонга мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда 2 та ишоравий хатони 1 та имло хато ўрнида, 2 ёки 3 та имло хатони 1 та услубий хато сифатида ҳам баҳолаш мумкин.
Тест топшириқлари
Олимпиаданинг биринчи, иккинчи босқичларида ўқувчилар 25 та (17 та жавоби танланадиган тест ва 8 та жавоби ёзиладиган тестлар берилади) тест топшириғини бажарадилар. Тест топшириқларини бажаришга 50 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 2 балдан, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар) тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 80 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Тест топшириқларини тузишда ўқувчилар ўқув дастури доирасида ўзлаштирган барча назарий ва амалий билим, тушунчалар қамраб олиниши лозим. Бунда тестлар:
• белгиланган мавзулар бўйича олинган билим, кўникма ва малакаларни синаш кўринишларида бўлиши;
• ҳар бир ўқувчига бериладиган саволларнинг оддийлик ва мураккаблик даражаси ва мавзу доираси бир хил бўлиши;
• ўқув дастурини ўрганиш жараёнида сингдирилган ва мустақил ўзлаштириш учун берилган режадаги ёки унга бевосита боғлиқ бўлган мавзуларга оид бўлиши;
• саволлар мураккаб, ўртача ва содда бўлиб, қисқа ва тушунарли тарзда тузилиши лозим.
Масалан:
1-курс (9-синф)
1. Жавоби белгиланадиган тестлар
Ажратиб кўрсатилган сўзнинг антонимини аниқланг.
Мазали таом
А. Ширин. B. Иссиқ. С Юмшоқ. D. Бемаза.
2. Жавоби ёзиладиган тестлар
“Ўзбекистон тили ҳакида”ги Қонун қачон тасдиқланган?
………….. ……………………………………
2- курс
1.Жавоби белгиланадиган тестлар
Сифатдош ясовчи қўшимчаларни аниқланг.
А. -ган, -кан,-қан. B. -ни, нинг, -да.
С. -дор, дош, -ли. D. -им, -инг,-и.
2. Жавоби ёзиладиган тестлар
Қаратқич келишиги рус тилидаги қайси келишик ўрнида қўлланади?
……………………………………………………..
3- курс (11-синф)
1. Жавоби белгиланадиган тестлар. Сифат билан отдан ясалган қўшма отларни аниқланг.
А. Гулбаҳор. B. Ошкўк. С. Бешиктерватар. Д. Кўксултон.
Жавоби ёзиладиган тестлар
1. Берилган гапда олмошнинг қайси тури қўлланган?
Мен сизни танимайман.
………….. ……………………………

Оғзаки суҳбат
Бу турда ўқувчининг кундалик ҳаётида зарур бўлган сўзлашув мавзуларига эътибор қаратилади. Масалан: “Оила-муқаддас даргоҳ” деганда нимани тушунасиз? Ўзбекистоннинг санъат усталари ҳақида маълумот беринг. Ватанпарварлик ҳақидаги ўзбек халқ мақолларидан айтиб беринг. Нима сабабдан «Олтин куз» деймиз? Онангизга таъриф беринг ва ҳ.к. Оғзаки суҳбат учун энг юқори кўрсаткич 10 балл.
Оғзаки суҳбатда:
• танланган шеърий парчани ёддан ифодали ва равон айта олиши;
• матнни ҳар икки тилда тушунган ҳолда баён қила олиши ва унга муносабат билдира олиши;
• сўз ва сўз шаклларини нутқда тўғри қўллай олиши;
• сўз ва сўз бирикмаларини адабий талаффуз меъёрларига амал қилган ҳолда айта олиши лозим.

Оғзаки тур бўйича ўқувчилар билими қуйидагича баҳоланади:
Т.р. Мазмуни Балл
1 Ўқувчи берилган мавзуни тушуниб шу асосда мустақил ижодий фикрлаб, оғзаки ҳикоя туза олса 1
2 Фикрлари мантиқли ва асосли бўлса 1
3 Ўринли мисоллар келтирса 1
4 Шеърий асарни ёддан ифодали айтса 2
5 Матн мазмунини ҳар икки тилда тушунтира олса 1
6 Қўшимча саволларга тўлиқ ва аниқ жавоб берса 2
7 Фикрини изчиллик билан мантиқий баён қилса 1
8 Жумлаларни равон тузса, сўзларни тўғри талаффуз қилса 1
Жами: 10 балл
Барча босқичларда умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

ТАРИХ

Тарих фанидан олимпиаданинг биринчи, икинчи ва учинчи босқичи умумий ўрта таълим мактабларининг 9-11 синфларда ўтказилади. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида биринчи босқич 1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқич 2-3 курсларда ўтказилади.
Олимпиаданинг биринчи босқичи 1 турда (тест синовлари), иккинчи, учинчи босқичи 2 турда (ёзма иш, тест синовлари) ўтказилади.
Ёзма иш
Олимпиаданинг иккинчи (туман) ва учинчи (вилоят), босқичларида ёзма иш топшириқлари 3 та саволдан иборат бўлади.
Ёзма иш учун 3 соат (180 дақиқа) вақт берилади. Максимал 50 балл.
Саволлар танланаётганда қуйида берилган баҳолаш мезонига эътиборни қаратиш тавсия қилинади.
1-топшириқ Ўзбекистоннинг (ҳозирги кунда Ўзбекистон ҳудудида мавжуд бўлган) тарихий-меъморий обидалари ҳақида берилади.

Иштирокчининг жавоби қуйидаги тартиб асосида баҳоланади:
Т\р Баҳолаш мезони балл
1 Тарихий обиданинг ким томонидан бунёд этилганлигини (ҳомийлик қилганлигини) билиш 1
2 Тарихий обидани қурдирган (ҳомийлик қилган) шахс ҳақида маълумот бериш 1
3 Меъморий обиданинг бунёд этилган даври ёки санасини билиш 1
4 Меъморий обиданинг қурилган географик жойини билиш 1
5 Меъморий обида қайси тарихий даврга мансублигини билиш 1
6 Меъморий обиданинг нима (ёки қандай воқеа) муносабат билан қурилганлигини билиш 1
7 Меъморий обида бунёд этилган даврда ҳукмронлик қилган сулолани билиш 1
8 Меъморий обиданинг қурилишида ишлатилган ашёларни билиш 1
9 Меъморий обиданинг ташқи ва ички кўринишларини ёритиш 1
10 Меъморий обиданинг услубини ёритиш 1
11 Меъморий обиданинг ўзига хос томонларини (бошқа обидаларда фарқи) кўрсатиш 1
12 Меъморий обиданинг бугунгача бўлган ҳолатлари ва ҳозирги ҳолати ҳақида маълумот бериш 1
13 Меъморий обидага Ўзбекистон ҳукумати ёки халқаро ташкилотлар томонидан қаратилаётган эътиборни ёритиш 1
14 Меъморий иншоотнинг қандай вазифаларни бажарганлигини ёритиш 1
15 Тарихий атамалардан ўз ўрнида тўғри фойдаланиш 1
Жами: 15
2-топшириқ: Жаҳон тарихи ва Ўзбекистон тарихидаги бирор-бир давлат ҳақида берилади
ва иштирокчиларнинг жавоблари қуйидагича баҳоланади:
Т Т\р Баҳолаш мезонлар Балл
1 Давлатнинг (яшаган) тарихий даври ёки санасини билиш 1
2 Давлатнинг ҳудуди ёки чегараларини билиш 1
3 Давлат пойтахти (ёки пойтахтлари) ҳақида маълумот бериш 1
4 Давлатнинг асосчисини билиш 1
5 Давлатнинг ташкил топиш шарт-шароитларини билиш 1
6 Давлатда ҳукмронлик қилган сулола ёки сулолалар номини билиш 1
7 Давлатда ҳукмронлик қилган давлат бошлиқларини билиш 1
8 Давлат бошлиқларининг ҳукмронлик қилган йилларини ёки даврларини билиш 1
9 Давлат бошлиқларининг шахсий фазилатлари ҳақида маълумот бериш 1
10 Давлатнинг ижтимоий ахволини билиш 1
11 Давлатнинг иқтисодий аҳволини билиш 1
12 Давлатда мавжуд бўлган дин ёки динлар ҳакида маълумот бериш 1
13 Давлатнинг бошқарув тизимини билиш 1
14 Давлатнинг тузилиш шакли ҳакида маълумот бериш 1
15 Давлатдаги маданий ҳаёт ҳакида маълумот бериш 1
16 Давлат ҳудудида яшаб фаолият кўрсатган тарихий шахслар ҳақида маълумот бериш 1
17 Давлатнинг бошқа давлатлар билан дипломатик муносабатларини билишда 1
18 Давлатнинг ҳарбий ҳолати ҳақида маълумот бериш 1
19 Давлат бошлиқларининг амалга оширган ишлари ёки ислоҳатлари ҳақида маълумот бериш 1
20 Давлатни ўрганишга оид тарихий асарлар ёки манбалар ҳақида маълумот бериш 1
21 Давлатда ишлаб чиқариш муносабатларининг шаклланиши ҳақида маълумот бериш 1
22 Давлатнинг ўзига хос (ўз давридаги бошқа давлатлардан фарқли) томонлари ҳақида маълумот бериш 1
23 Давлатнинг инсоният цивилизациясидаги ўрни ҳақида маълумот бериш 1
24 Тарихий саналарни ўз ўрнида тўғри қўллаш 1
25 Тарихий атамалардан ўз ўрнида фойдаланиш 1
Жами 25 балл
3-топшириқ: Ўзбекистон Республикаси Президент маърузалари ва асарларидан берилади
ва иштирокчиларнинг жавоби қуйидаги мезон асосида баҳоланади:
Т\р Баҳолаш мезони балл
1 Асарнинг ёзилган ёки маърузанинг сўзланган санасини билиш 1
2 Асарни нашр қилган нашриёт ёки маъруза сўзланган жойни билиш 1
3 Асар ёки маърузанинг бош ғоясини билиш 1
4 Асарнинг ёзилишидаги ёки маърузанинг сўзланишидаги тарихий шароитни билиш 1
5 Асарнинг мазмуни ҳақида қисқача маълумот бериш 1
6 Асарда кўрсатилган ғояни жамиятнинг иқтисодий ҳаёти билан боғлай олиш 1
7 Асарда кўрсатилган ғояни жамиятнинг ижтимоий ҳаёти билан боғлай олиш 1
8 Асарда кўрсатилган ғояни жамиятнинг сиёсий ҳаёти билан боғлай олиш 1
9 Асарда кўрсатилган ғояларнинг ҳаётийлигини мисолларда келтириш 1
10 Асарда келтирилган атамаларни изоҳлай олиш 1
Жами: 10
Тест топшириқлари
Аакадемик лицей ва касб-ҳунар колежларининг 2-3 курс (9-11 синф) ўқувчилари олимпиаданинг биринчи, иккинчи босқичида 25 та (17 та жавоби танланадиган тест ва 8 та жавоби ёзиладиган тестлар берилади) тест топшириғини бажарадилар. Тест топшириқларини бажаришга 50 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 2 баллдан. Энг юқори кўрсаткич 50 баллни ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар), тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 80 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Тест топшириқларидан намуна келтирамиз:
1. Жавоби танланадиган тест
Қадимги битиклар билан қайси фан шуғулланади?
А.Нумизматика
В. Археология
С. Антропология
D. Эпиграфика
2. Жавоби ёзиладиган тест.
Қазишма ишларини олиб борувчи олимлар нима деб номланади?.
……………………………
Барча босқичларда умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

МАТЕМАТИКА

Математика фанидан олимпиаданинг биринчи, иккинчи, учинчи босқичи умумтаълим мактабларининг 9-11 синфларда ўтказилади. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида биринчи босқич 1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқичлар 2-3 курсларда ўтказилади. Олимпиаданинг ҳар учта босқичи 2 турда ( ёзма иш, тест синовлари) ўтказилади. Олимпиада синовларини қуйидаги тартибда ўтказиш тавсия этилади.
Ёзма иш
Олимпиаданинг биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман) ва учинчи (вилоят), босқичларида ёзма иш топшириқларида 5 та масала берилади. Унга 3 соат (180 дақиқа) вақт ажратилади.
9-11 синфлар (академик лицей, касб- ҳунар коллежларини 1-3 курс) учун биринчи, иккинчи, учинчи босқичда тайёрланган масалаларда 3 та топшириқ алгебрадан, 2 та топшириқ геометрия фанидан бўлиши лозим. Топшириқлар мантиқий фикрлашга, ностандарт масалалардан бўлишига эътиборни қаратиш лозим.
Академик лицей, касб- ҳунар коллежларини 1-3 курс (9-11 синф) учун тайёрланган топшириқлардан бири геометрик исботлашга доир, бошқаси ҳисоблашга доир масалалардан олиниши мақсадга мувофиқ.
Масалан:
1- курс (9-синф)

1. Aгар , bo‘lsa, тенгсизликни исботланг.
2. ABC учбурчакнинг AM медианаси BC томонга параллел ва учлари AB ва AC томонларга ётувчи кесмани тенг иккига бўлади. Исбот қилинг.
2 -курс
1.Teнгламлар системасини ечинг:
2.ABCD квадрат ичида M нуқта олинган. тенгсизликнинг тўғрилигини исботланг.
3 -курс ( 11- синф)
1. Ихтиёрий , учун шундай , натурал сон мавжудки тенглик ўринли. Исбот қилинг.
2. АВСD қавариқ тўртбурчак. Агар АВС ва CDA учбурчакларга ички чизилган айланалар ўзаро уринса, ABD ва BCD учбурчакларга ички чизилган айланалар ҳам ўзаро уринади . Исбот қилинг.

Ҳар бир масала 10 балл билан баҳоланади
Т\р Ечимнинг тўғрилиги (хатолиги) Баллар
1 Мантиқий фикрлаб, хатосиз ва камчиликларсиз ечилган ҳар қандай ечим, расмлар, чизмалар ва графикларни жавобга мос равишда тўғри бажарганлиги учун 10
2 Масала асослаб тўлиқ ечилган бўлса, лекин 1-2 қўпол бўлмаган хатолар ва ҳисоблашлар йўл қўйилган майда камчиликлари учун 9
3 Масала асослаб тўлиқ ечилган бўлса, лекин 3-4 қўпол бўлмаган хатолар ва ҳисоблашларда йўл қўйилган майда камчиликлари учун 8
4 Ўқувчи тўғри жавобга эришган бўлсада, ечишга етарлича ёндошиб ечим хусусий ҳолларда асосланмаган бўлгани учун 7
5 Ўқувчи масалани ечишга тўғри ёндошган бўлиб тўлиқ ечолмаган ва ечимни асослай олмагани учун 6
6 Масалани ечишда ўқувчининг тўғри, лекин ечимнинг тўғри ёки нотўғрилигини, тўғри жавобни асослаш ва исботлаш етарли бўлмагани учун 5
7 Ўқувчи ечишга эришган бўлиб ечишда тенглама, тенгсизликлар ва айниятларни қўллай олмагани учун 4
8 Ечишда ўқувчининг ғояси тўғри бўлиб, камчиликлар кўплигидан тўғри ечимга эришмагани учун 3
9 Масала ечилмаган, лекин оққа кўчиришда айрим тўғри мулоҳазалари учун 2
10 Масала ечилмаган, лекин ечишга харакат қилиб ҳақиқатга яқин чизмани бажаргани учун 1

Тест топшириқлари
Биринчи босқич олимпиаданинг академик лицей, касб- ҳунар коллежларини 1-3 курс
( 9-11 синф) ўкувчилари учун 25 та тест топшириқларидан (17 та жавоби танланадиган тест, 8 та жавоби ёзиладиган тестлар берилади) иборат тузилади.
Тест топшириқларини бажариш учун 75 минут вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб
2 балл билан баҳоланади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар) тест тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 120 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 баллни ташкил этади.
Масалан:
Умумий балл: 100 балл.
Масалан:

1- курс ( 9 синф)
1. тенгсизликлар системасини ечинг.
Жавоб ………………………..
2. Асослари 6 см ва 9 см бўлган тўғри бурчакли трапетцияга ички тизилган айлана радиусини топинг.
A. 3,2 B. 3,6 C.. 4 D.. 4,5

2- курс
1. тенгламани ечинг.
Жавоб …………………………
2. АВС учбурчак АВ = ВС, BF ва AE — баландликлар,
AE : BF = 1 : 2. Aсосдаги бурчакнинг косинуси топилсин
A. 0 B. C. D.

3- курс (11 синф)

1. Tенгламани ечинг:
Жавоб …………………………..
2. Teнгёнли учбурчакнинг диагонали уни иккита тенг ёнли учбурчакка бўлади трапетция бурчакларини топинг.
A.. B. C. D.

ФИЗИКА

Физика фан олимпиадасининг биринчи, иккинчи, учинчи босқичи умумий ўрта таълим мактабларининг 9-11 синфларда ўтказилади. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида биринчи босқич 1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқич 2-3 курсларда ўтказилади.
Биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман), босқичда 3 турда(ёзма иш, лаборатория иши, тест синови, учинчи(вилоят) босқичида олимпиада 2 турда (ёзма иш, тест синови) ўтказилади.
Ёзма иш
Олимпиаданинг биринчи ва иккинчи босқичларида ёзма иш топшириқлари 4 та масаладан иборат бўлади.
Ёзма иш учун 120 дақиқа вақт берилади. Максимал 40 балл.
Олимпиаданинг учинчи (вилоят) босқичида ёзма иш топшириқлари 5 та масаладан иборат бўлиб, ёзма иш учун 180 дақиқа вақт берилади. Максимал 50 балл.
Масалан:
1-курс (9-синф)
Сиғими 10 л бўлган балонда 270 С ҳароратли газ бор. Газ сизиб чиқиши туфайли балондаги газнинг босими 4,2 кПа га пасайди. Агар ҳарорат ўзгаришсиз сақланган бўлса, балондан қанча молекула чиқиб кетган?
2-курс
Ҳар бирининг ЭЮК 1,5 В , ички қаршилиги 0,5  бўлган 8 та элементдан ўзаро кетма-кет уланиб ҳосил қилинган батареянинг ЭЮК ни ва ички қаршилигини топинг.
3-курс (11-синф).
Пружинали маятник мувозанат вазиятдан чиқариб туриб қўйиб юборилди. Қанча вақтдан кейин тебранаётган жисмнинг кинетик энергияси пружинанинг потенциал энергиясига тенг бўлади?
Ҳар бир масала 10 балл билан баҳоланади
Масала қуйидагича баҳоланади:
Т\р Баҳолаш мезони Балл
1 Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини тўла очиб берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмалар тўғри чизилган бўлса, физик катталиклар ва уларнинг бирликларини тўғри келтириб чиқарган бўлса 10
2 Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини тўла очиб берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, физик катталикларнинг бирликларини тўғри келтириб чиқарган бўлса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани чизишда жузъий камчиликка йўл қўйса 9
3 Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани тўғри чизган бўлса, физик катталиклар бирликларини келтириб чиқаришда ва ёзишда хатолик бўлса 8
4 Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани чизишда ва физик катталикларнинг бирликларини келтириб чиқариш ва ёзишда хатоликка йўл қўйса 7
5 Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани тўғри ечса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани чизишда, физик катталикларни ёзишда хатолик бўлса ва физик катталикларнинг бирлигини келтириб чиқармаса 6
6 Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масалани ечишда хатоликка йўл қўйса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизма нотўғри чизилган, физик катталикларни белгилашда хатоликларга йўл қўйса, физик катталиклар бирлигини умуман келтириб чиқармаса 5
7 Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масала формуласини келтириб чиқаришда хатолик бўлса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани нотўғри чизиб, физик катталикларни белгилашда хатоликка йўл қўйса, физик катталиклар бирлигини умуман келтириб чиқармаса 4
8 Ўқувчи ҳодиса ва қонуниятларнинг физик маъносини очиб берса, асосий тушунчалар, қонунларни қўллаб масала формуласини келтириб чиқаришда ва ҳисоблашда хатоликка йўл қўйса, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани умуман чизмаган бўлса, физик катталикларни белгилашда хатолик бўлиб, физик катталиклар бирлигини умуман келтириб чиқармаса 3
9 Ўқувчи масалани ечиш учун формулани ёзган, масалани ишламаган, масала учун чизма шарт бўлиб, чизмани умуман чизмаган, физик катталиклар бирлигини умуман келтириб чиқармаса 2
10 Ўқувчи масала шартида берилган физик катталикларни ёзган, масалани умуман ишламаган бўлса 1

Лаборатория машғулоти
Лаборатория машғулотлари физика дастури асосида тайёрланган 3 та вариантдан биттаси қуръа ташлаш йўли билан танлаб олинади. Лаборатория ишини бажариш учун 60 дақиқа вақт берилади. Максимал 10 балл билан баҳоланади.

Лаборатория машғулоти қуйидаги мезон асосида баҳоланади
Т\р Баҳолаш мезони Балл
1 Тажриба ва ўлчаш ишлари тегишли кетма-кетликда техника хавфсизлигига риоя қилиб бажарилса, керакли жиҳозлардан мустақил фойдалана олса, тажриба натижаларининг абсолют, нисбий хатоликларини тўғри ҳисоблай олса ва жадвал асосида хулосани тўғри чиқарган бўлса, агар чизма шарт бўлиб, чизма тўғри чизилган бўлса 10
2. Тажриба ва ўлчаш ишлари тегишли кетма-кетликда техника хавфсизлигига риоя қилиб бажарилса, керакли жиҳозлардан мустақил фойдалана олса ва жадвал асосида хулосани тўғри чиқарган бўлса, агар чизма шарт бўлиб, чизма тўғри чизилган бўлса, тажриба натижаларининг абсолют, нисбий хатоликларини ҳисоблашда жуъзий камчиликларга йўл қўйилган бўлса 9
3 Тажриба ва ўлчаш ишлари тегишли кетма-кетликда техника хавфсизлигига риоя қилиб бажарилса, керакли жиҳозлардан мустақил фойдалана олса, хулосани тўғри чиқарган бўлса, агар чизма шарт бўлиб, чизма тўғри чизилган бўлса, тажриба натижаларининг абсолют, нисбий хатоликларини ҳисоблашда ва жадвални тўлдиришда камчиликларга йўл қўйилган бўлса 8
4 Тажриба ва ўлчаш ишлари тегишли кетма-кетликда техника хавфсизлигига риоя қилиб бажарилса, керакли жиҳозлардан мустақил фойдалана олса, агар чизма шарт бўлиб, чизма тўғри чизилган бўлса, лаборатория ишининг натижаларини олишда хатоликка йўл қўйса ва хулоса тўғри чиқарилмаган бўлса 7
5 Тажриба ва ўлчаш ишлари тегишли кетма-кетликда техника хавфсизлигига риоя қилиб бажарилса, керакли жиҳозлардан мустақил фойдалана олса, агар чизма шарт бўлиб, чизма чизишда хатолик бўлса, лаборатория ишининг натижалари ва хулоса тўғри чиқарилмаган бўлса 6
6 Тажриба ва ўлчаш ишлари тегишли кетма-кетликда техника хавфсизлигига риоя қилиб бажарилса, керакли жиҳозлардан мустақил фойдалана олмаса, лаборатория ишининг натижалари нотўғри ва хулоса умуман хато бўлса 5
7 Тажрибани бажарса, лекин умуман техника хавфсизлигига риоя қилинмаса, керакли жиҳозлардан мустақил фойдалана олмаса, лаборатория ишининг натижаларини нотўғри ҳисобласа ва хулоса чиқарилмаган бўлса 4

8 Тажрибани бажаришда камчиликларга йўл қўйса, умуман техника хавфсизлигига риоя қилинмаса, керакли жиҳозлардан мустақил фойдалана олмаса, натижалари нотўғри бўлса 3
9 Лаборатория ишини ўтказиш учун керакли жиҳозларни танлаб, тажрибани бажаришда хатоликка йўл қўйса, лекин ҳисоблашларни умуман бажармаган 2
10 Лаборатория ишини ўтказиш учун керакли жиҳозларни танлаб, тажрибани ўтказа олмаса 1

Тест топшириқлари
Биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман) босқичларда ўқувчиларига 25 тадан тест (17 та тестнинг жавоби белгиланади, 8 та тестнинг жавоби ёзилади) топшириқлари берилади.
Тест топшириқлари учун 75 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, нотўғри жавоблар 0 балл билан баҳоланиб, жами 50 баллни ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар) тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 120 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Қуйида тестлардан намуналар келтирилади:
1- курс (9-синф)
1. Жавоби танланадиган тест
1. Идеал газнинг мутлоқ ҳарорати 4 марта ортганида молекулаларнинг ўртача квадратик тезлиги неча марта ортади?
A. Ўзгармайди B. 2 С. 4 D. 16
2. Жавоби ёзиладиган тест
Моддаларнинг иссиқлик алмашиниши натижасида температуралари тенглашишига нима дейилади?
____________________
2- курс
1.Жавоби танланадиган тест
Сиғими 100 Ф бўлган конденсатор потенциаллари фарқи 500 В га етгунча зарядланган. Конденсаторнинг энергиясини топинг.
А. 12,5 Ж B. 12 Ж С. 125 Ж D. 5 Ж
2. Жавоби ёзиладиган тест
Магнит майдон катталигининг ўзгариши билан боғлиқ равишда электр токининг ҳосил бўлиш ҳодисасига нима деб аталади?
____________________
3- курс (11-синф)
1. Жавоби танланадиган тест
Сувнинг температураси кўтарилганда унинг нур синдириш кўрсаткичи бироз камаяди. Бунда сув учун тўла қайтиш бурчаги ўзгарадими?
А. Ўзгармайди B. Ортади С. Камаяди
D. Қайтиш бурчаги нур синдириш кўрсатгичига боғлиқ эмас
2. Жавоби ёзиладиган тест
Ёруғликнинг нур синдириш кўрсатгичи тебранишлар частотасига боғлиқлигига нима дейилади?
____________________
Барча босқичларда умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

БИОЛОГИЯ

Биология фан олимпиадасининг биринчи, иккинчи, учинчи босқичи умумий ўрта таълим мактабларининг 9-11 синфларда ўтказилади. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида биринчи босқич 1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқич 2-3 курсларда ўтказилади.
Биринчи, иккинчи босқич олимпиада 3 турда (ёзма иш, лаборатория машғулоти, тест синови), учинчи босқичида 2 турда (ёзма иш, тест синови) ўтказилади.
Ёзма иш
Олимпиаданинг биринчи ва иккинчи босқичларида ёзма иш топшириқлари 4 та саволдан иборат бўлади.
Ёзма иш учун 120 дақиқа вақт берилади. Максимал 40 балл.
Олимпиаданинг учинчи (вилоят) босқичида ёзма иш топшириқлари 5 та саволдан иборат бўлиб, ёзма иш учун 180 дақиқа вақт берилади. Максимал 50 балл.
Саволлар танланаётганда қуйида берилган баҳолаш мезонига эътиборни қаратган ҳолда тузиш лозим.
Ёзма иш қуйидаги мезон асосида баҳоланади
Т.р Баҳолаш мезони
Балл
1 Ўқувчи томонидан савол мазмуни тўла очиб берилган, қонун, назариялар тўлиқ ва аниқ ёритилган бўлса 10
2 Агар ўқувчи томонидан савол мазмуни тўла очиб берилган, аммо қонун ва назарияларни очиб беришда қисман хатоликка йўл қўйган бўлса 9
3 Жавоблар тўлиқ, лекин изчиллик бузилган бўлса 8
4 Жавоблар тўлиқ, лекин изчиллик бузилган, атамалар ва қонуниятлар тавсифида кичик ноаниқлик мавжуд бўлса 7
5 Жавоблар қисман тўлиқ, атамалар ва қонуниятлар тавсифида изчиллик бузилган ва кичик ноаниқлик мавжуд бўлса 6
6 Саволлар жавобида хатоликлар ва уларни изоҳлашда тушунчалар таснифида бир қанча ноаниқлик ва хатоларга йўл қўйилса 5
7 Жавоблар хулосаланмаган, фикрлар чалкаш, тушунчаларда кўп хатолар мавжуд бўлса 4
8 Жавоблар хато ёзилган лекин айрим атама ва тушунчаларни оқ ёки қоралама дафтарларида қайд этган бўлса 3
9 Жавоблар хато ёзилган лекин айрим тушунчаларни қисман қайд этган бўлса 2
10 Жавоблар хато ёзилган, ҳеч қандай атама ва тушунчалар қайд этилмаган бўлса 1

Лаборатория машғулоти
Лаборатория машғулотлари биология дастури асосида тайёрланган 3 та вариантдан биттаси қуръа ташлаш йўли билан танлаб олинади. Лаборатория ишини бажариш учун 60 дақиқа вақт берилади.

Лаборатория машғулоти қуйидаги мезон асосида баҳоланади
№ Баҳолаш мезони Балл
1 Лаборатория машғулоти кетма-кетликка риоя қилинган ҳолда, тўлиқ бажарилган, жадвал, расмлар тўлиқ чизилган. 10
2 Лаборатория машғулоти кетма-кетликка риоя қилинган ҳолда тўлиқ бажарилган, расм ва чизмаларда кичик камчиликларга йўл қўйилган 9
3 Лаборатория машғулоти кетма-кетликка риоя қилинган ҳолда тўлиқ бажарилган, расм ва чизмаларда бир канча камчиликларга йўл қўйилган. 8
4 Лаборатория машғулотини кетма-кет бажаришда кисман камчиликларга йўл қўйилган холда тўлиқ бажарилган, жадвал, расмлар тўлиқ чизилган 7
5 Лаборатория машғулотини кетма-кет бажаришда қисман камчиликларга йўл қўйилган холда тўлиқ бажарилган, расм ва чизмаларда бир қанча камчиликларга йўл қўйилган. 6
6 Лаборатория машғгулотини бажаришда ва ишни хулосалашда айрим камчиликлар ва чалкашликлар мавжуд. 5
7 Лаборатория машғгулотини бажаришда ва хулосалашда жуда кўп камчиликлар мавжуд. 4
8 Ишни бажариш учун жиҳозларни тўғри танлаган, иш нотўғри бажарилган, нотўғри талқин қилинган, иш ҳулосаланмаган. 3
9 Ишни бажариш учун жиҳозларни қисман тўғри танлаган, иш нотўғри бажарилган, нотўғри талқин қилинган ва ҳулосаланмаган 2
10 Ишни бажариш учун жиҳозларни танлай олмаган, иш нотўғри бажарилган, нотўғри талқин қилинган ва ҳулосаланмаган. 1
Лаборатория ишини бажаришда техника хавфсизлигига риоя қилинмаса 2 балл пасайтирилади.
Тест топшириқлари
Биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман) босқичларда ўқувчиларига 25 тадан тест (18 та тестнинг жавоби белгиланади, 7 та тестнинг жавоби ёзилади) топшириқлари берилади.
Тест топшириқлари учун 75 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, нотўғри жавоблар 0 балл билан баҳоланиб, жами 50 баллни ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар) тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 120 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Масалан:
1. Жавоби танланадиган тест
Қуйида берилган аъзолардан қайси бири минерал тузлар депоси бўлиб хизмат қилади?
А. Суяклар
B. Талоқ
С. Буйрак
D. Томирлар системаси
2. Жавоби ёзиладиган тест
Организм ички муҳитининг нисбий доимийлиги қандай аталади?
__________________
Барча тур бўйича умумий кўрсаткич 100 бални ташкил этади.

КИМЁ

Кимё фан олимпиадасининг биринчи, иккинчи, учинчи босқичи умумий ўрта таълим мактабларининг 9-11 синфларда ўтказилади. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида биринчи босқич 1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқич 2-3 курсларда ўтказилади.
Биринчи, иккинчи босқич олимпиада 3 турда (ёзма иш, лаборатория машғулоти, тест синови), учинчи босқичида 2 турда (ёзма иш, тест синови) ўтказилади.
Ёзма иш
Олимпиаданинг биринчи, иккинчи босқичларида ёзма иш топшириқлари 4 та масаладан иборат бўлади.
Масалан:
1-курс (9-синф)
5,6 г С ва S аралашмаси мул миқдор кислородда ёндирилганда 6,72 л (н.ш,) газлар аралашмаси ҳосил бўлади. Дастлабки аралашмадаги углероднинг масса улушини топинг.
2- курс
250 мл 3% ли (зичлиги 1220 кг/м³) бромли сув орқали 3 литр метан ва этилен аралашмаси ўтказилади. Натижада 4,7 гр диброметан чўкмаси ҳосил бўлади.Реакция учун олинган газлар араашмасини фоиз таркибини аниқланг.
3- курс (11-синф)
Маълумки, глюкоза спиртли бижғиши натижасида этил спирти ва карбонат ангидрид ҳосил бўлади. 360 грамм глюкозани спиртли бижғиши натижасида неча грамм неча моль этил спирти ҳосил бўлади?
Ёзма иш учун 120 дақиқа вақт берилади. Максимал 40 балл.
Олимпиаданинг учинчи (вилоят) босқичида ёзма иш топшириқлари 5 та саволдан иборат бўлиб, ёзма иш учун 180 дақиқа вақт берилади. Максимал 50 балл.
Саволлар танлаётганда қуйида берилган баҳолаш тартибига эътиборни қаратган ҳолда тузиш лозим.
Ёзма иш қуйидаги мезон асосида баҳоланади
Т\р Баҳолаш мезони Балл
1 Ёзма ишни бажаришда ўқувчи томонидан ҳар бир масала шартлари тўлиқ ва аниқ ёзилиб, реакция тенгламалари ва формулалар тўғри ифодаланган, масала энг қулай йўлда мантиқан фикрланиб ечилган, математик ҳисоблашлар тўғри бажарилган, масаланинг мазмуни тўла очиб берилган бўлса 10
2 Агар ўқувчи масала шартлари тўлиқ ва аниқ ёзилиб, реакция тенгламалари ва формулалар тўғри ифодаланган, масала мураккаб усулда ечилган, математик ҳисоблашлар тўғри бажарилган бўлса 9
3 Юқоридагиларга тўлиқ амал қилинган ҳолда масала ечилган бўлиб, фақатгина масалани ечишдаги кимёвий сўз ибораларида имловий хатоликларга йўл қўйилса 8
4 Юқоридаги кўрсатилганлар билан бирга маасала шарти ёзилмай, масалани тўғри ечилган бўлса 7
5 Масалани ечишда бирикма ёки элементларнинг 1 тасини формулаларини хато ифодаласа 6
6 Кўрсатиб ўтилган камчиликлар билан бирга, тегишли тенгламаларни ёзишда коэффицентлар тўғри танланмаса 5
7 Масалага тегишли тенгламаларни ёзишда индексларни хато ифодалаш билан бирга, математик ҳисоблашларда ноаниқлик кузатилса 4
8 Юқоридаги кўрсатиб ўтилган камчиликлар билан бирга масала жавоби хулосаланмаган, ҳисоблар чалкаш, тенгламаларда кўп хатолар мавжуд 3
9 Масала жавоби чиқмаган, юқоридаги хатоларга ҳам йўл қўйилган бўлиб, математик ҳисоблашларда жиддий хато қилган бўлса 2
10 Юқоридаги хатолар билан бирга масала шарти ҳақида тўлиқ тушунчага эга эмаслиги ифодаланиб, масала ишлаш шарти нотўғри бажарилган бўлса 1

Лаборатория машғулоти
Лаборатория машғулотлари кимё дастури асосида тайёрланган 3 та вариантдан биттаси қуръа ташлаш йўли билан танлаб олинади. Лаборатория ишини бажариш учун 60 дақиқа вақт берилади.

Лаборатория машғулоти қуйидаги мезон асосида баҳоланади
Т\р Баҳолаш мезони балл
1 Лаборатория ишини бажаришда жиҳоз ва реактивлар тўғри танланиб, иш тўлиқ, кетма-кетликка риоя этилган, техника хавфсизлик қоидаларига тўлиқ амал қилинган ҳолда бажарилган, тегишли реакция тенгламалари, ҳисоблашлар аниқ ва тўғри ифодаланган бўлса 10
2 Агар ўқувчи лаборатория ишини бажаришда жихоз ва реактивларни тўғри танлаб, ишни тўлиқ, кетма-кетликка риоя этилган ҳолда бажариб, техника хавфсизлик қоидаларига тўлиқ амал қилса-ю, лекин тегишли реакция тенгламалари, ҳисоблашда имловий хатоликка йўл қўйса 9
3 Ўқувчи лаборатория ишини бажаришда ҳамда реактив ва жиҳозларни тўғри танлаб, ишни бажаришда кетма-кетликка риоя қилиниб, техника хавфсизлигига амал қилинса, бироқ математик ҳисоблашда 1 та жузъий хатога йўл қўйса 8
4 Юқоридагилар билан бирга ўқувчи ишни бажаришда математик ҳисоблашда 2,3 та хатога йўл қўйса 7
5 Юқорида кўрсатилган камчиликлар билан бирга жиҳоз ва моддалар танлашда аниқ харакат қилинмаган бўлса 6
6 Ўқувчи лаборатория ишини бажаришда ҳамма реактив ва жиҳозларни тўғри танлаб, ишни бажаришда кетма-кетликка риоя қилиб, бироқ математик 2,3 та хатога йўл қўйиб, жиҳоз ва моддалар танлашда аниқ харакат қилинмаган ва техника жавфсизлиги қисман бузилиши сезилса 5
7 Юқоридагилар билан бирга техника хавфсизлиги қоидаларида қўпол бузилиш кузатилса 4
8 Лаборатория ишини бажаришда юқоридаги хато, камчиликлар билан бирга, математик ҳисоблашларда жиддий хатоларга йўл қўйилса 3
9 Лаборатория ишини бажаришда моддалар, жиҳозлар тўғри танланлаган, ишни бажариш кетма-кетлигига риоя этилмаган, техника хавфсизлиги қоидаларига амал қилинмаган 2
10 Ўқувчи фақатгина керакли жиҳозларнинг 1 ёки 2 тасини тўғри танлаган ва юқорида кўрсатиб ўтилган камчиликлар билан бирга иши тўлиқ бажарилмаган 1
Лаборатория ишини бажаришда техника хавфсизлигига риоя қилинмаса 2 балл пасайтирилади.

Тест топшириқлари
Биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман) босқичларда ўқувчиларига 25 тадан тест (17 та тестнинг жавоби белгиланади, 8 та тестнинг жавоби ёзилади) топшириқлари берилади.
Тест топшириқлари учун 75 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, нотўғри жавоблар 0 балл билан баҳоланиб, жами 50 баллни ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар) тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 120 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.

Масалан:
1-курс (9-синф)
1. Жавоби танланадиган тест
Қуйидаги бирикмаларнинг қайси бирида хлорнинг масса улуши энг кўп ?
А.Хлор (I)-оксид B. Хлор (III) –оксид С. Хлор (V)-оксид D. Хлор ( VII)-оксид

2. Жавоби ёзиладиган тест .Икки атом орасид бир ёки бир нечта умумий электрон жуфтлар ҳосил бўлиши ____________________________дейилади.(Ковалент боғланиш)
2-курс
1. Жавоби танланадиган тест
Аминосирка ва бета аминопропион кислоталар аралашмасидан неча хил дипептитлар ҳосил бўлиши мумкин.
А.2 B.3 С. 4 D. 5
2. Жавоби ёзиладиган тест
Масса улуши 6 % бўлган натрий гидроксид эритмасини тайёрлаш учун масса улуши 30 % бўлган 200 г натрий гидроксид эритмасига масса (г) ҳисобида ……….. сув қўшиш зарур. (800 г)
3- курс (11-синф)
1. Жавоби танланадиган тест
Сu+² бирикмалари қайси моддалар билан реакцияга киришади?
А.этиленгликол В. глицерин; С.аминокислоталар; D. А,В,С.
2. Жавоби ёзиладиган тест.
Молекуласида углероддан бошқа элемент (кислород,азот,олтингугурт ва ҳаказо) атомлари ҳам бўлган ҳалқасимон (циклик) бирикмалар ………….дейилади. (гетероциклик бирикмалар)
Барча тур бўйича умумий кўрсаткич 100 бални ташкил этади

ГЕОГРАФИЯ

География фан олимпиадасининг биринчи, иккинчи, учинчи босқичи умумий ўрта таълим мактабларининг 9-11 синфларда ўтказилади. Академик лицей ва касб-ҳунарларида биринчи босқич
1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқич 2-3 курсларда ўтказилади.
Биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман), учинчи(вилоят) босқичида олимпиада 2 турда (ёзма иш, тест синови) ўтказилади.
Ёзма иш
Биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман), учинчи(вилоят) босқичида 5 тадан топшириқлар берилади. Топшириқни бажариш учун 2 соат (120 дақиқа) вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри ечилган топшириқлар 10 балл билан баҳоланади, жами 50 баллни ташкил этади.
Саволлар танланаётганда қуйида берилган баҳолаш мезонига эътиборни қаратган ҳолда тузиш лозим.
Масалан: 1- курс (9-синф)
Январдаги ўртача ҳаво ҳароратиғ4˚С эканлиги маълум. Июль ойида ҳарорат +20˚Сга тенг бўлса,бир йиллик ҳаво ҳароратининг амплитудаси қанчага тенг бўлади?
2- курс
Ўрта Осиё ёзувсиз харитасига ўлканинг сиёсий харитасини бўянг. Унга давлатларнинг номи,пойтахти ва йирик шаҳарларидан 5 тадан ёзиб,пойтахт шаҳарларнинг географик координаталарини аниқланг.
3 -курс (11-синф)
Ўзбекистон Республикасининг ёзувсиз харитасига мамлакатимизнинг табиий харитасини бўянг.Унга мамлакатимизнинг энг йирик тоғлари, дарёлари ва чўлларидан 5 тадан ёзинг ва энг чекка нуқталарининг географик координаталарини аниқланг.

Ёзма иш қуйидаги мезон асосида баҳоланади
Т/р Баҳолаш мезони Балл
1 Ўқувчи томонидан ҳар бир топшириқ хатосиз, мантиқан тўғри ифодаланган, географик атамаларнинг луғавий маъносини очиб беришда, маълумотлар асосида жадвал ва диаграммалар тузишда, ёзувсиз хариталар билан ишлашда илмий хатоликлар ва чалкашликларга йўл қўйилмаган ҳолда бажарилган бўлса 10
Ўқувчи томонидан топшириқларни бажаришда илмий хатоликларга йўл қўйилмаган, географик атамаларнинг луғавий маъносини очиб беришда, маълумотлар асосида жадвал ва диаграммалар тузишда, қисман хатоликларга йўл қўйилган бўлса 9
3 Ўқувчи томонидан топшириқларни бажаришда илмий хатоликларга йўл қўйилмаган, географик атамаларнинг луғавий маъносини очиб беришда, маълумотлар асосида жадвал ва диаграммалар тузишда, қисман хатоликларга, ёзувсиз хариталар билан ишлашда айрим чалкашликларга йўл қўйилган бўлса 8
4 Ўқувчи томонидан топшириқларни бажаришда илмий хатоликларга йўл қўйилмаган, географик атамаларнинг луғавий маъносини очиб беришда, маълумотлар асосида жадвал ва диаграммалар тузишда, ёзувсиз хариталар билан ишлашда кўплаб чалкашликларга йўл қўйилиб, топшириқлар таҳлил қилинмаган ва мантиқий фикрлар тўла баён этилмаган бўлса 7
5 Ўқувчи томонидан топшириқларни бажаришда илмий хатоликларга йўл қўйилган, географик атамаларнинг луғавий маъносини очиб беришда, маълумотлар асосида жадвал ва диаграммалар тузишда, кўплаб хатоликларга, ёзувсиз хариталар билан ишлашда чалкашликларга йўл қўйилиб, топшириқлар таҳлил қилинмаган ва мантиқий фикрлар тўла баён этилмаган бўлса 6
6 Ўқувчи томонидан топшириқларни бажаришда илмий хатоликларга йўл қўйилган, географик атамаларнинг луғавий маъносини очиб беришда, маълумотлар асосида жадвал ва диограммалар тузишда кўплаб хатоликларга, ёзувсиз хариталар билан ишлашда чалкашликларга йўл қўйилиб, топшириқлар таҳлил қилинмаган ва мантиқий фикрлар тўла баён этилмаган бўлса
5
7 Ўқувчи томонидан топшириқларни бажаришда илмий хатоликларга йўл қўйилган, географик атамаларнинг луғавий маъносини очиб беришда, маълумотлар асосида жадвал ва диограммалар тузишни ва ёзувсиз хариталар билан ишлашни қисман билиб, топшириқлар таҳлил қилинмаган ва мантиқий фикрлар тўла баён этилмаган бўлса 4
8 Ўқувчи томонидан топшириқларни бажаришда илмий хатоликларга йўл қўйилган, географик атамаларнинг луғавий маъносини очиб берилмаган, маълумотлар асосида жадвал ва диограммалар тузишда хатоликларга ва ёзувсиз хариталар билан ишлашни йўлга қўя олмаган бўлса 3
9 Ўқувчи томонидан географик атамаларнинг луғавий маъноси очиб берилмаган, маълумотлар асосида жадвал ва диограммалар тузишда кўплаб хатоликларга ва ёзувсиз хариталар билан ишлашни билмаса 2
10 Ўқувчи томонидан географик атамалар ёзилган аммо уларнинг луғавий маъноси очиб бера олмаган, ёзувсиз хариталар билан ишлашни мутлақо билмаса 1

Тест топшириқлари
Биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман) босқичларда ўқувчиларига 25 тадан тест (18 та тестнинг жавоби белгиланади, 7 та тестнинг жавоби ёзилади) топшириқлари берилади.
Тест топшириқлари учун 75 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, нотўғри жавоблар 0 балл билан баҳоланиб, жами 50 баллни ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар) тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 120 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Намуна:
1-курс ( 9-синф)
1. Жавоби танланадиган тест
Евросиёда машҳур бўлган Ўзбекистондаги энг катта олтин конини аниқланг.
A) Чодак B) Маржонбулоқ C) Зармитон D) Мурунтов
2.Жавоби ёзиладиан тест
Қайси сайёҳ олим ўз асарларида Фарғона водийси, Афғонистон, Ҳиндистон табиати ҳақида кўплаб маълумотлар тўплаган?
________________________________
2-курс
1. Жавоби танланадиган тест
“Мамлакатларнинг алифбо тартибида рўйхати“ асари ким томонидан ёзилган?
А. Абу Райҳон Беруний. В. Мусо ал — Хоразмий
С. Ёқут ибин Абдулла D. Ҳасан Али Маъсудий
2. Жавоби ёзиладиан тест
Шимолий Муз океанида қандай иқлим минтақалари мавжуд?
___________________________
3-курс (11-синф)
1. Жавоби танланадиган тест
1. Халқаро иқтисодий алоқаларнинг энг қадимги турини белгиланг.
А. халқаро туризим B. молия-кредит алоқалари
С. илмий-техника алоқалари D. халқаро савдо
2. Жавоби ёзиладиан тест
Атроф –муҳитда оғир металлар миқдорининг ортиб кетиши қандай касалликларни келтириб чиқаради?
________________________
Барча тур бўйича умумий кўрсаткич 100 бални ташкил этади.

ИНФОРМАТИКА

Информатика фанидан олимпиаданинг биринчи, иккинчи ва учинчи босқичи умумий ўрта таълим мактабларининг 9-11 синфларда ўтказилади. Академик лицей ва каксб-ҳунарларида биринчи босқич 1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқич 2-3 курсларда ўтказилади. Олимпиаданинг барча босқичи 2 турда (амалий, тест синовлари) ўтказилади.
Амалий иш
Олимпиаданинг барча босқичларида биринчи тур амалий иш бўлиб, унда 5 та масала тақдим этилади. Амалий тур учун 4 соат (240 дақиқа) вақт берилади ва ҳар бир масала 10 балл билан баҳоланади. 9-11 синф (1-3 курс)ларга тақдим этиладиган масалага дастур тузиш ўқувчи томонидан ихтиёрий дастурлаш тили ёрдамида компьютерда амалга оширилади. Масалага тузилган дастур компьютерда текширилади ва қуйидаги баҳолаш мезонлари асосида баҳоланади:

№ Баҳолаш мезонлари Балл
1 Топшириқ шартига тўлиқ жавоб берувчи, хатолардан бутунлай ҳоли бўлган, фақат тўғри натижалар чиқарувчи ва интерфейси қулай ташкил этилган дастурга 10
2 Топшириқ шартига тўлиқ жавоб берувчи, хатолардан бутунлай ҳоли бўлган, фақат тўғри натижалар чиқарувчи дастурга 9
3 Масала шартига жавоб берувчи, айрим хатолардан ҳоли бўлмаган, тўғри натижалар чиқарувчи ва интерфейси қулай ташкил этилган дастурга 8
4 Масала шартига жавоб берувчи, айрим хатолардан ҳоли бўлмаган, тўғри натижалар чиқарувчи дастурга 7
5 Масала шартига қисман жавоб берувчи, хатолардан ҳоли бўлмаган, айрим тўғри натижалар чиқарувчи ва интерфейси қулай ташкил этилган дастурга 6
6 Масала шартига қисман жавоб берувчи, хатолардан ҳоли бўлмаган, айрим тўғри натижалар чиқарувчи дастурга 5
7 Масала шартига фақат битта хусусий ҳолдагина жавоб берувчи, хатолардан ҳоли бўлмаган, жуда бўлмаганда битта тўғри натижа берувчи ва интерфейси қулай ташкил этилган дастурга 4
8 Масала шартига фақат битта хусусий ҳолдагина жавоб берувчи, хатолардан ҳоли бўлмаган, жуда бўлмаганда битта тўғри натижа берувчи дастурга 3
9 Масалани ечишга ҳаракат қилинган, лекин битта ҳам тўғри натижа бермаган ва интерфейси қулай ташкил этилган дастурга 2
10 Масалани ечишга ҳаракат қилинган, лекин битта ҳам тўғри натижа бермаган тугатилмаган дастурга 1
11 Масалани бутунлай ечмаган қатнашчи ёки бошқа масаланинг ечимини ифодаловчи дастурга 0

Масала шартларининг бажарилишини, яъни масала ечимларини компьютерда тестлар ёрдамида ҳам аниқлаш мумкин. Тестлар масала шартига мос берилиши шарт.
Амалий иш учун максимал 50 балл тўпланади.
Тест топшириқлари
Олимпиаданинг биринчи , иккинчи босқичларида 25 та (17 та жавоби танланадиган тест ва 8 та жавоби ёзиладиган тестлар берилади) тест топшириғини бажарадилар. Тест топшириқларини бажаришга 75 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 2 балдан, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар), тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 120 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Барча босқичларда умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

ХОРИЖИЙ (инглиз, нeмис, фрaнцуз ) ТИЛЛАР

Хорижий (нeмис, фрaнцуз, инглиз) тиллари фанидан олимпиаданинг биринчи, иккинчи, учинчи босқичи умумтаълим мактабларининг 9-11 синфларда ўтказилади. Касб-ҳунар коллежи ва академик лицейларида биринчи босқич 1-3 курсларда, иккинчи, учинчи босқич 2-3 курсларда ўтказилади. Олимпиаданинг биринчи, иккинчи босқичида 3 турда ( ёзма иш, тест синовлари, оғзаки), учинчи босқичида 2 турда ( ёзма иш, тест синовлари) ўтказилади. Олимпиада синовларини қуйидаги тартибда ўтказиш тавсия этилади.
Ёзма иш
9-11 синф (2-3 курс)ларда биринчи (таълим муассасаси) ва иккинчи (туман), учинчи (вилоят) ва тўртинчи (Республика) босқичларида ўқувчилар иншо ёзадилар
Мазкур турда ўқувчининг ёзма нутқ қобилияти, мустақил фикрлаши ҳамда саводхонлик даражаси синовдан ўтказилади. Иншо ёзиш учун 2 соат (120 дақиқа) вақт ажратилади.
Ёзма иш (иншо) қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади
Т\р Мазмуни 1,2- босқич баҳолаш баллари 3- босқич баҳолаш баллари
1 Режа ижодий, изчил, мавзуга мос тузилган бўлса ва матн мазмунини ўзида тўла-тўкис равишда намоён қилиб турса 2 3
2 Мавзуга мос келадиган муқаддима сўз (эпиграф) тўғри танланган бўлса 1 1
3 Мавзу тўғри, тўлиқ ва батафсил ёритилган бўлса- 2-3 балл;
бадиий матн яратиш қонун-қоидаларига монанд бўлса –2-3 балл;
мустақил ижодий фикрлаб ёзилган бўлса –2-3 балл;
фикрлари ёрқин, асосли бўлса-2 балл;
мавзу мазмуни адабий тил меъёрларига амал қилган ҳолда ёритилса- 2 балл 10 13
4 Мавзуга мос цитата (кўчирма) ларни тўғри танласа 1 1
5 Режа бандлари мазмуни ёритилган бўлса 1 2
6 Матнда миллий ва умуминсоний қадриятлардан (ҳикматли сўз, мақол ва ва ҳ) ўринли фойдаланган бўлса 1 1
7 Матн мавзу бўйича умумий хулосаланган бўлса 1 1
8 Мавзу мазмуни ҳозирги давр билан боғланган бўлса 2 2
9 Иншо ҳуснихат билан ёзилган бўлса 1 1
Жами: 20 25

Т\р Саводхонлиги 1,2- босқич баллари 3- босқич баллари
1 Иншода ҳеч қандай грамматик хато бўлмаса 20 25
2 1 та имло, 1 та ишора хатоси бўлса 19 24
3 1 та қўпол бўлмаган услубий, 1 та имло, 1та ишора
хатоси бўлса 18 23
4 1 та қўпол бўлмаган услубий, 2 та имло, 2 та ишора
хатоси бўлса 17 22
5 2 та қўпол бўлмаган услубий, 3 та имло, 3 та ишора
хатоси бўлса 16 21
6 2 та услубий, 4 та имло, 4 та ишора хатоси бўлса 15 20
7 3 та қўпол бўлмаган услубий, 5 та имло, 5 та ишора
хатоси бўлса 14 19
8 3 услубий, 5 та имло, 5та ишора хатоси бўлса 13 18
9 4 та услубий, 6 та имло, 6 та ишора хатоси бўлса 12 17
10 5 та услубий, 7 та имло, 7та ишора хатоси бўлса 11 16
11 6 та услубий, 8 та имло, 8 та ишора хатоси бўлса 10 15
12 7 та услубий, 9 та имло, 9 та ишора хатоси бўлса 9 14
13 8 та услубий, 10 та имло, 10 та ишора хатоси бўлса 8 13
14 Иншода 9 та услубий, 11 та имло, 11 та ишора
хатоси бўлса 7 12
15 Иншода 10 та услубий, 12 та имло, 12 та ишора
хатоси бўлса 6 11
16 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 13 та имло,
13 та ишора хатоси бўлса 5 10
17 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 14 та имло,
14 та ишора хатоси бўлса 4 9
18 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 15 та имло, 15 та ишора хатоси бўлса 3 8
19 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 16 та имло,
16 та ишора хатоси бўлса 2 7
20 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 17 та имло,
17 та ишора хатоси бўлса 1 6
21 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 18 та имло,
18 та ишора хатоси бўлса 0 5
Изоҳ: Баъзан ўқувчининг ёзма ишидаги хатолар миқдори юқоридаги мезонга мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда 2 та ишоравий хатони 1 та имло хато ўрнида, 2 ёки 3 та имло хатони 1 та услубий хато сифатида баҳолаш мумкин. Хатоларнинг (услубий, имло, ишора) ҳар бири сони жами 10 тадан ошса ўқувчининг баҳоси ўз-ўзидан пасаяди.

Оғзаки
Оғзаки турда ўқиш учун мамлакатшуносликка оид ўқув дастури доирасида 5 та матн танланиб, конвертга солинади. Ушбу турда ўқувчи битта матнни танлаб олади ва матнни ўқиб унинг маъносини оғзаки равишда баён этади. Матн ҳажми 9-синфда 300 сўздан кам бўлмаслиги керак.
Оғзаки тур максимал –10 балл билан баҳоланади.
Берилган матнга тайёргарлик учун 20 дақиқа вақт берилади.

Ўқувчиларнинг оғзаки жавоблари қуйидаги мезон асосида баҳоланади

Т\р Мазмуни Балл
1 Ўқилган матн мазмунини тўлиқ оғзаки баён қила олиши. Мавзу юзасидан фикр билдирса ва уни асослай олса, ҳамда тўғри талаффуз ва интонация билан гапирса. Ўқилган матнни тўлиқ таржима қила олса. Матн мазмунига доир саволларга тўлиқ жавоб бера олса. 10
2 Ўқилган матн мазмунини тушунарли тарзда оғзаки баён қила олса, ўз фикрини билдирса ва уни асосласа, тўғри талаффуз ва интонация билан гапириши. Ўқилган матнни 90% таржима қила олса. Матн мазмунига доир саволларга тўлиқ жавоб бера олса. 9
3 Ўқилган матн мазмунини оғзаки баён қила олса. Фикр билдирса, тўғри талаффуз ва интонация билан гапиришда хатоликларга йўл қўйса. Ўқилган матнни 85% таржима қила олса. Матн мазмунига доир саволларга жавоб бера олса. 8
4 Ўқилган матн мазмунини қийинчилик билан оғзаки баён қила олса. Фикр тор билдирилса, тўғри талаффуз ва интонация бузилса. Ўқилган матнни 80% таржима қила олса. Матн мазмунига доир саволларга жавоб бера олса. 7
5 Ўқилган матн мазмунини оғзаки баён қила олса. Фикр билдирса, тўғри талаффуз ва интонацияга риоя қилмаса. Ўқилган матнни 70% таржима қила олса. Матн мазмунига доир саволларга қисман жавоб бера олса. 6
6 Ўқилган матн мазмунини қисман қийинчилик билан оғзаки баён қила олса. Фикр билдира олмаса, тўғри талаффуз ва интонацияга риоя қилмаса. Ўқилган матнни 60% таржима қила олишса. Матн мазмунига доир саволларга қисман жавоб бера олса. 5
7 Ўқилган матн мазмунини қийинчилик билан оғзаки баён қила олса. Фикр билдира олмаса, тўғри талаффуз қоидаларини қўпол тарзда бузса ва интонацияга риоя қилмаса. Ўқилган матнни 60% таржима қила олса. Матн мазмунига доир саволларга жавоб бера олмаса. 4
8 Ўқилган матн мазмунини қисман оғзаки баён қила олса. Фикр билдира олмаса, тўғри талаффуз ва интонацияга риоя қилмаса. Ўқилган матнни 50% таржима қила олса. Матн мазмунига доир саволларга жавоб бера олмаса. 3
9 Ўқилган матн мазмунини тушунарсиз тарзда оғзаки баён қила олса. Фикр билдира олмаса, тўғри талаффуз ва интонацияга риоя қилмаса. Ўқилган матнни 30% таржима қила олса. Матн мазмунига доир саволларга жавоб бера олмаса. 2
10 Ўқилган матн мазмунини бир-бири билан боғланмаган жумлалар билан оғзаки баён қила олса. Фикр билдира олмаса, тўғри талаффуз ва интонацияга риоя қилмаса. Ўқилган матнни таржима қила олмаса. Матн мазмунига доир саволларга жавоб бера олмаса. 1
11 Ҳеч нарса айта олмаса 0

Тест топшириқлари
Олимпиаданинг биринчи, иккинчи босқичларида ўқувчилар 25 та (17 та жавоби танланадиган тест ва 8 та жавоби ёзиладиган тестлар берилади) тест топшириғини бажарадилар. Тест топшириқларини бажаришга 50 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 2 балдан, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 баллни ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар) тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 80 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.Тест саволларини тузишда ўқувчилар ўқув дастури доирасида ўзлаштирган барча назарий, амалий билим ва тушунчаларнинг қамраб олинишига эришиш лозим.

КЎЗИ ОЖИЗ БОЛАЛАР МАХСУС МАКТАБЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН МАТЕМАТИКА

Она тили ва адабиёт фанидан олимпиаданинг биринчи, учинчи босқичи кўзи ожиз болалар махсус мактаб-интернатларининг, 10-12 синфларда ўтказилади. Олимпиаданинг биринчи босқичи 3 турда ( ёзма иш, тест синовлари, оғзаки), учинчи босқичи 2 турда (ёзма иш, тест синовлари) ўтказилади. Олимпиада синовларини қуйидаги тартибда ўтказиш тавсия этилади.
Ёзма иш
10-12 синфларда биринчи (таълим муассасаси) ва учинчи (вилоят) ва тўртинчи (Республика) босқичларида ўқувчилар адабий, адабий ижодий ва эркин мавзуларда иншо ёзадилар.
Мазкур турда ўқувчининг ёзма нутқ қобилияти, мустақил фикрлаши ҳамда саводхонлик даражаси синовдан ўтказилади. Иншо ёзиш учун 3 соат (180 дақиқа) вақт ажратилади. Ёзма иш мавзулари ўқувчиларни ижодий изланишга, шахсий фикр-мулоҳаза билдиришга, бир хил мавзудаги бир неча манбаларда ифодаланган фикрлардан умумлашма хулосалар чиқара олиш ва уни ёза билишга кўмаклашувига қаратилиши лозим. Бунда ўқувчи мавзу бўйича фикрлай олиши, берилган мавзу манбаларини шунчаки баён қилиб ёзмасдан, ўз ижодий фикрини билдириш зарурлигини идрок қилиши керак. Бунда иншоларнинг минимал ҳажми қуйидагича бўлиши мумкин. 10-синф 8-9 бет, 11-синф 9-10 бет, 12-синф 10-12 бетдан кам бўлмаслиги талаб қилинади.
Мазкур турда энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил қилади.
Олимпиаданинг ҳар бир босқичида ёзма иш учун бериладиган мавзулар оддийдан мураккабга қараб такомиллашиб бориши мақсадга мувофиқ.

Ёзма иш қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади
Т/р Мазмуни 1,2- босқич баллари 3,4- босқич баллари
1 Режа ижодий, изчил, мавзуга мос тузилган бўлса ва матн мазмунини ўзида тўла-тўкис равишда намоён қилиб турса 2 3
2 Мавзуга мос келадиган муқаддима сўз (эпиграф) тўғри танланган бўлса 1 1
3 Мавзу тўғри, тўлиқ ва батафсил ёритилган бўлса- 2-3 балл;
бадиий матн яратиш қонун-қоидаларига монанд бўлса –2-3 балл;
мустақил ижодий фикрлаб ёзилган бўлса –2-3 балл;
фикрлари ёрқин, асосли бўлса-2 балл;
мавзу мазмуни адабий тил меъёрларига амал қилган ҳолда ёритилса- 2 бўлса 10 13
4 Мавзуга мос цитата (кўчирма) ларни тўғри танласа 1 1
5 Режа бандлари мазмуни ёритилган бўлса 2 3
6 Матнда миллий ва умуминсоний қадриятлардан (ҳикматли сўз, мақол ва ва ҳ) ўринли фойдаланган бўлса 1 1
7 Матн мавзу бўйича умумий хулосаланган бўлса 1 1
8 Мавзу мазмуни ҳозирги давр билан боғланган бўлса 2 2
Жами: 20 балл 25 балл

Т\р Саводхонлиги 1,2- босқич баллари 3,4- босқич баллари
1 Иншода ҳеч қандай грамматик хато бўлмаса 20 25
2 1 та имло, 1 та ишора хатоси бўлса 19 24
3 1 та қўпол бўлмаган услубий, 1 та имло, 1та ишора
хатоси бўлса 18 23
4 1 та қўпол бўлмаган услубий, 2 та имло, 2 та ишора
хатоси бўлса 17 22
5 2 та қўпол бўлмаган услубий, 3 та имло, 3 та ишора
хатоси бўлса 16 21
6 2 та услубий, 4 та имло, 4 та ишора хатоси бўлса 15 20
7 3 та қўпол бўлмаган услубий, 5 та имло, 5 та ишора
хатоси бўлса 14 19
8 3 услубий, 5 та имло, 5та ишора хатоси бўлса 13 18
9 4 та услубий, 6 та имло, 6 та ишора хатоси бўлса 12 17
10 5 та услубий, 7 та имло, 7та ишора хатоси бўлса 11 16
11 6 та услубий, 8 та имло, 8 та ишора хатоси бўлса 10 15
12 7 та услубий, 9 та имло, 9 та ишора хатоси бўлса 9 14
13 8 та услубий, 10 та имло, 10 та ишора хатоси бўлса 8 13
14 Иншода 9 та услубий, 11 та имло, 11 та ишора
хатоси бўлса 7 12
15 Иншода 10 та услубий, 12 та имло, 12 та ишора
хатоси бўлса 6 11
16 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 13 та имло,
13 та ишора хатоси бўлса 5 10
17 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 14 та имло,
14 та ишора хатоси бўлса 4 9
18 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 15 та имло, 15 та ишора хатоси бўлса 3 8
19 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 16 та имло,
16 та ишора хатоси бўлса 2 7
20 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 17 та имло,
17 та ишора хатоси бўлса 1 6
21 Иншода 10 дан ортиқ услубий, 18 та имло,
18 та ишора хатоси бўлса 0 5
Изоҳ: Баъзан ўқувчининг ёзма ишидаги хатолар миқдори юқоридаги мезонга мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда 2 та ишоравий хатони 1 та имло хато ўрнида, 2 ёки 3 та имло хатони 1 та услубий хато сифатида баҳолаш мумкин. Хатоларнинг (услубий, имло, ишора) ҳар бири сони жами 10 тадан ошса ўқувчининг баҳоси ўз-ўзидан пасаяди.
Тест топшириқлари
Олимпиаданинг биринчи босқичида ўқувчилар 25 та (17 та жавоби танланадиган тест ва 8 та жавоби ёзиладиган тестлар берилади, улардан 13 таси она тили, 12 таси адабиётдан бўлади) тест топшириғини бажарадилар. Тест топшириқларини бажаришга 60 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 2 балдан, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар, улардан 20 таси она тили, 20 таси адабиётдан бўлади), 4 босқич (Республика ) олимпиадасида эса ўқувчиларга 40 та (20 та она тили, 20 та адабиётдан) тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 80 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Оғзаки суҳбат
Биринчи (таълим муассасаси) босқич олимпиаданинг 3 тури оғзаки суҳбат тарзида ўтказилади. Бу турда ўқувчининг қанча бадиий асарларни ўқигани, қай даражада тушуниши, асардан олган таассуротлари ва ифодали ёд ўқиши синаб кўрилади.
Оғзаки суҳбатда қуйидагиларга:
• бадиий матнни вазн талабларига амал қилган ҳолда равон, ёддан айтиши;
• матннинг оҳангдор, таъсирчан, ифодали айтилгани ;
• сўз урғуси, мантиқий урғуни тўғри қўйиб айтганлиги;
• асар мазмуни, ғоясини жонли, бадиий ва аниқ ифодалай олгани;
• тасвирларни, сўзларни адабий талаффуз меъёрларига амал қилган ҳолда айтиши;
• ўзини тутиши, қўл ҳаракати, имо-ишора каби воситалардан ўринли фойдаланганига эътибор берилади.
Оғзаки суҳбат учун энг юқори кўрсаткич -10 балл.

Оғзаки тур бўйича ўқувчилар билими қуйидагича баҳоланади:
Т.р. Мазмуни Балл
1 Бадиий матнни вазн талабларига амал қилган ҳолда равон, ёддан айтса 2
2 Матн оҳангдор, таъсирчан, ифодали айтилса; 1
3 Сўз урғуси, мантиқий урғуни тўғри қўйиб ёд айтса; 1
4 Асар мазмуни, ғоясини жонли, бадиий ва аниқ ифодалай олса; 2
5 Тасвирларни, сўзларни адабий талаффуз меъёрларига амал қилган ҳолда айтса 1
6 Бадиий матн юзасидан ўқувчининг ўз хулосаси 1
7 Қўшимча саволларга тўлиқ ва аниқ жавоб берса 2
Жами 10 балл
Барча босқичларда умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

КЎЗИ ОЖИЗ БОЛАЛАР МАХСУС МАКТАБЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН
МАТЕМАТИКА

Математика фанидан олимпиаданинг биринчи, учинчи босқичи кўзи ожиз болалар махсус мактаб-интернатларини 10-12 синфларда ўтказилади. Олимпиаданинг барча босқичида 2 турда ( ёзма иш, тест синовлари) ўтказилади. Олимпиада синовларини қуйидаги тартибда ўтказиш тавсия этилади.
Ёзма иш
Олимпиаданинг биринчи (таълим муассаса) ва учинчи (вилоят), тўртинчи ( Республика) босқичларида ёзма иш топшириқларида 5 та масала берилади. Унга 3 соат (180 дақиқа) вақт ажратилади.
Ҳар бир масала 10 балл билан баҳоланади

№ Ечимнинг тўғрилиги (хатолиги)
Баллар
1 Мантиқий фикрлаб, хатосиз ва камчиликларсиз ечилган ҳар қандай ечим, расмлар, чизмалар ва графикларни жавобга мос равишда тўғри бажарганлиги учун 10
2 Масала асослаб тўлиқ ечилган бўлса, лекин 1-2 қўпол бўлмаган хатолар ва ҳисоблашлар йўл қўйилган майда камчиликлари учун 9
3 Масала асослаб тўлиқ ечилган бўлса, лекин 3-4 қўпол бўлмаган хатолар ва ҳисоблашларда йўл қўйилган майда камчиликлари учун 8
4 Ўқувчи тўғри жавобга эришган бўлсада, ечишга етарлича ёндошиб, ечим хусусий ҳолларда асосланмаган бўлгани учун 7
5 Ўқувчи маслани ечишга тўғри ёндошган бўлиб тўлиқ ечолмаган ва ечимни асослай олмагани учун 6
6 Масалани ечишда ўқувчининг тўғри, лекин ечимнинг тўғри ёки нотўғрилигини, тўғри жавобни асослаш ва исботлаш етарли бўлмагани учун 5
7 Ўқувчи ечишга эришган бўлиб ечишда тенглама, тенгсизликлар ва айниятларни қўллай олмагани учун 4
8 Ечишда ўқувчининг ғояси тўғри бўлиб, камчиликлар кўплигидан тўғри ечимга эришмагани учун 3
9 Масала ечилмаган, лекин оққа кўчиришда айрим тўғри мулоҳазалари учун. 2
10 Масала ечилмаган, лекин ечишга харакат қилиб ҳақиқатга яқин чизмани бажаргани учун 1
11 Ўқувчи масалаларни ечмагани учун 0

Тест топшириқлари
Олимпиаданинг биринчи босқичида ўқувчилар 25 та (17 та жавоби танланадиган тест ва 8 та жавоби ёзиладиган тестлар бўлади) тест топшириғини бажарадилар. Тест топшириқларини бажаришга 75 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 2 балдан, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар), 4 босқич (Республика ) олимпиадасида эса ўқувчиларга 40 та тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 120 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 баллни ташкил этади.
Барча босқичларда умумий кўрсаткич 100 баллни ташкил килади.

РУССКИЙ ЯЗЫК В ГРУППАХ С УЗБЕКСКИМ
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

По предмету русский язык в группах с узбекским языками обучения первый, второй, третий этапы олимпиады проводятся в 9-11 классах. В академических лицеях и профессиональных колледжах первый этап проводится на 1-3 курсах, второй и третий этапы на 2-3 курсах. Первый, второй этап олимпиады состоит из трёх туров: письменная работа, тестирование, устная работа. Третий этап из двух туров: письменная работа и тестирование.
Письменная работа
2-3 курсы (9-11 классы) на первом, втором, третьем этапе олимпиады пишут сочинение.
В данном задании проверяются знания, умения, навыки по письменной речи, творческому и самостоятельному мышлению учащихся.
Объём письменной работы должен состоять на 2 курсе в ( 9 классе)-2-2,5 страницы на 3-курсе в (11 классе) –3-4 страницы.
Максимальное количество баллов за письменную работу на первом и втором этапе – 40 баллов, на третьем этапе — 50 баллов.

Основные критерии оценки письменной работы (сочинение):

№ Содержание и речь Оценка (балл) Грамотность Оценка (балл)
1 Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание изложено последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Есть стилевое единство и выразительность текста 25 Не допускаются:
орфографические
пунктуационные
ошибки 25
2 Содержание работы полностью соответствует теме. Содержание изложено последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления 24 Допускается:
1 пунктуационная ошибка 24
3 Содержание работы полностью соответствует теме. Содержание изложено последовательно. 23 Допускаются:
1 орфографическая
1 пунктуационная ошибки 23
4 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущена 1 ошибка 22 Допускаются:
1 орфографическая
1 пунктуационная ошибки 22
5 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущены 2 ошибки. 21 Допускаются:
1 орфографическая
1 пунктуационная ошибки 21
6 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущены 3 ошибки. 20 Допускаются:
1 орфографическая
1 пунктуационная ошибки 20
7 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущены 4 ошибки. 19 Допускаются:
2 орфографическая
1 пунктуационная ошибки 19
8 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущены 5 ошибок. 18 Допускаются:
1 орфографическая
2 пунктуационные ошибки 18
9 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущено 6 ошибок. 17 Допускаются:
2 орфографические
2 пунктуационные ошибки 17
10 Содержание работы в основном соответствует теме, но имеются незначительные отклонения от темы. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе имеется не более 1 ошибки. 16 Допускаются:
2 орфографические
2 пунктуационные ошибки 16
11 Содержание работы в основном соответствует теме, но имеются незначительные отклонения от темы. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе имеется не более 2 ошибок. 15 Допускаются:
1 орфографическая
2 пунктуационные ошибки 15
12 Содержание работы в основном изложено правиль но, но имеются незначительные отклонения от темы.
Лексический запас слов достаточно разнообразен. Допущены незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей. В целом в работе имеется не более 3 ошибок. 14 Допускаются:
2 орфографические
2 пунктуационные ошибки 14
13 Содержание работы в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности в изложении материала. Употребляемые синтаксические конструкций однообразны. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе имеется не более 4 ошибок. 13 Допускаются:
2 орфографические
3 пунктуационные ошибки 13
14 В работе допущены отклонения от темы. Нарушена последовательность изложения материала. Работа написана короткими однотипными предложениями, встречается неправильное употребление слов. В целом в работе имеется не более 5 ошибок. 12 Допускаются:
3 орфографические
3 пунктуационные ошибки 12
15 В работе допущены отклонения от темы. Нарушена последовательность изложения материала. Работа написана короткими однотипными предложениями, встречается неправильное употребление слов. В целом в работе имеется не более 6 ошибок. 11 Допускаются:
3 орфографические
3 пунктуационные ошибки 11
16 В работе допущены отклонения от темы. Нарушена последовательность изложения материала. Работа написана короткими однотипными предложениями, встречается неправильное употребление слов. В целом в работе имеется не более 7 ошибок. 10 Допускаются:
3 орфографические
4 пунктуационные ошибки 10
17 В работе допущено много фактических неточностей. Словарь беден, работа написана короткими однотипными предложениями, со слабо выраженной связью между ними. Нарушено стилевое единство текста. В целом в имеется не более 8 ошибок. 9 Допускаются:
4 орфографические
3 пунктуационные ошибки 9
18 Много фактических неточностей. Словарь беден, работа написана короткими однотипными предложениями, со слабо выраженной связью между ними. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе имеется не более 9 ошибок.
8
Допускаются:
4 орфографические
4 пунктуационные ошибки 8

19 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 10 ошибок. 7 Допускаются:
4 орфографических
5 пунктуационных ошибки 7
20 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 11 ошибок. 6 Допускаются:
5 оорфографических
5 пунктуационных ошибки 6
21 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 12 ошибок. 5 Допускаются:
5 орфографических
6 пунктуационных ошибки 5
22 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 13 ошибок. 4 Допускаются:
6 орфографических
6 пунктуационных ошибки 4
23 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 14 ошибок. 3 Допускаются:
6 орфографических
7 пунктуационных ошибки 3
24 Работа не соответствует теме. В целом в работе имеется 15 и более ошибок. 2 Допускаются:
7орфографических
7 пунктуационных ошибки 2
25 В работе имеются существенные отклонения от темы, словарь беден, очень много фактических неточностей. 1 Допускаются:
8 орфографических;
8 пунктуационных ошибок 1

Тестирование
На первом и втором этапе учащимся предлагается 25 тестов (13 тестов по русскому языку, 12 тестов по литературе, из них 17 тестов открытых , 8 тестов закрытых). Для работы с тестами отводится 50 минут. За каждый правильный ответ выставляется 2 балла, за неправильный-0.
Высший балл-50.
На третьем этапе учащимся предлагается 40 тестов: 20 тестов по русскому языку, 20 тестов по литературе (30 тестов открытых , 10 тестов закрытых). За каждый правильный ответ выставляется 1,25 балла, за неправильный -0. На выполнение заданий по тестам отводится 80 минут. Максимальный балл –50.
Варианты открытых тестов
1. Найдите уменьшительно – ласкательные суффиксы.
А. -ок-, -ёк-, -ик-
B. -к-, -онок-, -ок-,
C. -ю-, -е-, -ть-,
D. -ова-, -а-, -у-.
2. Вариант закрытых тестов.
Напишите часть речи, которая имеет вид, число, падеж __________________.

Устная работа
Аудирование, беседа по содержанию, выразительное чтение наизусть. Оценивается умение восприятия основного содержания прослушанного текста, отдельных его частей. Устный тур проводится в 2 этапа:
1 тур — аудирование и беседа по пониманию содержания прочитанного текста – 5 баллов
2 тур — чтение поэтического или прозаического произведения наизусть – 5 баллов.
Участникам предлагается отрывок незнакомого художественного произведения; кол-во слов:
9 кл. –140 слов; 10 кл. – 150 слов; 11 кл. — 160 слов.
Критерии оценки устного тура по аудированию и беседе по пониманию содержания прочитанного текста. Проверяется правильность произношения, постановка логического ударения, умение выделять главное в тексте, понимание основного смысла, умение составлять вопросы к тексту, умение удерживать в памяти и передавать устно содержание текста.

№ Содержание Балл
1 За выразительное чтение, правильное произношение. 5
2 Учащиеся поняли общее содержание, и содержание отдельных деталей прослушанного текста, но не смогли полностью передать содержание.
4
3 Учащиеся восприняли общее содержание текста, но не запомнили отдельные детали содержания. 3
4 Учащиеся восприняли мысль отдельных предложений, но не сумели выделить основную мысль прочитанного текста
2
5 Учащиеся восприняли мысль лишь отдельных слов и словосочетаний.
1

Критерии оценки устного тура по чтению поэтического или прозаического произведения наизусть.

№ Содержание Балл
1 Объём выученного материала (по программе, невне программы ) 2
2 Интонация, выразительность чтения 1
3 Артистичность 1
4 Дополнительный балл за собственное произведение 1

Максимальный балл по всем заданиям составляет 100.

РУССКИЙ ЯЗЫК В ГРУППАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

По предмету русский язык в группах с русским языком обучения первый, второй, третий этапы олимпиады проводятся в 9-11 классах. В академических лицеях и профессиональных колледжах первый тур проводится на 1-3 курсах, второй и третий этапы на 2-3 курсах. Первый, второй этап олимпиады состоит из трёх туров: письменная работа, тестирование, устная работа. Третий этап из двух туров: письменная работа и тестирование.
Письменная работа
На первом, втором, третьем этапе олимпиады пишется сочинение. (в 5-8 классах рекомендуется мини-сочинение). Для сочинений предлагаются 3 варианта по 3 темы, которые записываются на отдельных листах, вкладываются в 3 конверта и запечатываются. Участники олимпиады выбирают один конверт. Темы записываются на доске. Учащиеся пишут сочинение по одной из трёх предложенных тем 9-11 классы-2 часа.
В данном задании проверяются знания, умения, навыки по письменной грамотности, творческому и самостоятельному мышлению учащихся.
Объём письменной работы на 2-курсе в (9 классе) -4-4,5 страницы, на 3-курсе (11 класс) –6-7 страниц.
Максимальное количество баллов за письменную работу на первом и втором этапе – 40 баллов, на третьем ,четвёртом этапе — 50 баллов.

Основные критерии оценки письменной работы (сочинение):

№ Содержание и речь Оценка
(балл) Грамотность Оценка
(балл)
1

2 Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание изложено последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Есть стилевое единство и выразительность текста 25 Не допускаются:
Орфографические и Пунктуационные
ошибки 25
3 Содержание работы полностью соответствует теме. Содержание изложено последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления 24 Допускается:
1 пунктуационная 24
4 Содержание работы полностью соответствует теме. Содержание изложено последовательно. 23 Допускаются:
1 орфографическая
1 пунктуационная 23
5 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущена 1 ошибка. 22 Допускаются:
1 орфографическая
1 пунктуационная 22
6 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущены 2 ошибки. 21 Допускаются:
1 орфографическая
1 пунктуационная 21
7 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущены 3 ошибки. 20 Допускаются:
1 орфографическая
1 пунктуационная 20
8 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущены 4 ошибки. 19 Допускаются:
2 орфографические
1 пунктуационная 19
9 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допущены 5 ошибок. 18 Допускаются:
1 орфографическая
2 пунктуационные 18
10 Работа отвечает тем же требованиям, что и для максимального балла, но в ней допускается 6 ошибок. 17 Допускаются:
2 орфографические
2 пунктуационные 17
11 Содержание работы в основном соответствует теме, но имеются незначительные отклонения от темы. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе имеется не более 1 ошибки. 16 Допускаются:
2 орфографические
2 пунктуационные 16
12 Содержание работы в основном соответствует теме, но имеются незначительные отклонения от темы. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе имеется не более 2 ошибок. 15 Допускаются:
1 орфографическая
2 пунктуационные 15
13 Содержание работы в основном изложено правильно, но имеются незначительные отклонения от темы.
Лексический запас слов достаточно разнообразен. Допущены незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей. В целом в работе имеется не более 3 ошибок. 14 Допускаются:
2 орфографические
2 пунктуационные 14
14 Содержание работы в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности в изложении материала. Употребляемые синтаксические конструкций однообразны. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе имеется не более 4 ошибок. 13 Допускаются:
2 орфографические
3 пунктуационные 13
15 В работе допущены отклонения от темы. Нарушена последовательность изложения материала. Работа написана короткими однотипными предложениями, встречается неправильное употребление слов. В целом в работе имеется не более 5 ошибок. 12 Допускаются:
3 орфографические
3 пунктуационные 12
16 В работе допущены отклонения от темы. Нарушена последовательность изложения материала. Работа написана короткими однотипными предложениями, встречается неправильное употребление слов. В целом в работе имеется не более 6 ошибок. 11 Допускаются:
3 орфографические
3 пунктуационные 11
17 В работе допущены отклонения от темы. Нарушена последовательность изложения материала. Работа написана короткими однотипными предложениями, встречается неправильное употребление слов. В целом в работе имеется не более 7 ошибок. 10 Допускаются:
3 орфографические
4 пунктуационные 10
18 В работе допущено много фактических неточностей. Словарь беден, работа написана короткими однотипными предложениями, со слабо выраженной связью между ними. Нарушено стилевое единство текста. В целом имеется не более 8 ошибок. 9 Допускаются:
4 орфографические
3 пунктуационные 9
19 В содержании работы допущено много фактических неточностей. Словарь беден, работа написана короткими однотипными предложениями, со слабо выраженной связью между ними. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе имеется не более 9 ошибок. 8
Допускаются:
4 орфографические
4 пунктуационные 8

20 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 10 ошибок. 7 Допускаются:
4 орфографических
5 пунктуационных 7
21 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 11 ошибок. 6 Допускаются:
5 орфографических
5 пунктуационных 6
22 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 12 ошибок. 5 Допускаются:
5 орфографических
6 пунктуационных 5
23 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 13 ошибок. 4 Допускаются:
6 орфографических
6 пунктуационных
4
24 Работа не соответствует теме. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь. В целом в работе имеется не более 14 ошибок. 3 Допускаются:
6 орфографических
7 пунктуационных
3
25 Работа не соответствует теме. В целом в работе имеется 15 и более ошибок. 2 Допускаются:
7 орфографических
7 пунктуационных 2
26 В работе имеются существенные отклонения от темы, словарь беден, очень много фактических неточностей. 1 Допускаются:
8 орфографических;
8 пунктуационных 1

Тестирование
На первом и втором этапе учащимся предлагается 25 тестов: 13 тестов по русскому языку, 12 тестов по литературе, из них 17 тестов открытых, 8 тестов закрытых. Для работы с тестами отводится 50 минут. За каждый правильный ответ выставляется 2 балла, за неправильный-0. Высший балл-50.
На третьем этапе учащимся предлагается 40 тестов: 20 тестов по русскому языку, 20 тестов по литературе (30 тестов открытых, 10 тестов закрытых). За каждый правильный ответ выставляется 1,25 балла, неправильный- 0. На выполнение заданий по тестам отводится 80 минут. Максимальный балл –50.

1. Варианты открытых тестов
Найдите простое предложение:
А. Ветер весело шумит,
Судно весело бежит.
B. В зоопарк привезли большую партию уток.
C. Ливень ещё шумел за окнами вагонов, но молнии уже не вспыхивали.
D. Вот уж снег последний в поле тает,
Тёплый пар восходит от земли.
2. Вариант закрытых тестов.
Часть слова, служащая для образования новых слов и стоящая после
корня, называется ___________________

Устная работа

Устная работа. Аудирование, беседа по содержанию. Оценивается художественное знание произведений, умение анализировать их.
Высший балл за это задание -10 баллов: 5 баллов за аудирование, 5 – за чтение
наизусть стихотворного или прозаического текста.
Участникам предлагается отрывок из незнакомого художественного произведения (количество слов от 70 до 160).
Проверяется правильность произношения, постановка логического ударения, выразительное чтение.
Умение выделять главное в тексте, понимание основного смысла путем самостоятельного чтения, умение составлять вопросы к тексту, удерживать в памяти и передавать содержание текста.

Критерии оценки устного тура по аудированию и беседе по уяснению содержания
прочитанного текста
№ Содержание Балл
1 За беглое чтение, правильное произношение, умение членить предложения на синтагмы, правильно интонировать предложения, воспринимать общее содержание и содержание отдельных деталей прочитанного текста 5
2 Поняли общее содержание, и содержание отдельных деталей текста, прочитали текст бегло и выразительно, но при этом допустили ошибки в произношении отдельных слов и предложений 4
3 При беглом, выразительном чтении допустили ошибки в произношении слов и интонировании предложений, восприняли общее содержание текста, но не запомнили отдельные детали содержания 3
4 Прочитали текст с большим количеством орфоэпических и интонационных ошибок, поняли смысл лишь отдельных слов, словосочетаний 2
5 Если учащиеся допустили ошибки в соотношении звуков и букв, прочитали текст с большим количеством неточностей и совершенно не восприняли содержания текста 1

Критерии оценки устного тура по чтению поэтического или прозаического
произведения наизусть

№ Содержание Балл
1 Объем выученного материала (по программе, вне программы) 2
2 Интонация, выразительность чтения 1
3 Театральность 1
4 Дополнительный балл за собственное произведение 1

Максимальный балл по всем заданиям составляет 100.

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ АСОСЛАРИ

Давлат ва ҳуқуқ асослари фанидан олимпиаданинг биринчи, иккинчи ва учинчи босқич умумий ўрта таълим мактабларининг 9- синфларда ўтказилади. Олимпиаданинг биринчи босқичи 1 турда (тест синовлари), иккинчи, учинчи, тўртинчи босқичлари 2 турда (ёзма иш, тест синовлари) ўтказилади.
Ёзма иш
Олимпиаданинг иккинчи (туман) ва учинчи (вилоят), тўртинчи (Республика) босқичларида ёзма иш топшириқлари 3 та саволдан: 1-савол Ўзбекистон Республикаси Конституциясидан, 2-савол ҳуқуқий вазият, 3-саволда Ўзбекистон Давлати ва ҳуқуқи асосларидан иборат бўлади.
Ёзма иш учун 3 соат (180 дақиқа) вақт берилади. Максимал 50 балл.
Саволлар танланаётганда қуйида берилган баҳолаш мезонига эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқдир.
1-савол Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг моддаларида берилган қоидалар асосида тузилади.
2-савол Вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликларига оид бўлиб, ҳуқуқий масала ечиш юзасидан топшириғ берилади.
3-савол “Ўзбекистон Давлати ва ҳуқуқ асослари” фани дастури асосида тузилади.
1-савол юзасидан иштирокчиларнинг жавоблари қуйидаги мезон асосида баҳоланади
Т/р Баҳолаш меъзони Балл
1.
Берилган қоидани тарихий шарҳлаш 1
Фикрни мисоллар билан тўлдириш 1
2 Берилган қоида Конституциянинг қайси бобига тегишли эканлигини тўғри кўрсатиш 1
Қоида тегишли бўлган бобга таъриф бериш 1
3. Берилган қоиданинг аҳамиятини ёритиш 1
4. Қоида асосида қандай қонунлар ва бошқа ҳужжатлар қабул қилинганлигини ёритса 1
5 Берилган қоиданинг ҳуқуқининг қайси соҳасида қўлланилишини ёритиш 1
Фикрини мисоллар билан тўлдириш 1
6 Берилган қоидани тизимли шарҳлаш 1
Фикрини мисоллар билан тўлдириш 1
7 Берилган қоидани назарий шарҳлаш 1
8 Берилган қоидани амалиёт билан боғлаш 1
Фикрини мисоллар билан тўлдириш 1
9 Ушбу қоидани инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги аҳамиятини ёритса 1
Фикрини мисоллар билан тўлдириш 1
10 Қоидада берилган сўзларга таъриф бериш 1
11. Бошқа моддалар ёки қонунлар билан боғлаш 1
12 Ҳуқуқий атамалардан ўз ўрнида ва тўғри фойдаланиш 1
13. Ўқувчининг имло саводхонлиги 1
14. Фикрини адабий тил қонун-қоидалари асосида тўғри ифодалай билиш 1
Жами: 20 балл
2-топшириқнинг жавоби қуийдаги мезон асосида баҳоланади
Т/р Баҳолаш мезони Балл
1 Берилган вазият объектини аниқлаб бериш 1
2 Объект сўзига юридик таъриф бериш 1
3 Берилган вазиятнинг объектив томонини очиб бериш 1
4 Объектив сўзига юридик таъриф бериш 1
5 Берилган вазият субъектини очиб бериш 1
6 Субъектив томонига юридик таъриф бериш 1
7 Ҳуқуқбузарлик белгиларини кўрсатиб бериш 1
Берилган вазият билан боғлаш 1
8 Ҳуқуқбузарлик белгиларига юридик таъриф бериш 1
9 Маъмурий ҳуқуқбузарлик билан жиноий ҳуқуқбузарликнинг фарқини билиш 1
10 Вояга етмаганлик тушунчасига таъриф бериш 1
Берилган вазият билан боғлаш 1
11 Вояга етмаганларнинг ишлари бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатларни очиб бериш 1
Берилган вазият билан боғлаш 1
12 Вояга етмаган гумон қилинувчини сўроқ қилиш шартларини очиб бериш 1
Берилган вазият билан боғлаш 1
13 Берилган вазиятни таснифлаш 1
14 Ҳуқуқий атамаларни ўз ўрнида ва тўғри қўлласа 1
14 Ўқувчининг имло саводхонлиги 1
15 Фикрини адабий тил қонун-қоидалари асосида тўғри ифодалай билиш
1
Жами: 20 балл
3-савол бўйича иштирокчиларнинг жавоблари қуйидаги мезон асосида баҳоланади
Т/р Баҳолаш мезони Балл
1 Берилган саволнинг мазмунини очиб бериш 1
2 Саволнинг моҳиятини ёритиш 1
3 Жавобини амалиёт билан боғлай олиш 1
4 Фикрини мисоллар билан тўлдириш 1
5 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ёки бошқа қонун, қонун ости ҳужжатларидан бири билан боғлай олиш 1
6 Ҳуқуқий атамаларни ўз ўрнида ва тўғри қўллай олиш 1
7 Жамият тараққиётидаги ўрнини билиш 1
8 Назарияда инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги аҳамиятини ёритиш 1
9 Ўқувчининг имло саводхонлиги 1
10 Фикрини адабий тил қонун-қоидалари асосида тўғри ифодалай билиш 1
Жами 10 балл
Тест топшириқлари
9-синф ўқувчилари олимпиаданинг биринчи, иккинчи босқичида 25 та (17 та жавоби танланадиган тест ва 8 та жавоби ёзиладиган тестлар берилади) тест топшириғини бажарадилар. Тест топшириқларини бажаришга 50 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 2 баллдан, нотўғри бажарилган топшириққа балл қўйилмайди. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
3- (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар), 4 -босқич (Республика ) олимпиадасида эса ўқувчиларга 40 та тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 80 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Тест топшириқларидан намуна келтирамиз:
1. Жавоби танланадиган тест
Давлатни ҳуқуққа бўлган муносабатига қараб…
А. Этатик, қонуний ва ҳуқуқий;
В. Ҳуқуқий, фуқаролик ва этатик;
С. Этатик, ҳуқуқий ва оралиқ:
Д. Фуқаролик, этатик ва оралиқ … турларига ажратиш мумкин.
2. Жавоби ёзиладиган тестлар
Давлатнинг қонун чиқарувчи органи қайси?
————————
Барча босқичларда умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

ИҚТИСОДИЙ БИЛИМ АСОСЛАРИ

Иқтисодий билим асослари фанидан олимпиаданинг биринчи, иккинчи ва учинчи босқичи умумий ўрта таълим мактабларининг 9- синфларида ўтказилади. Олимпиаданинг биринчи босқичи 1 турда (тест синовлари), иккинчи, учинчи, тўртинчи босқичлари 2 турда (ёзма иш, тест синовлари) ўтказилади.
Олимпиада синовларини қуйидаги тартибда ўтказиш тавсия этилади.
Ёзма иш
Олимпиаданинг иккинчи ва учинчи, тўртинчи босқичларида ёзма иш топшириқлари 5 топшириқдан иборат бўлади. Ёзма иш учун 3 соат (180 дақиқа) вақт берилади.
1-2- топшириқлари. Иқтисодий вазиятга оид масалалардан тузилади:
Масалан: 1- топшириқ. “Бўстон” хусусий фермер хўжалигининг умумий мажлисида фермер хўжалигининг йил давомида олган фойдасини қуйидагича тақсимлаш ҳақида қарор қабул қилинди:
25% акциялар учун дивидент тўлашга;
30% хўжаликни ривожлантириш фондига;
25% ишчи ва ходимларни мукофотлашга ;
20% янги техника ва ускуналарни сотиб олишга.
Нима сабабдан бундай қарор кабул қилинди? Жавобингизни мисоллар билан асосланг.
Саволлар танланаётганда қуйида берилган баҳолаш мезонига эътиборни қаратган ҳолда тузиш лозим.
Мазкур 1- ва 2- топшириқлар қуйидаги мезон асосида баҳоланади
Т/р Мезон Балл
1. Ўқувчи иқтисодий вазият бўйича муаммони аниқласа, масалан, юқорида берилган масалада қабул килинган қарорнинг тўғри эканлигини назарий ва амалий жиҳатдан исботлаб берса –3 балл
Ўқувчи иқтисодий вазият бўйича муаммони аниқласа, масалан, юқорида берилган масалада қабул килинган қарорнинг тўғри эканлигини фақат назарий жиҳатдан исботлаб берса –2 балл
Ўқувчи иқтисодий вазият бўйича муаммони аниқласа, мақбул қарор қабул қила олмаса –1 балл 3
2. Муаммонинг мураккаблик даражасини, мисоллар орқали баҳолай олса фикрини мисоллар билан далилласа, масалан, нима учун фойданинг 25% акциялар учун дивидент тўлашга; 30% хўжаликни ривожлантириш фондига;
25% ишчи ва ходимларни мукофотлашга ; 20% янги техника ва ускуналарни сотиб олишга сарфланганлигини аҳамиятини тушунтириб бера олса – 4 балл
Масалан, нима учун фойданинг 25% акциялар учун дивидент тўлашга; 30% хўжаликни ривожлантириш фондига 25%ларни сарф этилишини ҳисоблашга ҳаракат қилса — 3 балл
Агар ўқувчи муаммонинг мураккаблик даражасини тушунтириб бера олмаса, ўз фикрини мисоллар билан исботлай олса –2 балл
Агар ўқувчи муаммонинг мураккаблик даражасини тушунтириб бера олса, ўз фикрини мисоллар билан исботлай олмаса –1 балл 4
3. Муаммони ечиш йўлларини тўғри белгилай олса, масалан, фойдани тақсимлашнинг ва қайта тақсимлашнинг аҳамиятини назарий ва амалий жиҳатдан асослай олса — 3 балл
Фойдани тақсимлашнинг ва қайта тақсимлашнинг аҳамиятини тушуниб етса- — 2 балл,
қайта тақсимлашнинг аҳамиятини асослай олса — 1 балл 3
Жами: 10 балл

3-, 4-,5-топшириқлар математик формула, графика ва жадваллар асосида тузилади.
Масалан: Фараз қилайлик, бирор маҳсулотга бўлган талаб ва таклиф функцияси қуйидаги кўринишда бўлсин:
Qd қ 41 – 10*P; Qs қ 2+3*P;
А) Мувозанат нархни аниқланг.
Б) Давлат ушбу товарга максимал нархни 1000 сўм қилиб белгилади.Ушбу сиёсат қандай оқибатларга олиб келади?
В) Талаб ва таклиф чизиқларини графикини тузинг.
Г) Бозордаги мувозанат нархни график усулида аниқланг.
4. Талаб функцияси С қ 100 уе+1/2 келтирилган жадвал бўйича қуйидагиларни ҳисобланг; а) даромадни ўзгариши билан истеъмол харажатларини ўзгариши: б) истеъмол чегараси лаёқати.
Даромаднинг ўзгариши (ДИ) Истеъмол харажатларининг ўзгариши (С) Истеъмол чегараси
лаёқати
(МРС)
0 дан 1 (+1) гача
399дан 400 (+1)гача
400дан 401 (+1)гача
400дан 410 (+1)гача
410дан 400 (+1)гача
400дан 399 (-1)гача

5. Фараз қилайлик,бир мамлакатда фақат 3хил товар истеъмол қилинади. Қуйидаги жадвалда бу товарнинг охирги уч йилдаги ва истеъмол қилинган миқдори берилган:
Товар номи 1-йилдаги 2-йилдаги 3-йилдаги
Миқдори нархи Миқдори нархи Миқдори нархи
А 150 20 200 10 250 10
В 50 100 25 100 30 80
С 4 1000 4 2000 4 3000
Жадвалдан фойдаланиб,
а) бу мамлакатдаги истеъмол нархлари индексини топинг,
б) учинчи йилни асос қилиб олиб, иккинчи ва биринчи йиллардаги инфляция суратларини ҳисобланг,
в) топилган натижаларни баҳоланг ва таққосланг.
3-, 4,- 5-топшириқлар қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади:
Т/р Мезон Балл
1 Масаланинг иқтисодий мазмуни аниқ ёритилиб, бунда иқтисодий атамалардан тўғри фойдаланилса- 2 балл
Масаланинг иқтисодий мазмуни аниқ ёритилиб, бунда иқтисодий атамалардан фойдаланмаган бўлса- 1 балл 2
2 Масалани ечишда, мувозанат нархни аниқлаш усулидан, математик функциялардан тўғри фойдаланса, график ва жадвалларни чизишда хатоликларга йўл қўймаган бўлса -3 балл
Масалани ечишда, мувозанат нархни аниқлаш усулидан, математик функциялардан тўғри фойдаланса, график ва жадвалларни чизишда хатоликларга йўл қўйган бўлса -2 балл
Математик функциялардан тўғри фойдаланса график ва жадваллар тўғри чизилмаган бўлса — 1 балл 3
3 Масалани ечишда талаб ва таклиф функцияларидан тўғри фойдаланиб, графиклари тўғри чизилиб, жадваллар тўғри тўлдирилган бўлса ва математик жиҳатдан тўғри ечилиб жавоби тўғри бўлса — 5 балл
Талаб ва таклиф функцияларидан тўғри фойдаланилган, графиклари тўғри чизилган, жадваллар тўғри тўлдирилмаган бўлса – 4 балл
Масалани математик жиҳатдан тўғри ечиб жавоби нотўғри бўлса — 3 балл
Масаланинг жавоби иқтисодий жиҳатдан нотўғри асосланган, лекин талаб ва таклиф таянч атамалари ҳақида фикрлар келтирилган бўлса — 2 балл
Масаланинг жавоби иқтисодий жиҳатдан қисман асосланган бўлса ва энг мақбул ечим эканлиги исботланмаса — 1 балл қўйилади 5
Жами: 10 балл
Ҳар бир топшириқ 10 балл билан баҳоланади. Жами 50 балл.

Тест топшириқлари
9- синф ўқувчилари олимпиаданинг биринчи, иккинчи босқичида 25 та (17 та жавоби танланадиган тест ва 8 та жавоби ёзиладиган тестлар берилади) тест топшириғини бажарадилар. Тест топшириқларини бажаришга 75 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 2 балдан, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
3 (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар), 4 босқич (Республика ) олимпиадасида эса ўқувчиларга 40 та тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 120 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл қўйилади. Энг юқори кўрсаткич 50 бални ташкил этади.
Тест топшириқларидан намуна келтирамиз:
1. Жавоби танланадиган тест
Иқтисодиёт қандай таркибий қисмлардан ташкил топган?
А. Табиат, одамлар, жамият.
В. Одамлар томонидан яратилган барча нарсалар.
С. Одамлар, корхона, ташкилотлардан.
Д. Табиат, одамлар ва улар томонидан яратилган барча нарсалардан.
2. Жавоби ёзиладиган тест
Чекланганлик муаммоси қайси тизим олдида муаммо бўлиб туради.
————————-

Барча босқичларда умумий кўрсаткич 100 бални ташкил қилади.

ЧИЗМАЧИЛИК

Чизмачилик фанидан олимпиада биринчи, иккинчи, учинчи ва тўртинчи босқичи 9-синфларда 2 турда (график амалий иш, тест синовлари) ўтказилади.
График амалий иш бажариш
Олимпиаданинг биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман) ва учинчи (вилоят), тўртинчи (Республика) босқичларида график амалий иш бажариш топшириқлари 3 та вариантдан иборат бўлади. Бу топшириқда буюмнинг берилган иккита кўринишига биноан етишмовчи проекцияси аниқланади, зарурий қирқим ва кесим бажарилади. Аксонометрик проекцияси қурилади ва керакли қирқимлар бажарилади. Чизмада шартлилик ва соддалаштиришлардан унумли фойдаланилади.
График амалий иш бажариш учун 180 дақиқа вақт ажратилади. Унда 1та топшириқ берилади.
График (амалий) ишни баҳолаш мезони қуйидагича:
График саводхонлик Балл Умумий балл
Чизмани қоғоз кўламида тўғри жойлаштириш
Буюм кўринишларининг қоғоз кўламида тўғри жойлаштирилганлиги 1
3

Буюм чизмасида қоғоз кўламига мос масштабнинг тўғри танланганлганлиги 1
Аксонометрик проекциянинг қоғоз кўламида тўғри жойлаштирганлиги 1
Чизмада чизиқ турларининг тўғри қўлланилганлиги
Асосий йўғон туташ чизиқнинг тўғри қўлланилганлиги 1 4

Ингичка туташ чизиқдан унумли фойдаланилганлиги 1
Штрих-пунктир чизиқнинг тўғри қўлланилганлиги 1
Стандарт талабига тўла мослиги 1
Чизмада ўлчамларнинг тўғри қўйилганлиги
Ўлчам чиқариш чизиқларининг тўғри бажарилганлиги 1 6

Ўлчам чизиқларининг тўғри бажарилганлиги 1
Ўлчам чизиқларидаги кўрсаткич (стрелка) ларнинг тўғри қурилганлиги 1
Ўлчам қўйишдаги шартлилик ва белгилардан тўғри фойдаланилганлиги 1
Чизмада ўлчамларнинг тўлиқ қўйилганлиги 1
Стандарт талабига тўла мослиги 1
Икки проекциянинг тўғри кўчирилганлиги
Берилган икки проекциянинг тўғри кўчирилганлиги 1 3
Берилган икки кўринишнинг ўзаро проекцион боғлиқлиги 1
Буюм чизмасининг берилган ўлчамларга мослиги 1
Етишмовчи проекциянинг тўғри бажарилганлиги
Етишмовчи проекция тўғри жойлаштирилганлиги 1 6

Бажарилган учинчи кўринишнинг берилган икки кўриниш билан ўзаро проекцион боғлиқлиги
богликлиги 1

Етишмовчи проекция контурининг тўғри аниқланганлиги 1
Етишмовчи проекциянинг тўғри қурилганлиги 1
Бажарилган учинчи кўринишда ўлчамларнинг тўғри қўйилганлиги 1
Комлекс чизмадаги барча ўлчамларнинг стандарт талабига тўла мос келиши 1
Чизмада кесим ва қирқим тўғри бажарилганлиги
Кесим ёки қирқим бажариш лозим бўлган кўринишнинг тўғрилиги аниқланганлиги 1 5

Кесувчи текисликнинг тўғри танланганлиги 1
Кесим юзасининг тўғри аниқланганлиги 1
Кирқимнинг тўғри бажарилганлиги 1
Кесим юзасининг тўғри штрихланганлиги 1
Чизмада шартлилик ва соддалаштиришлардан фойдаланилганлиги
Буюм чизмасида шартлилик ва соддалаштиришлардан фойдаланишга зарурат бор ёки йўқлигини тўғри англаганлиги (билганлиги) 1 3

Шартлиликлардан тўғри фойдаланганлиги 1
Стандарт талабларига мослиги 1
Аксонометрик проекциянинг ўқлар тизимида тўғри қурилганлиги
Аксонометрик проекция турининг тўғри танланганлиги 1 6

Аксонометрик проекция ўқларининг тўғри қурилганлиги 1
Аксонометрик тасвирнинг ўқлар тизимида бажарилганлиги 1
Аксонометрик проекциянинг кўринишларга нисбатан мослиги ва бир-бирига айнанлиги 1
Аксонометрик проекция ва кўринишлардаги ўлчамларнинг мослиги 1
Аксонометрик проекция турининг ёзиб қўйилганлиги 1
Аксонометрик проекциянинг тўғри бажарилганлиги
Аксонометрик проекциянинг берилган ўлчамларга мослиги 1 6

Аксонометрик проекцияда ясовчи чизиқлардан тўғрилиги фойдаланилганлиги 1
Аксонометрик проекцияни қуришда х, у, z ўқларидан тўғри фойдаланганлиги 1
Аксонометрик проекцияда кўринарли контурларнинг тўғри бажарилганлиги 1
Аксонометрик проекцияда овал ясаш қоидаларига риоя қилиниши 1
Аксонометрик проекциянинг тўғри қурилганлиги 1
Аксонометрик проекцияда қирқим тўғри бажарилганлиги
Ясовчи ёрдамчи чизиқлардан тўғри фойдаланганлиги 1 6

Кесувчи текисликларнинг тўғри танланганлиги 1
Қирқим бажаришда ўқлар тизимидан тўғри фойдаланилганлиги 1
Қирқимдаги кесим юзаси контурининг тўғри аниқланганлиги 1
Қирқимдаги кесим юзаларининг тўғри штрихланганлиги 1
Аксонометрик проекциянинг тўғри ва тўлиқ якунланганлиги 1
Чизманинг тозалиги
Чизма бажариш жараёнида коғоз юзасининг тозалигини сақлаганлиги 1 2

Чизма бажарилган юзанинг тозалиги 1
График амалий иш учун жами-50 балл

Тест топшириқлари
Биринчи (таълим муассаса), иккинчи (туман) босқичларда ўқувчиларга 25 тадан тест (18 та тестнинг жавоби белгиланади, 7 та тестнинг жавоби ёзилади) топшириқлари берилади.
Тест топшириқлари учун 75 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, нотўғри жавоблар 0 балл билан баҳоланиб, жами 50 баллни ташкил этади.
3- босқич (вилоят) босқичида 40 та (30 та жавоби танланадиган тест ва 10 та жавоби ёзиладиган тестлар), 4- босқич (Республика) олимпиадасида эса ўқувчиларга 40 та тест топшириғи берилади. Тест топшириқларини бажаришга 120 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри бажарилган тест саволига 1,25 балл, нотўғри бажарилган топшириққа 0 балл қўйилади. Энг юқори кўрсатгич 50 бални ташкил этади.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ADABIYOT ATOMDAN KUCHLI !